Переклад на російську мову GENERAL PUBLIC LICENSE GNU

Олена Тяпкіна

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Russian.
It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state
the distribution terms for software that uses the GNU GPL – only the original
English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation
will help Russian speakers understand the GNU GPL better.

Цей переклад Загальної Публічної Ліцензії GNU на російську мову не
є офіційним. Він не публікується Free Software Foundation і не встановлює
мають юридичну силу умов для розповсюдження програмного забезпечення,
яке поширюється на умовах Стандартної Громадської Ліцензії GNU.
Умови, які мають юридичну силу, закріплені виключно в автентичному тексті
Стандартної Громадської Ліцензії GNU англійською мовою. Я сподіваюся, що справжній
переклад допоможе україномовним користувачам краще зрозуміти зміст Стандартної
Громадської Ліцензії GNU.

Текст GNU GPL англійською мовою ви можете прочитати тут http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html

Зміст

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Версія 2, червень 1991р.

Copyright (C) 1989, 1991 Free
Software Foundation, Inc.

59 Temple Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307,
USA

Кожен має право копіювати і
поширювати екземпляри цієї Ліцензії без внесення змін до її тексту.

Преамбула

Більшість ліцензій на програмне забезпечення лішаeт вас права поширювати
і вносити зміни в це програмне забезпечення. Загальна громадська
Ліцензія GNU, навпаки, розроблена з метою гарантувати вам право спільно
використовувати і вносити зміни у вільне програмне забезпечення, тобто забезпечити
вільний доступ до програмного забезпечення для всіх користувачів. Умови
Загальної Громадської Ліцензії застосовуються до більшої частини програмного
забезпечення Free Software Foundation, а також до будь-якого іншого програмного
забезпечення за бажанням його автора. (До деякого програмного забезпечення Free
Software Foundation застосовуються умови Стандартної Громадської Ліцензії GNU
для Бібліотек). Ви також можете застосовувати Стандартну Громадську Ліцензію
до розробленого вами програмного забезпечення.

Говорячи про вільне програмне
забезпечення, ми маємо на увазі свободу, а не безплатність. Ця Стандартна
Громадська Ліцензія розроблена з метою гарантувати вам право поширювати
екземпляри вільного програмного забезпечення (і при бажанні отримувати за це
винагорода), право отримувати вихідний текст програмного забезпечення або
мати можливість його отримати, право вносити зміни в програмне забезпечення
або використовувати його частини в новому вільному програмному забезпеченні, а також
право знати, що ви маєте всі перераховані вище права.

Щоб захистити ваші права,
ми вводимо ряд обмежень з тим, щоб ніхто не мав можливості позбавити вас
цих прав або звернутися до вас з пропозицією відмовитися від цих прав. Дані
обмеження виражаються в деяких зобов'язаннях, якщо ви поширюєте
екземпляри програмного забезпечення або вносите програмне забезпечення.

Наприклад, якщо ви поширюєте
примірники такого програмного забезпечення за плату або безкоштовно, ви зобов'язані
передати новим власникам усі права в тому ж обсязі, в якому вони належать
вам. Ви зобов'язані забезпечити отримання новими власниками програми її вихідного
тексту або можливість його отримати. Ви також зобов'язані ознайомити їх з умовами
цієї Ліцензії.

Для захисту ваших прав ми:
(1) залишаємо за собою авторські права на програмне забезпечення та (2) надаємо
вам використовувати цю Ліцензію, відповідно до умов якої ви маєте право
відтворювати, поширювати і / або модифікувати програмне забезпечення.

Крім того, для захисту як нашої репутації, так і репутації інших авторів
програмного забезпечення, ми повідомляємо всіх користувачів, що на даний програмне
забезпечення ніяких гарантій не надається. Ті, хто придбав програмне
забезпечення, з внесеними до нього третіми особами змінами, повинні знати,
що вони отримують не оригінал, в силу чого автор оригіналу не несе відповідальності
за помилки в роботі програмного забезпечення, допущені третіми особами при
внесення змін.

Нарешті, програмне забезпечення не бути вільним у разі, якщо особа
набуває на нього виключні права [1].
Неприпустимо, щоб особи, які розповсюджують вільне програмне забезпечення,
могли придбати виключні права на використання даного програмного
забезпечення та зареєструвати їх в Патентному відомстві. Щоб уникнути цього,
ми заявляємо, що власник виключних прав зобов'язаний надати будь-якій особі
права на використання програмного забезпечення або не купувати виняткових
прав взагалі.

Нижче викладені умови відтворення, поширення і модифікації програмного
забезпечення.

Умови відтворення, розповсюдження та модифікації

0. Умови цієї Ліцензії застосовуються до всіх видів програмного забезпечення
або будь-якого іншого твору, який містить вказівку правовласника на
те, що даний твір може поширюватися на умовах Стандартної Громадської
Ліцензії. Під терміном "Програма" далі розуміється будь-яке подібне програмне
забезпечення або інший твір. Під терміном "твір, похідне від
Програми "розуміється Програма чи будь-яке інше похідне твір відповідно
до законодавства про авторське право [2],
тобто твір, що включає в себе Програму або її частина, як з внесеними
до її тексту змінами, так і без них та / або перекладену іншою мовою. (Тут
і далі, поняття "модифікація" включає в себе поняття перекладу в самому широкому
сенсі). Кожен набувач примірника Програми іменується надалі "Ліцензіат".

Дія цієї ліцензії, не поширюється на здійснення інших прав,
крім відтворення, розповсюдження та модифікації програмного забезпечення.
Не встановлюється обмежень на запуск Програми. Умови Ліцензії поширюються
на вихідні дані з Програми тільки в тому випадку, якщо їх зміст складає
твір, похідне від Програми (незалежно від того, чи було таке твір
створено в результаті виконання програми). Це залежить від того, які функції
виконує Програма.

1. Ліцензіат має право виготовляти
і розповсюджувати вихідного тексту Програми у тому вигляді, в якому він
його отримав, без внесення до нього змін на будь-якому носії, при дотриманні
наступних умов: на кожному примірнику розміщений знак охорони авторського права
і повідомлення про відсутність гарантій; залишені без змін всі повідомлення,
які стосуються цієї Ліцензії та відсутності гарантій; разом з примірником
Програми набувачеві передається копія цієї Ліцензії.

Ліцензіат має право стягувати плату за передачу примірника Програми, а також має право
за плату надавати послуги з гарантійної підтримки Програми.

2. Ліцензіат має право модифікувати свій примірник або примірники Програми
повністю або будь-яку її частину. Дані дії Ліцензіата тягнуть за собою створення
твори, похідного від Програми. Ліцензіат має право виготовляти і поширювати
примірники такого твору, похідного від Програми, або власне екземпляри
змін відповідно до пункту 1 цієї Ліцензії при дотриманні наступних
умов:

а) файли, змінені Ліцензіатом, повинні містити добре помітну позначку,
що вони були змінені, а також дату внесення змін;

b) при поширенні або публікації Ліцензіатом будь-якого твору, який
містить Програму або її частину або є похідним від Програми чи від
її частини, Ліцензіат зобов'язаний передавати права на використання цього твору
третім особам на умовах цієї Ліцензії, при цьому Ліцензіат не має права вимагати
сплати будь-яких ліцензійних платежів. Розповсюджється твір ліцензується
як одне ціле;

c) якщо модифікована Програма при запуску читає команди в інтерактивному
режимі, Ліцензіат зобов'язаний забезпечити виведення на екран дисплея або принтер,
повідомлення, яке повинно включати в себе:
знак охорони авторського права;
повідомлення про відсутність гарантій на Програму (або інше, якщо Ліцензіат надає
гарантії);
вказівку на те, що користувачі мають право розповсюджувати примірники Програми
відповідно до умов цієї Ліцензії, а також на те, яким чином
користувач може ознайомитися з текстом цієї Ліцензії. (Виняток: якщо
оригінальна Програма є інтерактивною, але не виводить у своєму звичайному
режимі роботи повідомлення такого роду, то висновок подібного повідомлення твором,
похідним від Програми, в цьому випадку не обов'язковий).

Вищевказані умови застосовуються
на видозмінену, похідному від Програми, в цілому. У випадку
якщо окремі частини цього твору не є похідними від Програми,
є результатом творчої діяльності і можуть бути використані як самостійне
твір, Ліцензіат вправі поширювати окремо такий твір на
інших ліцензійних умовах. У разі якщо Ліцензіат поширює вищевказані
частини в складі твори, похідного від Програми, то умови цієї
Ліцензії застосовуються до твору в цілому, при цьому права, придбані субліцензіата
на підставі Ліцензії, передаються ним стосовно всього твору, включаючи
всі його частини, незалежно від того, хто є їхніми авторами.

Метою даного пункту 2 не є заява прав або оспорювання прав на
твір, створений виключно Ліцензіатом. Метою цього пункту є
забезпечення права контролювати розповсюдження творів, похідних від
Програми, і складових творів, похідних від Програми.

Розміщення твору, який не є похідним від Програми, на одному
пристрої для зберігання інформації або носіях разом з Програмою або твором,
похідним від Програми, не тягне за собою поширення умов цієї
Ліцензії на такий твір.

3. Ви можете копіювати і поширювати екземпляри Програми або
твору, що є похідним від Програми, відповідно до пункту
2 цієї Ліцензії, у вигляді об'єктного коду або у виконуваній формі відповідно
з умовами п.п.1 і 2 цієї Ліцензії при дотриманні однієї з перерахованих
нижче умов:

а) до примірника повинен додаватися відповідний повний вихідний текст у
машиночитаній формі, який буде розповсюджуватись відповідно до умов
п.п. 1 і 2 цієї Ліцензії на носії, що звичайно використовується для передачі
програмного забезпечення, або

b) до примірника має додаватися дійсне протягом трьох років пропозиція
у письмовій формі до будь-якій третій особі передати за плату, не перевищує
вартість здійснення власне передачі, примірник відповідного повного
вихідного тексту в електронній формі відповідно до умов п.п. 1 і
2 цієї Ліцензії на носії, що звичайно використовується для передачі програмного
забезпечення, або

c) до примірника повинна додаватися отримана Ліцензіатом інформація про пропозицію,
відповідно до якого можна отримати відповідний вихідний текст. (Дане
положення застосовується виключно в тому випадку, якщо Ліцензіат здійснює
некомерційне розповсюдження програми, при цьому програма була отримана самим
Ліцензіатом у вигляді об'єктного коду або у виконуваній формі і супроводжувалася
пропозицією, відповідним умовам пп.b п.3 цієї Ліцензії).

Під вихідним текстом твору
розуміється така форма твору, яка найбільш зручна для внесення змін.
Під повним вихідним текстом твору, що виконується розуміється вихідний текст
всіх складових твір модулів, а також усіх файлів, пов'язаних з описом
інтерфейсу, і сценаріїв, призначених для управління процесом компіляції та установки
виконуваного твору. Однак, як спеціальний випадок, розповсюджуваний
вихідний текст може не включати того, що зазвичай поширюється (у вигляді вихідного
тексту або в бінарній формі) з основними компонентами (компілятор, ядро і т.д.)
операційної системи, в якій працює виконуваний твір, за винятком
випадків, коли твір, що виконується супроводжується таким компонентом.

У випадку якщо твір у формі об'єктного коду або у виконуваній формі поширюється
шляхом надання доступу для копіювання його з певного місця, забезпечення
рівноцінного доступу для копіювання вихідного тексту з цього ж місця задовольняє
вимогам розповсюдження вихідного тексту, навіть якщо треті особи при цьому
не зобов'язані копіювати вихідний текст разом з об'єктним кодом твори.

4. Ви можете копіювати,
модифікувати, поширювати або передавати права на використання Програми
тільки на умовах цієї Ліцензії. Будь-яке відтворення, модифікація, поширення
або передача прав на інших умовах є недійсними і автоматично
ведуть до розірвання цієї Ліцензії та припинення всіх прав Ліцензіата, наданих
йому цією Ліцензією. При цьому права третіх осіб, яким Ліцензіат відповідно
до цієї Ліцензії передав примірники Програми або права на неї, зберігаються
в силі при умові повного дотримання ними цієї Ліцензії.

5. Ліцензіат не зобов'язаний
приєднуватися до цієї Ліцензії, оскільки він її не підписав. Однак тільки
справжня Ліцензія надає право поширювати або модифіковані Програму
або твір, похідне від Програми. Подібні дії порушують чинне
законодавство, якщо вони не здійснюються відповідно до цієї Ліцензії.
Якщо Ліцензіат вніс зміни або здійснив розповсюдження примірників Програми
або твори, похідного від Програми, Ліцензіат тим самим підтвердив
своє приєднання до цієї Ліцензії в цілому, включаючи умови, що визначають
порядок відтворення, розповсюдження або модифікації Програми або твори,
похідного від Програми.

6. При поширенні
примірників Програми або твори, похідного від Програми, початковий
ліцензіар автоматично передає набувачу такого екземпляра право відтворювати,
поширювати та модифікувати Програму відповідно до умов цієї
Ліцензії. Ліцензіат не має права обмежувати будь-яким способом здійснення
набувачами отриманих ними прав. Ліцензіат не несе відповідальності за недотримання
умов цієї Ліцензії третіми особами.

7. Ліцензіат не звільняється від виконання зобов'язань відповідно до цієї
Ліцензією у разі, якщо в результаті рішення суду або заяви про порушення
виняткових прав або у зв'язку з настанням інших обставин, не пов'язаних
безпосередньо з порушенням виключних прав, на Ліцензіата на підставі
рішення суду, договору або іншій підставі покладено зобов'язання, які суперечать
умовами цієї Ліцензії. У цьому випадку Ліцензіат не має права поширювати
екземпляри Програми, якщо він не може одночасно виконати умови цієї
Ліцензії і покладені на нього зазначеним вище способом зобов'язання. Наприклад,
якщо за умовами ліцензійної угоди субліцензіата не може бути надано
право безкоштовного розповсюдження примірників Програми, які вони придбали
безпосередньо або через третіх осіб у Ліцензіата, то в цьому випадку Ліцензіат зобов'язаний
відмовитися від розповсюдження примірників Програми.

Якщо будь-яке положення цього
пункту при настанні конкретних обставин буде визнано недійсним
або незастосовним, цей пункт застосовується за винятком такого положення.
Цей пункт застосовується в цілому при припинення вищевказаних обставин
або їх відсутності.

Метою даного пункту не
є спонукання Ліцензіата до порушення патенту або заяви на інші права
власності або у суперечку щодо дійсності такої заяви. Єдиною
метою даного пункту є захист недоторканності системи розповсюдження
вільного програмного забезпечення, яка забезпечується за рахунок громадського
ліцензування. Багато хто зробив щедрий внесок у створення великої кількості
програмного забезпечення, яке розповсюджується через дану систему в надії
на її тривале і послідовне застосування. Ліцензіат не має права змушувати
автора поширювати програмне забезпечення через дану систему. Право вибору
системи розповсюдження програмного забезпечення належить виключно його
автору.

Цей пункт 7 має на меті чітко визначити ті цілі, які переслідують
всі інші положення цієї Ліцензії.

8. У тому випадку якщо поширення
і / або використання Програми в окремих державах обмежене
в області патентних або авторських прав, початковий правовласник, що поширює
Програму на умовах цієї Ліцензії, має право обмежити територію поширення
Програми, вказавши тільки ті держави, на території яких допускається поширення
Програми без обмежень, обумовлених такими угодами. У цьому випадку
таку вказівку щодо територій відповідних держав визнається одним
з умов цієї Ліцензії.

9. Free Software Foundation може публікувати виправлені або / та нові версії
Загальної Громадської Ліцензії. Такі версії можуть бути доповнені
різними нормами, які регулюють правовідносини, які виникли після публікації
попередніх версій, проте в них будуть збережені основні принципи, закріплені
в цій версії.

Кожна версія присвоюється
свій власний номер. Якщо зазначено, що Програма поширюється відповідно
з певною версією, тобто вказаний її номер, або будь-якої пізнішої версією
цієї Ліцензії, Ліцензіат має право приєднатися до будь-якої з цих версій Ліцензії,
опублікованих Free Software Foundation. Якщо Програма не містить такої вказівки
на номер версії Ліцензії Ліцензіат вправі приєднатися до будь-якої з версій Ліцензії,
опублікованих коли-небудь Free Software Foundation.

10. У разі якщо Ліцензіат
має намір включити частину Програми в інше вільне програмне забезпечення,
яке поширюється на інших умовах, ніж у цій Ліцензії, йому слід
випросити письмовий дозвіл на це у автора програмного забезпечення. Дозвіл
по відношенню до програмного забезпечення, права на яке належать Free Software
Foundation, слід просити у Free Software Foundation. У деяких випадках
Free Software Foundation робить винятки. При ухваленні рішення Free Software
Foundation буде керуватися двома цілями: збереження статусу вільного
для будь-якого твору, похідного від вільного програмного забезпечення
Free Software Foundation та забезпечення найбільш широкого спільного використання
програмного забезпечення.

ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЇ

11. ОСКІЛЬКИ СПРАВЖНЯ
ПРОГРАМА НАДАЄТЬСЯ БЕЗКОШТОВНО, НА НЕЇ НЕ НАДАЮТЬСЯ В МЕЖАХ
СТУПЕНЯ, В ЯКІЙ ДОЗВОЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ. СПРАВЖНЯ ПРОГРАМА НАДАЄТЬСЯ
НА УМОВАХ "ЯК Є". Якщо інше не зазначено ПИСЬМОВО, АВТОР І / АБО
ІНШІЙ НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЖОДНИХ ГАРАНТІЇ,
ЯК ПРЯМО І УВАЗІ, СТОСОВНО ПРОГРАМИ, У ТОМУ ЧИСЛІ
ОБОВ'ЯЗКОВІ ТОВАРНОГО СТАНУ ПРИ ПРОДАЖУ І ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ
У КОНКРЕТНИХ ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ БУДЬ-ЯКІ ІНШІ ГАРАНТІЇ. РИЗИК, ПОВ'ЯЗАНІ З ЯКІСТЮ
І ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРОГРАМИ, НЕСЕ НА ВАС. У РАЗІ ЯКЩО У ПРОГРАМІ
Будуть виявлені недоліки, ВСІ ВИТРАТИ, пов'язаних з технічним обслуговуванням,
РЕМОНТ АБО виправлення програм, ПОКЛАДАЮТЬСЯ.

12. ЯКЩО ІНШЕ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНО
Застосовуване право ЧИ НЕ погодженої сторонами в договорі ПИСЬМОВО,
АВТОР І / АБО ІНШІЙ, які модифікують І / АБО ПОШИРЮЄ
ПРОГРАМУ НА УМОВАХ, НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПЕРЕД ВАМИ
ЗА ЗБИТКИ, ВКЛЮЧАЮЧИ ЗАГАЛЬНІ,, Передбачуване І НЕПРЯМІ ЗБИТКИ (У ТОМУ ЧИСЛІ
Втраті або спотворенні ІНФОРМАЦІЇ, збитки, понесені ЛІЦЕНЗІАТОМ АБО ТРЕТІМИ
ОСОБАМИ, НЕМОЖЛИВІСТЬ РОБОТИ ПРОГРАМИ З БУДЬ-ЯКОЇ ІНШОЇ ПРОГРАМОЮ ТА ІНШІ ЗБИТКИ).
АВТОР І / АБО ІНШІЙ У відповідно до цього пункту НЕ НЕСУТЬ
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАВІТЬ, БУЛО ПРО МОЖЛИВІСТЬ
ТАКИХ ЗБИТКІВ.

Порядок
застосування умов Стандартної Громадської Ліцензії до створеної вами програмі

Якщо ви створили нову програму
і хочете, щоб вона принесла найбільшу користь суспільству, кращий спосіб досягти
цього – зробити вашу програму вільної, коли кожен зможе поширювати
її та вносити до неї зміни відповідно до умов цієї Ліцензії.

У цих цілях Програма повинна містити наведене нижче повідомлення. Найбільш
правильним буде помістити його на початку вихідного тексту кожного файлу для максимально
ясного вказівки на те, що гарантії на дану програму не надаються.
Кожний файл у будь-якому випадку повинен містити знак охорони авторського права і пояснення,
де можна ознайомитися з повним текстом повідомлення.

[Одна
рядок з найменуванням Програми і коротким описом її призначення]
© ім'я (найменування) чи іншого правовласника, рік першого опублікування
програми

Дана програма є
вільним програмним забезпеченням. Ви можете розповсюджувати її та / або модифікувати
відповідно до умов версії 2 або за вашим вибором з умовами більш
пізньої версії Загальної Громадської Ліцензії GNU, опублікованої Free Software
Foundation.

Ми розповсюджуємо цю програму
в надії на те, що вона буде вам корисною, однак НЕ НАДАЄМО НА НЕЇ
НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, в тому числі ГАРАНТІЇ ТОВАРНОГО СТАНУ ПРИ ПРОДАЖУ і ПРИДАТНОСТІ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ У КОНКРЕТНИХ ЦЕЛЯХ.Для отримання більш докладної інформації
ознайомтеся з Стандартної Громадською Ліцензією GNU.

Разом з даною програмою
ви повинні були отримати примірник Стандартної Громадської Ліцензії GNU. Якщо
ви його не отримали, повідомте про це в Free Software Foundation, Inc., 59 Temple
Place – Suite 330, Boston, MA 02111-1307, USA.

Також вкажіть, як можна зв'язатися з Вами електронною або звичайною поштою.

Якщо програма працює
в інтерактивному режимі, зробіть так, щоб при запуску в інтерактивному режимі
виводилося коротке повідомлення відповідно до зразка:

Gnomovision version 69,
© ім'я автора, рік першого опублікування програми
Gnomovision поширюється БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ; щоб ознайомитися з більш
докладною інформацією, наберіть "show w". Дана програма є вільним
програмним забезпеченням і ви можете розповсюджувати її в відповідно до умов
Стандартної Громадської Ліцензії GNU. Для отримання більш детальної інформації,
наберіть "show c".

При введенні пропонованих
команд "show w" і "show
c "на екран повинні надрукувати відповідні частини Загальної Публічної
Ліцензії. Не обов'язково використовувати саме команди "show
w "і" show c ". Залежно
від функцій програми, команди можуть натисненням кнопки миші або бути
додані в меню програми.

Якщо ви створили програму в порядку виконання службових обов'язків або службового
завдання роботодавця, вам слід отримати від нього в разі потреби письмовий
відмова від виключних прав на використання даної програми [3
]. Наведений нижче текст ви можете використовувати в якості зразка,
замінивши відповідні імена і найменування:

ЗАТ "АБВ" справжнім відмовляється
від всіх виняткових прав на використання програми для ЕОМ "Gnomovision",
автором якої є Іванов Олексій Петрович, і передає всі виключні
права на використання вказаної програми її автору, Іванову Олексію Петровичу.

Підпис керівника організації,
друк, 1 січня 2001р.
[Прізвище, ім'я, по батькові], Генеральний директор

Загальна громадська
Ліцензія GNU забороняє включати вашу програму в програми, використання яких
обмежене їх правовласниками. Якщо Ваша програма є підпрограмою підпрограм,
ймовірно, більш корисним буде вирішити зв'язування програм, використання
яких обмежена їх правовласниками, з Вашою бібліотекою. У цьому випадку
вам слід використовувати Стандартну Громадську Ліцензію GNU для Бібліотек
замість цієї Ліцензії.

Примітки перекладача

[1] – у параграфі 7 Преамбули в
англійському тексті Стандартної Громадської Ліцензії GNU згадується патент на
програмне забезпечення (Software Patents). На початку 90х років XX століття Апеляційний
суд Федерального округу США зробив спробу встановити, коли винахід,
частиною якого є програмне забезпечення, є патентоспроможним.
Суд постановив, що в цьому випадку слід провести експертизу щодо твору
в цілому. Винахід не буде визнано патентоспроможним, якщо воно являє
собою виключно математичний алгоритм. Однак, якщо покладений в основу
винаходи спосіб за допомогою програмного забезпечення дозволяє отримати конкретні,
промислово застосовні результати, в цьому випадку винахід є патентоспроможним.
На відміну від США, в РФ відповідно до Патентним законом від 23.09.1992г. не визнаються
винаходами програми для обчислювальних машин. Захист програм
для ЕОМ здійснюється на підставі норм законодавства про авторське право.
Виключні права на програму для ЕОМ належать автору або іншому правовласнику,
який придбав їх на підставі договору або іншій підставі, передбаченим
законом. Правовласник всіх майнових прав на програму для ЕОМ протягом
терміну дії авторського права може за своїм бажанням зареєструвати програму
для ЕОМ шляхом подачі заявки в Патентне відомство РФ

[2] – Тут мається на увазі законодавство
про авторське право США.

[3] – У цьому абзаці у
англійському тексті зазначено, що вам слід отримати письмову відмову від виняткових
прав на використання створеної вами програми у вашого роботодавця, якщо ви
працюєте програмістом, або у навчального закладу, в якому ви навчаєтеся (школа,
університет, інститут, коледж). Відповідно до Закону РФ "Про авторське право
і суміжні права "таку відмову слід отримати тільки від свого роботодавця.
Відповідно до вказаного Закону РФ авторське право на твір, створений
у порядку виконання службових обов'язків або службового завдання роботодавця
(Службовий твір), належить автору службового твору. Виключні
права на використання службового твору (у тому числі програми для ЕОМ)
належать особі, з якою автор перебуває у трудових відносинах (роботодавцеві),
якщо в договорі між ними і автором не передбачено інше. Дане положення
не поширюється на створення в порядку виконання службових обов'язків
або службового завдання роботодавця енциклопедій, енциклопедичних словників,
періодичних і триваючих збірників наукових праць, газет, журналів та інших
періодичних видань. Видавцеві енциклопедій, енциклопедичних словників, періодичних
і триваючих видань належать виключні права на використання таких
видань. Автори творів, включених до таких видань, зберігають виключні
права на використання своїх творів незалежно від видання в цілому.

My goal was not just a verbal translation of English text of GNU General Public
License in Russian, but a translation, which will follow the rules of current
legislation of Russian Federation on copyrights. I hope that this will help
to use GNU General Public License when distributing free software in Russian
Federation. Below you may find some comments (in Russian) on
current legislation of Russian Federation.

Моєю метою був не просто переклад Загальної Публічної Ліцензії GNU, який
б максимально точно відповідав автентичного тексту англійською мовою,
але також враховував норми чинного законодавства РФ про авторське право,
що збільшило б можливість використовувати Стандартну Громадську Ліцензію
GPL для поширення вільного програмного забезпечення на території РФ.
Нижче Ви можете ознайомитися з деякими коментарями щодо
чинного законодавства РФ.

В даний час на
території Російської Федерації порядок відтворення, розповсюдження та модифікації
програмного забезпечення регулюється Законом України "Про правову охорону програм
для ЕОМ і баз даних "від 23.09.1992г. № 3523-1 і Закону України" Про авторське право
і суміжні права "від 09.07.1993г. № 5351-1.

З метою найбільшого
відповідності цього неофіційного перекладу Стандартної Громадської Ліцензії
GNU на російську мову нормам чинного законодавства РФ про авторське право,
нижче наводяться основні поняття, використовувані в тексті перекладу, та їх визначення
відповідно до зазначених вище законами України:

Програмне забезпечення
– Дане поняття не застосовується у зазначених Законах, проте воно є
найбільш загальноприйнятим при позначенні програм для ЕОМ у перекладах ліцензійних
угод, зокрема Ліцензійних угод з кінцевим користувачем (EULA),
на російську мову. У силу цього поняття "Програмне забезпечення" використовується
в тексті перекладу для позначення поняття "програма для ЕОМ". Під програмою
для ЕОМ Законі РФ розуміється об'єктивна форма представлення сукупності даних
і команд, призначених для функціонування електронних обчислювальних машин
(ЕОМ) та інших комп'ютерних пристроїв з метою отримання певного результату,
включаючи підготовчі матеріали, отримані в ході розробки програми для
ЕОМ, і породжувані нею аудіовізуальні відображення.

Виключні права
на використання твору – Означає право здійснювати або дозволяти
наступні дії: відтворювати твір (право на відтворення);
поширювати екземпляри твору будь-яким способом: продавати, здавати в
прокат і так далі (право на поширення); публічно показувати твір
(Право на публічний показ), перекладати твір (право на переклад); переробляти,
аранжувати або іншим образом переробляти твір (право на переробку),
а також інші права відповідно до Закону РФ "Про авторське право та суміжні
права ".

Виключні (або
майнові) права на використання програми для ЕОМ – Означає виключне
право здійснювати і (або) дозволяти здійснення наступних дій: випуск
у світ програми для ЕОМ, відтворення програми для ЕОМ (повне або часткове)
в будь-якій формі, будь-якими способами, поширення програми для ЕОМ, модифікацію
програми для ЕОМ, в тому числі переклад програми для ЕОМ з однієї мови на іншу,
а також інше використання відповідно до Закону РФ "Про правову охорону програм
для ЕОМ і баз даних ".

Відтворення
Програмного Забезпечення – це виготовлення одного або більше примірників
Програмного забезпечення в будь-якій матеріальній формі, а також його запис у пам'ять
ЕОМ.

Модифікація (Переробка)
Програмного Забезпечення – будь-які його зміни, що не є адаптацією.

Поширення
Програмного Забезпечення – це надання доступу для відтворення в
будь-матеріальній формі Програмного Забезпечення, в тому числі мережевими та іншими
способами, а також шляхом продажу, прокату, здавання в найм, надання в борг,
включаючи імпорт для будь-якої з цих цілей.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*