Особливості формування "етнічної" стильової моделі веб-дизайну в умовах глобалізації

Автор: Денис Бородаєв, кандидат мистецтвознавства,
член Спілки дизайнерів України


Анотація. У статті розглянуто особливості формування стильової моделі "етнічного" дизайну у веб-дизайні в умовах глобалізації, а також визначено його основні ознаки на прикладах веб-сайтів ряду країн Близького Сходу, Південно-Східної Азії та Північної Африки.


Постановка проблеми


Відбуваються в світі глобалізаційні процеси безпосередньо впливають і на розвиток графічного дизайну. Сформований у 50 – 70-і рр. ХХ ст. "Інтернаціональний стиль" в графічні-ському дизайні, з його науковим і раціональним підходом у вирішенні проблем ком-комунікацій, який відкидає суб'єктивізм і самовираження, стирає межі між різними культурами і народами. У 1960-і рр.. в США виникає "типо-графський експресіонізм ", який стає зразком універсальності і наднаціональності в графічному дизайні. Зміна індустріального суспільства на постіндустріальне, або інформаційне, виражається, в першу чергу, пере-ходом на інформаційний рівень індустріальної бази цивілізації. У цьому процесі масова комп'ютеризація соціуму стає одним з ключі-вих компонентів, а загальне поширення інтернету виступає критерієм інформаційної освіченості і ознакою причетності до глобалізаційних процесів. Графічний дизайн у цих умовах стає все більш інтернет-орієнтованим. З 90-х років ХХ ст. на наших очах народжується новий вид гра-фического дизайну – веб-дизайн.


Грунтуючись на веб-стандартах і маркетингових дослідженнях, дизайнери створюють веб-сайти, спрямовані на більшу кількість потенційних відвідай-телей в різних куточках світу. З одного боку, це призводить до того, що користу-вання інтернетом ставати передбачуваним і доступним навіть непідготовлений-ному відвідувачу веб-сайтів, що позитивно позначається на кількісному зростанні потенційних користувачів інтернету. З іншого, – простежується тенденція знеособлення інтернету, коли візуальний образ сайту розчиняється у стандартах-дартизованих шаблонних рішеннях. Відвідування подібних інформаційних ре-сурсів часто не залишає жодного емоційного відгуку у користувача. Так, американський дослідник авторських стилів у веб-дизайні К. Клонінгер проблемами "безбарвності" сучасного інтернету (корпоративної його частини) вважає: прихильність до практичності веб-сайту в середовищі розробників, під-ражательство або ж шаблонність дизайн-рішень і "вірус" друкарського оформ-лення інтернету.


В умовах глобалізації питання національної ідентифікації ставати все більш актуальним, особливо в країнах з самобутньою культурою, багатими на-рідними традиціями і розвиненими школами дизайну, "оскільки дизайн, як лю-бая сфера творчої діяльності, намагається створювати те, чого ще не було, не тільки в професійному, позанаціональне полі, але й у руслі пошуків собст-кої ідентичності тієї чи іншої нації … Саме прагнення до заощадження національної ідентичності – мови, звичаїв, світогляду тощо породжує сепаратистські тенденції як в менш розвинених, так і в більш розвинених країнах "[3, с. 28 – 29]. Оскільки зазначені тенденції властиві дизайну в це-лом, та графічного дизайну зокрема, можна припустити, що проблеми пошуку національної ідентифікації повинні бути присутніми і у веб-дизайні, як одному з видів графічного дизайну.


Актуальність роботи зумовлена глобалізаційними процесами, від-ходять у світі і відбивається в графічному дизайні, а також возрастаю-щим прагненням до національної самоідентифікації в дизайні різних країн. Подібні прагнення властиві й України, як європейської держави з багатими історичними і культурними традиціями, що є одним з найбільших центрів дизайнерської культури на пострадянському просторі, і що знаходиться в умовах формування національної моделі дизайну.


Аналіз останніх досліджень і публікацій


Питання збереження національної ідентифікації в умовах глобалізації, а також формування національних шкіл дизайну є предметом гострих дискусій у професійному та науковому середовищі дизайнерів і мистецтвознавців. Однією з останніх робіт, які зачіпають цю тему, є фундаментальна монографія В.Я. Даниленко "Дизайн України у світовому контексті художньо-проектної культури". У ній не тільки вперше в мистецтвознавстві зроблено спробу дослідити розвиток українського дизайну XX століття, але й показана двоїста суть дизайну з урахуванням глобалізації та її національної со-дової. Дана робота дає серйозну базу для подальшого дослідження національно-орієнтованого напряму в дизайні та вплив глобалізації на різні напрямки дизайну.


У дисертації В.М. Косіва "Національні Моделі І Глобалізація графічного дизайну Другої половини XX ст." розглянуті проблеми диверсифікації та глобальної уніфікації графічного дизайну другої половини XX століття, а також визначено особливості використання мотивів національного мистецтва у про-вання графічного дизайну як засобу візуальної ідентифікації.


З досліджень, що мають безпосереднє відношення до стилів у графи-зації дизайні і веб-дизайні, заслуговують на увагу праці С. Сєрова "Стилі-ші процеси в радянському графічному дизайні 1960-х – 80-х років "[7] і" Ті-пографіка віртуального середовища "У першій чітко позначені тенденції стилі-вого розвитку графічного дизайну в цілому. Друга сконцентрована на рас-смотреніі використання шрифту в постмодерністському просторі графічні-ського дизайну і в дизайні нових медіа.


Робота К. Клонінгера "Свіжі стилі Web-дизайну. Як зробити з вашого сайту" цукерочку "піднімає проблему стильової неоднорідності у веб-дизайні на основі розгляду авторських стилів.


Одна з проблем піднятих автором цього дослідження в дисертацію-ційної роботі "Веб-сайт як об'єкт графічного дизайну" є визна-ня стилю у веб-дизайні. Подальше вивчення цього питання отримало про-ваності у статті "Тенденції виникнення і розвитку стилів у веб-дизайні", де автором були визначені існуючі сьогодні у веб-дизайні основні стильові моделі, в руслі яких створюється більшість сучасних веб-сайтів, а також формуються локальні та авторські стилі.


Дана стаття є логічним продовженням дослідження стаю-ня стилів у веб-дизайні, розпочатого автором у дисертаційній роботі.


Мета роботи


Визначити передумови формування стильової моделі "етнічного" дизайну у веб-дизайні, а також розглянути його основні ознаки.


Результати дослідження


Рубіж XX – XXI ст. позначений глобалізаційними процесами, що відбуваються у світі, характерними ознаками яких є зростання і злиття світових фінансових і товарних ринків, культурна експансія Заходу і розвиток інформаційної мережі інтернет. Ідея формування "одностатевого" світу, покликана стерти, перш за все, фінансові, товарні та політичні кордони певних конгломератів країн з постіндустріальної економікою, втілюється і у формуванні "інтернаціональної моделі" культури, в основі якої знаходяться єдині стандарти і норми життя.


На сьогоднішній день існують три найбільш характерні моделі миро-вого дизайну: європейська, американська та японська, що впливають на розвиток всього дизайну в цілому [3, с. 31]. Таким чином, дизайн є невід'ємною частиною передових технологій, і центри його розвитку концентруються в найбільш раз-кручених регіонах світу. Сучасний дизайн являє собою т.зв. "Прозапад-ву" проектну діяльність, що спирається на високі технології розвинених країн Європи та Америки.


Ідея "універсальної цивілізації", що пропагується західній культу-рою, знаходить своє відображення і в теорії графічного дизайну. Прозахідний погляд на дизайн як уніфікований продукт, що тяжіє до міжнаціональної і межстилевой інтеграції, відображає, в першу чергу, комерційний бік дизайну. Однією з основних його завдань є прагнення догодити масовому смаку без відмінності расової і національної специфіки. Найбільш яскравим примі-ром цього є американський дизайн. У ньому, спочатку виник як без-національне явище і створювався емігрантами різних країн, формуванні-лись такі тенденції, як прагматичний характер дизайну, технократична орієнтованість понять про естетику навколишнього середовища, поступово стали загальносвітовими. Оскільки потенційними споживачами дизайн-продукту виступали люди різних національностей, культур, естетичних поглядів, важливим об'єднуючим фактором у комунікації стала толерант-ність, тобто візуалізація змісту найбільш нейтральними способами. Основ-ним критерієм універсальності в графічному дизайні стала вненаціональ-ність, добре сприймається етнічно змішаним суспільством. Це осо-бливо помітно на прикладі комунікативного дизайну транснаціональних корпо-рацій, що працюють на міжнародних ринках. Однією з основних отлічітель-них рис їх графічної ідентифікації є нейтральність стильових сис-тем, що обумовлено завданням привернути увагу якомога ширшої ауді-торії.


Подібна уніфікація графічного дизайну проходить невідривно від роз-ку комп'ютерних технологій та Інтернету. Персональний комп'ютер дизайнера-графіка, не тільки використовується в якості повсякденного робочого інструменту, але і в силу своєї специфіки підштовхує дизайнера-творця до пошуку нових форм дизайну, заснованих на нових стандартах. Уніфікація користувальницького інтерфейсу персонального комп'ютера, єдині стандарти, що виробляються веб-розробниками, покликані зробити доступними і інтуїтивно зрозумілими веб-сайти як можна більшій кількості користувачів, роблять інтернет універ-сальним та наднаціональним явищем. Таким чином, єдині технології, на основі яких побудована система інтернету, стандартні інструменти, з по-міццю яких створюється дизайн, і розробляються веб-сайти, використання англійської як загальноприйнятого мови інтернаціонального спілкування виступають основними ознаками глобалізації у веб-дизайні і вже закріплені в воспр-ємстві, особа розробників і користувачів.


Стилістичний аналіз зразків інтернет-дизайну різних країн, позво-лив виявити в інтернеті три найбільш характерні стильові моделі, в руслі ко-торих розвиваються сучасні стилі веб-дизайну: "інтерфейсний", або "уні-ваних" дизайн, "авторський", або "альтернативний" дизайн, "етніч-ський", або "регіональний" дизайн. У контексті розглянутої нами теми нас цікавлять лише два з перерахованих стильових моделей, які є антагоністичними по відношенню один до одного.


Стильова модель т.зв. "Інтерфейсного" або "уніфікованого" дизайну, яка домінує на сьогоднішній день в інтернеті є яскравим прикладом гло-балізаціонних процесів. Характерними рисами цієї моделі є: функ-нальні веб-сайту, однорідність графічного рішення і шаблонність, в основі якої – прагнення наблизити графічний інтерфейс веб-сайту до який став звичним для користувачів персональних комп'ютерів про-програмних оболонок. У своїй основі ця стильова модель спирається на т.зв. мо-дель дизайну, орієнтованого на користувача (User-Centered Design). Вказано-ве явище близько пов'язано з поняттям "Поведінкового дизайну" і програє-дит взаємодія людини і комп'ютера з точки зору користувача. Цей підхід передбачає, що користувач залучений в кожен етап процесу розроб-лення веб-продукції. В среде разработчиков UCD-дизайн более извес-тен как usability-дизайн. Обговорення переваг і недоліків даного методу, який отримав досить широке поширення в середовищі розробників, не яв-ся темою даного дослідження, однак, вважаємо за необхідне підкреслити, що в деяких випадках даний метод може приймати крайні форми прояв-лення: "Є два основні підходи до дизайну: артистичний, дозволяє вам виразити себе, і технічний, коли всі зусилля спрямовані на вирішення проблем користувача … Я розумію, що в Мережі є потреба і в мистецтві, і в гуморі, але вважаю, що основною метою більшості мережевих проектів має бути забезпечення користувачів простим механізмом для вирішення їх завдань ".


Враховуючи подвійну суть дизайну, посилення національних тенденцій у соціальному та культурному житті ряду країн, діалектично обумовлюються ленне як підсвідомий соціокультурний протест нівелює особистість глобалізації, з певною часткою ймовірності можна прогнозувати появу-ня моделі "етнічного", або "регіонального" веб-дизайну, що виникає в противагу "уніфікованої" стильової моделі. Ряд ознак виникнення подібної моделі ми вже зараз можемо спостерігати на прикладі графічного ді-зайн деяких країн.


Для моделі "етнічного", або "регіонального" веб-дизайну, в першу чергу, характерна етнокультурологічность у формуванні стильових і комунікативних особливостей веб-сайту. В даний час ознаки фор-мування даної стильової моделі найбільш помітні в регіонах інтернету ряду країн Сходу та Північної Африки. Подібне явище можна пояснити ортодоксальність і замкнутістю від впливу західних культур ісламського, іудейського, буддійського світів, особливої ролі релігії і народної творчості у світському житті цих країн, що не тільки надає більш сильний вплив на ді-зайн названих регіонів, а й часто виступає тут в основі розвивального-ся дизайну. Необхідно також враховувати, що традицій дизайну, в західному по-зуміння, в цих країнах не існує, як немає й історично сформованих соб-дарських шкіл дизайну.


Які ж ознаки моделі "етнічного", або "регіонального" веб-дизайну?


Одним з основних ознак моделі виступає розташування елементів навігації, що не є стандартним для Європи та Америки що обумовлено способом сприйняття і мислення, відмінним від американо-європейського. Це можна побачити, наприклад, в дизайні ізраїльського веб-сайту www.sigsug.co.il – одного з найбільш яскравих прикладів стильової моделі "етнічного" дизайну в інтернеті (див. Рис. 1).Рис. 1 Ізраїльський веб-сайт sigsug.co.il
з традиційною орієнтацією на читання справа наліво,
використанням традиційних шрифтів, мотивів і колірних поєднань,
характерних для іудейської культури.

Перше, на що необхідно звернути увагу, це те, що веб-сайт створений з урахуванням характерної для іудейської культури традицією читання справа наліво. Веб-сайт виконаний за допомогою табличної верстки фіксованого ширини жорстко прив'язаний до правого верхнього краю вікна броузера, на відміну від американ-ських та європейських стандартів, де веб-сайти, створені на основі таблиць, при-нято прив'язувати до лівого краю або ж центрованим у вікні броузера. У результаті цього, при розтягуванні вікна броузера по горизонталі, ліворуч від веб-сайту буде утворюватися порожнє поле, заповнене основним кольором, що використовується на веб-сайті в якості фону. Виходячи з цього, навігаційна панель веб-сайту так-же розташована праворуч, що не є характерним для дизайну веб-сайтів країн західної культури, де традиційно елементи навігації розташовані ліворуч або під логотипом вгорі веб-сайту. Показово, що дизайн веб-сайту був створений в 2001 році і не змінювався до кінця 2005 року, що можна також вважати прикладом вдалого втілення національно-орієнтованого дизайну в ін-тернет, де правильний передпроектний аналіз, зручна архітектура веб-сайту, графічне і колірне рішення, засноване на національних традиціях, ство-чи сучасний дизайн, що запам'ятовується веб-сайту.


Наступною ознакою є шрифтове своєрідність веб-сайтів, позво-ляющие ідентифікувати їх приналежність до певних етногеографіче-ським регіонах інтернету, наприклад близькосхідного, з домінуючою араб-ської культурною традицією, а також іудейської, або далекосхідному (китай-ської / японської). Їх своєрідні графеми шрифтів, відмінних від європейських, безсумнівно, посилює національну ідентифікацію даних веб-сайтів (Мал. 1 – 4). Єдиною проблемою залишається включення відповідних кодувань і підвантаження використовуваних шрифтів для коректного відображення інформації в броузері користувача. Однак ця проблема ставитися швидше до регіонів, які не використовують дані шрифти чи використовує застарілі операційні системи комп'ютерів і несучасні броузери. З іншого боку, користувач тель, що не знає цю мову, але відвідав відповідний веб-ресурс, мо-жет скористатися альтернативною версією веб-сайту з одним з інтернаціо-нальних мов, якщо таке передбачено. У цьому випадку на завантажувальної стра-ниці йому буде запропонований вибір мови, а оригінальні шрифтові написи мо-жуть бути виконані у вигляді растрових зображень і бути присутнім в інтерна-циональной версії веб-сайту в якості допоміжних елементів оформлення. Подібне можна побачити, наприклад, на веб-сайті Туніської телерадіокомпанії (Мал. 3).Рис. 2


Рис. 3 Туніський веб-сайт www.tunisiatv.com
На веб-сайті туніської телерадіокомпанії
використовуються традиційні арабські шрифти.
В оновленій версії веб-сайт має функцію вибору мови,
де арабський шрифт на сторінках з європейськими мовами
використовується в якості допоміжного декору.Рис. 4 Гонконгський веб-сайт www.arnhold.com.hk
використовує традиційну китайську писемність

Використання мотивів національного мистецтва у графічному оформлення-ванні веб-сайту і колірних моделей, характерних для даних регіонів, є, мабуть, найбільш поширеним способом національної ідентифікації веб-ресурсу. Вони можуть виступати і фоном основного зображення або ж одним з компонентів в якості додаткового декору веб-сайту (Мал. 1, 5, 6).Рис. 5 Суринамський веб-сайт www.soengngie.sr
В оформленні веб-сайту використовуються традиційні для Суринаму
елементи оформ-лення та колірні поєднання:
яскраво-червоний колір з золотом, орнаментальний декор, шрифтові елементи, стилізована графіка.

Рис. 6 Тайванський веб-сайт www.ntudlm.csie.ntu.edu.twСтилізована графіка, орнаментальні мотиви,
традиційні шрифтові рішення заголовків і
навігаційних панелей.

Безумовно, кожен з перерахованих ознак може виступати і як самостійний елемент в дизайні веб-сайту і в зв'язці з іншими. В останньому випадку ми отримаємо дійсно яскравий і запам'ятовується зразок веб-сайту з стильової моделлю "етнічного" веб-дизайну.


Висновки


На основі вивчення наукових публікацій та зразків веб-дизайну виявлено, що основними ознаками глобалізації у веб-дизайні виступають: єдині технології, на основі яких побудована система інтернету, стандартні інструменти, за допомогою яких створюється дизайн, і розробляються веб-сайти, використання англійської як загальноприйнятого мови інтернаціонального спілкування.


Основними передумовами у формуванні стильової моделі "етнічно-го" дизайну у веб-дизайні є глобалізаційні процеси, що відбуваються у світі, які з одного боку, сприяють поширенню уніфікований-ного дизайну, з іншого, підсилюють національні тенденції і підштовхують ді-зайн до пошуку шляхів самоідентифікації.


Для моделі "етнічного", або "етнорегіональної" веб-дизайну харак-терну традиційна візуальна культура у формуванні стильових і комунікацій-них особливостей веб-сайту. Характерними ознаками даної моделі відно-сятся:  1. Розташування елементів навігації, не орієнтоване на європейські стандарти;
  2. Шрифтове своєрідність веб-сайтів, обумовлене використанням тра-ний шрифтових систем, орієнтованих на користувачів всередині культурного етнічного простору;
  3. Використання мотивів національного мистецтва (насамперед, графи-но оформлених традиційних текстів, орнаментальних стилізує-цій) у графічному оформленні веб-сайту;
  4. Пріоритетне використання традиційних для даної культури кольорово-вих моделей в оформленні веб-сайту.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*