Система збору

Опис системи збору, обробки, зберігання та аналізу державної та галузевої статистичної звітності в Міністерстві культури Російської Федерації


1. Призначення та мета створення системи збору, обробки та аналізу даних статистичної звітності Міністерства культури Російської Федерації(Система)


Система дозволяє в повній мірі автоматизувати процес збору, обробки, зберігання та аналізу державної та галузевої статистичної звітності в Міністерстві культури Російської Федерації і в територіально розподілених підвідомчих структурах довільній ієрархічної підпорядкованості.


Система забезпечує:


– Автоматизацію збору, обробки та аналізу показників статистичної звітності Міністерства культури Російської Федерації;


– Автоматизацію контролю статистичних показників;


– Консолідацію статистичних даних та формування статистичної звітності на рівні територіальних органів управління культури;


– Консолідацію статистичних даних та формування статистичної звітності на рівні Міністерства культури Російської Федерації;


– Формування аналітичних звітів, в тому числі діаграм, графіків, кореляційних схем і їх подальший аналіз.


Крім того, можливість накопичення практично необмеженої кількості інформації у сховищі даних Системи, про діяльність установ культури Російської Федерації дозволяє:


– Виявити проблеми галузі в територіальному зрізі;


– Визначити їх вплив на соціокультурне середовище;


– Встановити пріоритетні галузі для реалізації цільових програм та проектів;


– Контролювати реалізацію програм і визначати їх ефективність;


– Оцінювати обсяги послуг що надаються установами;


– Співвідносити кількість наданих послуг з обсягами бюджетного фінансування;


– Здійснювати адресну підтримку;


– Збирати відомості про вікові характеристики персоналу, освіті;


– Аналізувати дані про заробітну плату, виділяючи неблагополучні групи;


– Інтегрувати дані про кадрову потреби і дані про фахівців проходять підготовку в спеціальних навчальних закладах.


Основною метою експлуатації Системи є підвищення оперативності, ефективності і якості збору та подання статистичної інформації про діяльність установ системи Міністерства культури Російської Федерації.


Додатковими цілями є:


– Відмова від роботи з існуючими різнорідними системами збору, обробки та аналізу даних статистичної звітності для оптимізації експлуатаційних витрат;


– Забезпечення оперативного методологічного керівництва процесами складання та збору звітності;


– Формування та подання аналітичної інформації з метою підтримки прийняття управлінських рішень.


2. Переваги Системи


СУБД Oracle


Система побудована за клієнт-серверної архітектури. В якості платформи використовується найдосконаліша на сьогоднішній день СУБД Oracle. Ця платформа забезпечує найвищий рівень надійності та продуктивності Системи, а так само практично необмежені обсяги зберігання та обробки даних.


Загальні характеристики використовуваної СУБД:


– Можливість жорсткого розмежування прав доступу користувачів аж до розмежування доступу на розділи, каталоги розділів і операції;


– Можливість ведення протоколів операцій з таблицями баз даних;


– Можливість використання засобів Microsoft Office для підготовки і друку звітних документів довільної форми;


– Відкритість – можливість обміну інформацією з програмним забезпеченням незалежних постачальників, а при необхідності і з власними напрацюваннями користувачів;


– Масштабованість – відсутність необхідності перебудовувати Систему по мірі зростання обсягу оброблюваної інформації та кількості одночасно працюючих користувачів;


– Адаптованість – можливість налаштування під нові завдання замовника;


– Розширюваність – можливість нарощування функціональних можливостей Системи, не виходячи за рамки прийнятої спочатку Концепції розвитку та технологічної бази, у відповідності зі специфічними потребами користувачів.


WEB-технологія


Для роботи з Системою підвідомчим установам не потрібне спеціальне програмне забезпечення. Доступ до єдиної бази даних здійснюється за допомогою стандартних засобів, що входять до складу операційних систем сімейства Windows (Internet Explorer або аналоги).


Використання WEB-технології забезпечує надходження показників статистичних форм відразу в єдине сховище даних в online-режимі, а також дає можливість вийти на новий рівень автоматизації процесу збору та відомості статистичної звітності.


Основним засобом доступу до Системи є спеціалізований WEB-інтерфейс, що забезпечує авторизованому користувачеві доступ по засобах мережі Інтернет. Переваги використання даної технології:


– Відсутність необхідності готувати і поширювати форми статистичної звітності, тому що всі установи працюють в єдиній базі даних;


– Відсутність необхідності поширювати і встановлювати будь-яке програмне забезпечення на комп'ютери віддалених користувачів;


– Миттєве автоматичне застосування змін налаштувань форм (алгоритмів розрахунку показників, перевірок, налаштування трафаретів, і т.д.) до всіх звітів установ без необхідності повідомляти їх про це і поширювати будь-які пакети оновлень;


– Відсутність необхідності в зберіганні звітних даних на комп'ютерах установ, що знижує ймовірність їх втрати, розкрадання і несанкціонованого доступу;


– Реєстрація віддалених користувачів при вході в Систему дозволить більш уважно підійти до питання контролю цілісності вноситься інформації;


– Наочне уявлення форм звітності, тобто форми, реалізовані в точній відповідності з керівними документами та вимогами Замовника і на екрані виглядають, так само як і на паперовому носії;


– Контроль своєчасності і коректності здачі звітних форм по всіх рівнях ланцюжка здачі звітності;


– Оперативний доступ до всіх первинним і зведеними даними звітності з пункту збору звітності.


Багатовимірний аналіз і візуалізація даних (OLAP)


Система забезпечує оперативну побудову і відображення багатовимірних аналітичних звітів на основі інформації, що зберігається в базі даних, а також дозволяє працювати з показниками (параметрами) візуалізації, формувати OLAP-куби і викликати форми візуалізації OLAP-звітів.


OLAP (On-Line Analitical Processing) – це технологія обробки інформації, що включає складання і динамічну публікацію звітів і документів. Використовується аналітиками для швидкої обробки складних запитів до бази даних.


Механізми формування довільних вибірок даних статистичної звітності дозволяють користувачам задавати параметри візуалізації зведених даних у необхідних для виконання аналізу розрізах.


Система дозволяє будувати графічні діаграми (гістограми, графіки, кругові діаграми тощо) у вигляді двох-і тривимірних графічних об'єктів.

Рішення, реалізовані в Системі дають такі можливості:


– Виробляти консолідацію програмно-апаратних засобів і ресурсів фахівців, задіяних у процесі підготовки та консолідації статистичної звітності, в рамках галузі культури;


– Проектувати системи багатомірного аналізу даних та системи підтримки прийняття рішень для надання узагальненої оперативної інформації для перших осіб усіх рівнів галузі культури за допомогою використання технології OLAP-вибірок (формування довільних звітів по будь-яким індикаторами) із статистичної звітності для подальшого аналізу.


– Забезпечити візуалізацію управлінських ситуацій (подання інформації в графічному вигляді – графіки, діаграми, кореляційні схеми).


3. Архітектура та принципи побудови системи збору, обробки та аналізу даних статистичної звітності Міністерства культури Російської Федерації.


Система являє собою комплекс спеціалізованих підсистем збору і обробки даних (рис. 1), реалізованих у єдиному технологічному базисі, що дозволяє забезпечити необхідні продуктивність і надійність.


Система побудована на базі ліцензійного програмного забезпечення:


– Програмний Продукт "Парус-Бюджет 8.хх" – "Єдина інформаційна система державного управління" на базі СУБД ORACLE.


– Модуль "Зведення звітності. Центр обліку" – "Web-рішення".

Рис. 1. Структура системи збору, обробки та аналізу статистичної звітності


Основні принципи побудови та роботи Системи:


– Централізована база даних з наданням віддаленого захищеного доступу для територіально розподілених підвідомчих установ;


– Система працює в режимі Web-інтерфейсу, який функціонує в різних операційних системах – MS Windows, Unix (Linux), Apple MacOS;


– Доступ до Системи здійснюється за допомогою Web-інтерфейсу за допомогою SSL сертифікатів та захищеного протоколу HTTPS;


– Система забезпечує подання звітної форми ідентично в Win і Web-інтерфейсі без доробок і настроювань;


– Показники у формах вводяться як вручну з клавіатури, так і вибираються із спеціалізованих довідників (словників);


– Система забезпечує в Win і Web-інтерфейсах роботу з динамічними формами;


– Реалізовано можливість перегляду в Win і Web-інтерфейсах багатовимірних таблиць, графіків, створених на основі технології OLAP;


– Забезпечена можливість проведення віддаленого адміністрування бази даних і настройки системи за допомогою штатних засобів;


– Засоби Системи забезпечують збереження даних і надають адміністратору широкі можливості по захисту бази даних від несанкціонованого використання;


– У Системі підтримується функція підпису звітних форм електронно-цифровим підписом (ЕЦП);


– Вихідні тексти Системи відкрита і дає можливість вносити зміни без залучення розробників;


– Сформовані друковані форми відкриваються і редагуються в пакетах MS Office та OpenOffice;


– Реалізовано можливість отримання та аналізу інформації з будь-якого показника в будь-яких розрізах;


– У Системі реалізована можливість побудови і відображення багатовимірних аналітичних звітів на основі інформації, що зберігається в базі даних (OLAP-куби);


– Передбачено універсальний формат завантаження / розвантаження, за допомогою якого можна здійснити перенесення інформації зі сторонніх програмних продуктів або в сторонні програмні продукти;


– У Системі передбачений зручний механізм встановлення оновлень. Під час встановлення оновлення на сервер автоматично вносяться зміни до структури бази даних, сервер додатків і Web-сервер оновлень не потребують;


– Чи передбачена можливість гнучкої настройки і розмежування прав доступу для користувачів Системи.4. Апаратно-технічні вимоги


Для збору і обробки даних через web-інтерфейс необхідно наявність мережі, що підтримує протоколи TCP / IP і HTTP. Всі робочі станції повинні мати підключення до мережі.


Швидкість передачі даних:


між WEB сервером і сервером БД – 100/1000 Мб / с;


між WEB сервером і користувацькими робочими станціями:


– Мінімальна – 32 Кб / с;


– Рекомендована – 512 Кб / с (стабільний виділений канал).


Операційна система для користувача робочих станцій:


– MS Windows 2000/XP/Vista


Програмне забезпечення для користувача робочих станцій:


– MS Internet Explorer версії 6.0 або вище;


– MS Excel 2000/XP;


– "Парус Бюджет – 8.хх" модуль "Зведення звітності – Центр обліку"


Апаратне забезпечення для користувача робочих станцій:


– Мінімальна – Intel Celeron 266 МГц/128 Мб RAM / HDD 4Гб/4Мб Video


– Рекомендована – Intel Celeron 1800 МГц/512 Мб RAM / HDD 80Гб/32Мб Video


Операційна система Web-сервера:


– MS Windows 2000/2003 Server.


Операційна система сервера баз даних (БД):


– Red Hat Enterprise Linux 5.


– MS Windows 2003 Server.


Програмне забезпечення серверу БД:


– Oracle 9.2.0.7/10.2.0.4


Апаратні вимоги до сервера БД і Web-сервера наведені в Таблиці:


Кількість одночасних підключень WEB

Рекомендована конфігурація

Сервер БД Oracle

Web-сервер

до 400


2 процесора Intel Xeon, 4Gb RAM, 4 SAS HDD, Red Hat Enterprise Linux 5


1 процесор Intel Core 2 Duo, 2Gb RAM, 1 HDD, Windows 2003


Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*