Вплив переривань на роботу користувачів ПК

Більшість офісних працівників у своїй діяльності постійно стикаються з перериваннями. Переривання мають значний вплив на діяльність таких користувачів, при цьому цей вплив слід вважати негативним. Необхідно вивчити ступінь впливу переривань на діяльність та визначити типи переривань, найсильніше впливають на ефективність діяльності.

Абсолютна більшість офісних працівників у своїй діяльності постійно стикаються з перериваннями. Уряд, що електронний лист, телефонний дзвінок, розказаний колегою анекдот, куріння – усе це приклади переривань. Більше того, існує досить багато видів діяльності, для яких наявність переривань є невід'ємною властивістю, такі, наприклад, робота оператора служби підтримки або діяльність менеджера, значну частину дня вирішального поточні питання.

Такому чином, переривання роблять значний вплив на діяльність таких користувачів, при цьому цей вплив слід вважати негативним. По-перше, відновлення після переривань займає певне час, який віднімається від часу роботи (не кажучи вже про те, що саме переривання найчастіше є втратою часу). По-друге, переривання загрожують людськими помилками, викликаними тим, що людина в момент переривання забуває про те, що він робив. Не зайве також відзначити, що перемикання уваги, викликані перериваннями, як правило, викликають значне стомлення і тим самим знижують продуктивність праці працівників.

Таким чином, зниження впливу переривань на діяльність працівників здатна підвищити ефективність цієї діяльності. При цьому специфіка ситуації полягає в тому, що від самих переривань, як правило, позбутися або важко, або неможливо. У таких умовах знизити їх вплив можна, лише полегшивши повернення працівників до перерваного дії.

Для цього необхідно вивчити ступінь впливу переривань на діяльність та визначити типи переривань, найсильніше впливають на ефективність діяльності. Для виконання цього завдання в лабораторії психології праці факультету психології МГУ був проведений експеримент, присвячений вивченню впливу переривань на роботу користувачів офісних додатків.

Мета дослідження полягала в кількісній і якісній оцінці впливу переривань на роботу користувачів. На підставі цієї оцінки передбачалося розробити загальні рекомендації щодо створення інтерфейсів, здатних компенсувати негативний вплив переривань на діяльність користувачів.


Загальний опис експерименту

Під перериванням розуміється будь-який зовнішній подія, результатом якого є тимчасове призупинення основної діяльності користувача. Типовим прикладом переривання може служити телефонний дзвінок, звернення іншого співробітника, прихід відвідувача і т.п.

Дослідження складалося з двох основних етапів. На першому був проведений сам експеримент і накопичений попередній аналітичний матеріал у вигляді відеозаписів з протоколами експериментальних сесій. На другому етапі був проведений кількісний і якісний статистичний аналіз відеозаписів, що дозволив запропонувати загальну структурну схему переривань і розробити загальні рекомендації щодо інтерфейсним елементам, дозволяє компенсувати негативні наслідки переривань.


Опис експериментальної установки

Експериментальна установка являє собою класичну реалізацію юзабіліті-лабораторії (usability room) складається з:


 1. комп'ютера випробуваного
 2. комп'ютера експериментатора (виконує функції відео-мікшера і генератора коду часу)
 3. відеокамери
 4. відеомагнітофона
 5. монітора.

Кімнати випробуваного й експериментатора розділені суцільною звуконепроникній стіною. Комп'ютер експериментатора використовується для змішування відеосигналів, що надходять з відеокамери, розташованої в експериментальній кімнаті, і комп'ютера випробуваного. Відеосигнал, що надходить з комп'ютера випробуваного, представляє собою відображення поточного стану монітора, з яким працює випробуваний. Таким чином, експериментатор може оперативно відслідковувати всі дії випробуваного, його зовнішній вигляд (куди спрямований погляд, положення рук і т.п.), так і взаємодію з комп'ютером (маніпулювання мишею, взаємодія з програмою і т.п.). Приклад результуючого зображення представлено на малюнку 2.

Малюнок 1


Опис експерименту

У завдання експерименту входило максимально наблизитися до реальних умов діяльності користувачів (робота з офісним пакетом). В якості основної діяльності була обрана типова діяльність, а саме редагування тексту. Піддослідним пропонувалося внести виправлення в текст, використовуючи редактор Microsoft Word. Виправлення вносилися відповідно з позначками «роздрукованого варіанту» того ж тексту, зробленими червоним олівцем експериментатором (типова секретарська робота).

Переривання діяльності користувача здійснювалося в момент виконання ним двох типів завдань.


 1. вдруковування фрагмента тексту
 2. перенесення фрагмента тексту за допомогою буфера обміну.

Для переривання основної діяльності користувача використовувалося два типи завдань


 1. просте (експериментатор телефонував випробуваному і просив знайти номер телефону в довіднику або подивитися переклад англійського слова в словнику)
 2. складне (експериментатор телефонував випробуваному і просив самостійно відредагувати невеличкий текст, роздрукований на папері).

Для порівняння була проведена контрольна серія експериментів, в якій робота випробовуваних не переривалася.

Всі дії випробовуваних записувалися на відеоплівку, що дозволило побудувати схему реакції користувача на переривання і з точністю до секунд виміряти тривалість кожної з фаз переривання. У загальній Складність в експерименті взяло участь понад 30 суб'єктів. У середньому виконання кожної сесії займало близько 40 хвилин.


Результати дослідження

Як показав аналіз результатів дослідження, час виконання завдання змінюється в основному за рахунок тривалості часу перемикання між завданнями.

При цьому, як показала статистична обробка результатів, наявність переривань не надає значного впливу на час виконання завдання «вдруковування тексту», тобто, якщо з часу виконання завдання в серіях з перериванням відняти тривалість власне переривання, отримане значення не буде значимо відрізнятися від середнього часу виконання таких завдань у контрольній серії (де переривання не було).

При виконанні завдання «перенесення абзацу всередині тексту» наявність переривання надає значимий вплив на тривалість виконання за рахунок збільшення часу перемикання між виконанням перериває завдання та основного завдання.

Отримані результати можуть пояснюватися тим, що в при наборі тексту когнітивна складова трудового процесу мінімальна (немає пошуку та локалізації, немає складних послідовності дій і немає необхідності відслідковувати не представлене візуально вміст буфера обміну), на відміну від ситуації з перенесенням абзацу. Таким чином можна припустити, що переривання впливають в першу чергу на когнітивно-навантажені трудові операції.

Крім того, на підставі аналізу результатів (відсутність значущих відмінностей між виконанням завдання при простих і складних перериваннях) був зроблений висновок про те, що складність переривання не надає значущого впливу на тривалість виконання завдання.

Слід спеціально обмовитися, що в рамках даної статті описуються лише ті результати дослідження, які мають безпосереднє значення в контексті розроблених рекомендацій щодо компенсації ефекту переривань. Так, наприклад, не наводиться статистики за помилок, допущених суб'єктами в процесі виконання експериментальних сесій і т.п.


Загальна структура переривань

Загальна структура переривань наведена на малюнку 2.

Малюнок 2

Під часом виконання завдання розуміється повний час, витрачений випробуваним на виконання певної операції (вдруковування фрагмента тексту або перенесення абзацу по тексту). Під тривалістю переривання розуміється часовий проміжок між підняттям телефонної трубки випробуваним і моментом, коли випробуваний повністю закінчив виконувати перериває завдання. При цьому слід спеціально підкреслити, що ряд випробуваних у процесі отримання перериває завдання поверталися до виконання основного завдання (показано на як «повернення до основного завдання»). Було відзначено, що повернення до виконання основної завдання, після завершення переривають, відбувається не відразу, а після закінчення деякого часового проміжку, що становить тривалість перемикання. У свою чергу, тривалість перемикання складається з двох інтервалів часу – переключення уваги (користувач поступово залишає виконане завдання) і повторної орієнтації в задачі, виконання якої було перервано.


Стратегії користувачів

У результаті якісного аналізу відеозаписів експериментальних сесій були виділені наступні основні стратегії поведінки користувачів при виникненні переривання:


 1. Миттєве перемикання на виконання перериває завдання
  Випробуваний повністю переключався на виконання перериває задачі відразу після телефонного дзвінка. Така стратегія поведінки спостерігалася в 24% випадків.
 2. Спроба завершити поточне завдання
  Спостерігалося три підтипи стратегій. Використання цієї стратегії спостерігалося в 31% випадків.

  1. Спроба завершити поточне завдання до зняття трубки
   Випробуваний ігнорував телефонні дзвінки, поки не закінчував виконання поточної операції або не знаходив деякого проміжного стійкого стану системи.
  2. Спроба виконання поточного завдання протягом роботи над перериває завданням
   Піддослідні періодично поверталися до виконання основного завдання в процесі виконання перериває задачі.
  3. Спроба завершити поточне завдання паралельно з виконанням перериває задачі
   Піддослідні мали телефонну розмову з експериментатором і одночасно намагалися завершити виконання основного завдання.

 3. Спроба запам'ятати поточний стан основного завдання

  1. Візуальне запам'ятовування
   Випробуваний намагався запам'ятати поточний стан основного завдання за рахунок уважного розглядання монітора в процесі отримання переривають інструкцій від експериментатора. Ця подстратегія була найбільш популярної (47%)
  2. Використання елементів інтерфейсу для запам'ятовування
   Піддослідні підводили курсор миші до кнопки «Вставити» на панелі інструментів, тим самим залишаючи собі «нагадування» про те, що їм необхідно зробити після виконання перериває завдання. Іншим прикладом цієї стратегії служить утримування пальців напроти клавіш Delete і Page Up.

 4. Уникнення потенційно небезпечних станів системи
  Ця стратегія спостерігалася у 6% випадків. Піддослідні, усвідомлюючи «небезпеку» знаходження тексту в буфері обміну, намагалися мінімізувати можливість помилок. Так, наприклад, після отримання інструкцій по виконанню перериває завдання, користувачі знімали виділення тексту, розуміючи, що випадкове натискання клавіші може призвести до втрати виділеного фрагмента. Деякі з випробуваних виконували дію «Скасування» момент отримання інструкцій від експериментатора, що може бути пояснено як спроба запобігання некоректних власних дій із-за розподілу уваги. Ще одним прикладом подібної стратегії може служити вставка абзацу з буфера обміну у випадкове місце тексту, щоб не втратити скопійований текст.

Рекомендації

На підставі якісного та кількісного аналізу результатів експерименту можна запропонувати наступні загальні підходи, які можуть бути використані розробниками інтерфейсів при проектуванні систем, орієнтованих на часті переривання.


1. Система повинна бути забезпечена можливістю «заморозити» своє поточний стан

У такому стані система не повинна реагувати ні на які дії користувача (натискання клавіш, пересування миші і т.п.). Причому вихід з такого режиму слід реалізувати таким чином, щоб можливість мимовільного виходу з нього була повністю виключена. Природно, при знаходженні системи в такому стані користувачеві повинні пропонуватися прості і чіткі інструкції, що пояснюють, як вийти з такого стану (аналог такого рішення відомий багатьом з ігор, в яких у будь-який момент можна було натиснути кнопку «Pause», «віддихатися» і продовжити гру)


2. Необхідно передбачити механізми для об'єднання типових складових операцій

Так, наприклад, послідовність розрізнених дій слід перетворювати в інтерактивні, але об'єднані загальною логікою процедури (Майстра або щось подібне). Це дозволить користувачам чітко розуміти, на якому етапі виконання дії він знаходиться в даний момент часу.


3. Необхідно повноцінно візуалізувати робочі об'єкти маніпулювання

При копіюванні тексту через буфер обміну користувачі практично не мають можливості зрозуміти, що знаходиться в буфері обміну (і чи перебуває там взагалі що-небудь), до тих пір, поки не вони вставляють вміст буфера в документ. Якщо вміст буфера обміну видно весь час, цієї проблеми б не було, при цьому навантаження на пам'ять була б мінімальна.


4. Необхідно показувати користувачам, які фрагменти інформації були введені давно, а які – нещодавно

Якби використовувалася метафора «висихаючих чорнила», кількість проблем користувачів (витрат часу, помилок) було б відчутно менше. Використання такої метафори дозволить візуально відобразити відміну недавно внесених змін від змін, внесених давно. Суть метафори полягає в тому, що колір актуальних об'єктів маніпулювання (наприклад, набраних слів) змінюється в міру проходження певного часу з моменту безпосередньої роботи з ними. Природно, що при цьому користувачам слід надати можливість самостійно настроювати такі параметри як «швидкість засихання» і дискретність зміни кольору.

Реалізація запропонованих рекомендацій допоможе користувачам, що працюють в складних умовах частих переривань, значно підвищити продуктивність праці, зменшити кількість помилок, підвищити суб'єктивно задоволеність.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*