Світовий ринок систем електронного документообігу

ЗМІСТВведення


Розвиток людської цивілізації супроводжується вражає уяву збільшенням обсягу створюваної, оброблюваної та інформації, що зберігається. Наприклад, за оцінкою журналу ASAP, у світі щорічно з'являється близько 6 млрд. нових документів. За даними ж Delphi Consulting Group, в даний час тільки в США щодня створюється більше 1 млрд. сторінок документів, а в архівах зберігається вже більше 1.3 трлн. різних документів.


Слід зазначити, що потоки корпоративної інформації надзвичайно різноманітні за джерелами та формами її подання. Проте їх можна умовно класифікувати за формою зберігання: на електронні та паперові документи. Існують оцінки, що в даний час лише близько 30% всієї корпоративної інформації зберігається в електронному вигляді (як в структурованому – в базах даних, так і в неструктурованому). Вся інша інформація (близько 70%) зберігається на папері, створюючи чималі труднощі при її пошуку. Тим не менше це співвідношення поступово змінюється на користь електронної форми зберігання (зокрема, через розвиток cистем електронних архівів). За даними Delphi Consulting Group, обсяг корпоративної електронної текстової інформації подвоюється кожні 3 роки. За прогнозом того ж журналу ASAP, до 2004 р. лише близько 30% корпоративної інформації залишиться в паперовому вигляді, а 70% інформації буде зберігатися в електронному вигляді. Навряд чи, звичайно, коли-небудь всі документи стануть тільки електронними, однак безсумнівно, що електронна форма зберігання документів в перспективі буде переважати.


Ці вражаючі цифри і дані говорять тільки про те, що для будь-якого підприємства або організації питання оптимізації документообігу та контролю за обробкою інформації мають ключове значення. Це твердження можна підтвердити наступними даними. За оцінкою Siemens Business Services, до 80% свого робочого часу керівник витрачає на роботу з інформацією, до 30% робочого часу співробітників йде на створення, пошук, узгодження і відправлення документів, кожний внутрішній документ копіюється, в середньому, до 20 разів і до 15% корпоративних документів безповоротно втрачається (при цьому, за даними журналу ASAP, середньостатистичний службовець витрачає щорічно до 150 годин свого робочого часу на пошук втраченої інформації). Існують також оцінки, що на роботу з документами доводиться витрачати до 40% трудових ресурсів і до 15% корпоративних доходів.


Саме тому ефективність управління підприємствами і організаціями не в останню чергу залежить від коректного рішення задач оперативного і якісного формування електронних документів, контролю їхнього виконання, а також продуманої організації їхнього збереження, пошуку і використання. Потреба в ефективному управлінні електронними документами і призвела до створення систем електронного документообігу (CЕД), Яким і присвячена ця стаття. Головною метою статті є представлення для читачів Jet Info ретроспективи сучасного стану світового ринку СЕД, перспектив його розвитку, а також досить великої кількості прикладів застосування електронних розрахунків у світі. Більш докладно познайомитися з усіма питаннями, що стосуються СЕД, можна з допомогою досить великої кількості спеціалізованих Web-ресурсів (як російськомовних, так і англомовних), наприклад, www.document.ru, www.docflow.ru, сайтів компаній-розробників СЕД і ін


Основні поняття про системи електронного документообігу


Призначення СЕД


На думку галузевих аналітиків, електронний документообіг включає: створення документів, їх обробку, передачу, зберігання, виведення інформації, що циркулює в організації чи підприємстві, на основі використання комп'ютерних мереж. Під управлінням електронним документообігом у загальному випадку прийнято розуміти організацію руху документів між підрозділами підприємства або організації, групами користувачів чи окремими користувачами. При цьому, під рухом документів мається на увазі не їхнє фізичне переміщення, а передача прав на їхнє застосування із повідомленням конкретних користувачів і контролем за їх виконанням.


IDC у такий спосіб визначає поняття СЕД (маючи на увазі EDMS – Electronic Document Management Systems): "СЕД забезпечують процес створення, управління доступом і поширення великих обсягів документів у комп'ютерних мережах, а також забезпечують контроль над потоками документів в організації. Часто ці документи зберігаються в спеціальних сховищах або в ієрархії файлової системи. Типи файлів, які, як правило, підтримують СЕД, включають: текстові документи, зображення, електронні таблиці, аудіо, відеодані і Web-документи. До загальних можливостей СЕД відносяться: створення документів, керування доступом, конвертація даних і забезпечення безпеки даних ".


Головне призначення СЕД – це організація зберігання електронних документів, а також роботи з ними (Зокрема, їхнього пошуку як по атрибутах, так і за вмістом). У СЕД повинні автоматично відслідковуватися зміни в документах, терміни виконання документів, рух документів, а також контролюватися всі їхні версії і підверсії. Комплексна СЕД повинна охоплювати весь цикл діловодства підприємства чи організації – від постановки завдання на створення документа до його списання в архів, забезпечувати централізоване зберігання документів у будь-яких форматах, в тому числі, складних композиційних документів. СЕД повинні поєднувати розрізнені потоки документів територіально віддалених підприємств у єдину систему. Вони повинні забезпечувати гнучке управління документами як за допомогою жорсткого визначення маршрутів руху, так і шляхом вільної маршрутизації документів. У СЕД повинне бути реалізоване тверде розмежування доступу користувачів до різних документів у залежності від їхньої компетенції, займаної посади і призначених їм повноважень. Крім того, СЕД повинна настроюватися на існуючу організаційно-штатну структуру і систему діловодства підприємства, а також інтегруватися з існуючими корпоративними системами.


Основними користувачами СЕД є великі державні організації, підприємства, банки, великі промислові підприємства та всі інші структури, чия діяльність супроводжується великим обсягом створюваних, оброблюваних і збережених документів.


Основні властивості СЕД


Відкритість


Всі СЕД побудовані за модульним принципом, а їх API-інтерфейси є відкритими. Це дозволяє додавати до СЕД нові функції або удосконалювати вже наявні. В даний час розробка додатків, інтегруються з СЕД, стала окремим видом бізнесу в галузі промислового виробництва ПЗ, і безліч третіх фірм готові запропонувати свої послуги в даному сегменті ринку. Можливість відносно простого додавання до СЕД безлічі модулів від третіх фірм значно розширює їх функціональні можливості. Наприклад, для СЕД розроблені модулі введення документів зі сканера, зв'язку з електронною поштою, із програмами пересилання факсів та ін


Високий ступінь інтеграції з прикладним ПЗ


Ключовою можливістю СЕД є висока ступінь їх інтеграції з різними програмними додатками за рахунок використання технологій OLE Automation, DDE, ActiveX, ODMA, MAPI та ін А безпосередньо під час роботи з документами взагалі немає необхідності користуватися утилітами СЕД. Користувачі мають справу тільки зі звичайними прикладними програмами: у момент інсталяції клієнтської частини СЕД прикладні програми доповнюються новими функціями та елементами меню. Наприклад, користувач текстового процесора MS Word, відкриваючи файл, відразу бачить бібліотеки та папки з документами СЕД (звідки він і вибирає необхідний йому документ). При збереженні документ автоматично розміщується в базі даних СЕД. Те ж відноситься і до інших офісних і спеціалізованими програмами.


Слід також зазначити, що в більшості поширених СЕД реалізована інтеграція з найбільш відомими ERP-системами (зокрема, з SAP R / 3, Oracle Applications та ін.) Саме можливість інтеграції з різними додатками є одним з характерних властивостей СЕД. Завдяки йому СЕД можуть виступати в якості сполучного ланки між різними корпоративними додатками, створюючи, тим самим, основу для організації діловодства на підприємстві. Деякі галузеві аналітики навіть вважають, що СЕД цілком можуть стати основою корпоративної інформаційної системи підприємства чи організації (існують і інші думки).


Особливості зберігання документів


СЕД працюють, переважно, на базі розподілених архітектур і використовують різноманітні комбінації технологій збору, індексування, збереження, пошуку і перегляду електронних документів. У більшості СЕД реалізована ієрархічна система збереження документів (за принципом "шафа / полку / папка"). Кожен документ міститься в папку, яка, у свою чергу, знаходиться на полиці і т.д. Кількість рівнів вкладення при зберіганні документів не обмежено. Один і той самий документ може входити до складу декількох папок і полиць за рахунок застосування механізму посилань (вихідний документ у цьому випадку залишається незмінним і зберігається на місці, визначеному адміністратором СЕД). У ряді СЕД реалізовані ще більш могутні можливості збереження за рахунок організації зв'язків між документами (ці зв'язки можна встановлювати і редагувати в графічному вигляді).


Будь-якого документа в СЕД властивий певний набір атрибутів (наприклад, його назва, автор документа, час його створення та ін.) Набір атрибутів може змінюватися від одного типу документа до іншого (у межах одного типу документів він зберігається незмінним). У СЕД атрибути документа зберігаються в реляційній базі даних. Для кожного типу документів за допомогою візуальних засобів створюється шаблон картки, де в зрозумілою графічному вигляді представлені найменування атрибутів документа. При введенні документа в СЕД береться необхідний шаблон і заповнюється картка (заносяться значення атрибутів). Після заповнення картка виявляється зв'язаною із самим документом.


У більшості випадків, серверна частина СЕД складається з наступних логічних компонентів (які можуть розташовуватися як на одному, так і на декількох серверах):Під сховищем документів зазвичай розуміється сховищі вмісту документів. Сховище атрибутів і сховище документів часто об'єднують під загальною назвою "архів документів". Для зберігання атрибутів у більшості СЕД використовуються СУБД Oracle, Sybase, MS SQL Server та Informix, що забезпечують пошук документів за атрибутами.


Для зберігання безпосередньо вмісту документів в більшості СЕД застосовуються файл-сервери MS Windows NT, Novell NetWare, UNIX та ін У цьому випадку можуть бути реалізовані і гетерогенні комбінації мережевих середовищ. Наприклад, база даних з атрибутами документів може працювати під управлінням ОС UNIX в мережі TCP / IP, а самі документи можуть зберігатися під ОС Novell NetWare в мережі IPX / SPX. Слід зазначити, що великими перевагами СЕД є зберігання документів у вихідному форматі й автоматичне розпізнавання безлічі форматів файлів.


Останнім часом все більшої популярності набуває зберігання документів разом з атрибутами в базі даних. Такий підхід має свої переваги і недоліки. Перевагою є значне підвищення безпеки доступу до документів, а основним недоліком – низька ефективність роботи з документами при великому обсязі збереженої інформації. При даному підході також потрібне використання могутніх серверів з великими обсягами оперативної пам'яті і жорстких дисків. Крім того, у разі збою бази даних відновити зберігалися в ній, буде дуже непросто. Необхідно також суворо прив'язуватися до конкретної СУБД.


Особливості маршрутизації документів


Модулі СЕД, що відповідають за документообіг, прийнято називати модулями маршрутизації документів. У загальному випадку використовуються поняття "вільної" і "жорсткої" маршрутизації документів. При "вільної" маршрутизації будь-який бере участь у документообігу користувач може на свій розсуд змінити існуючий маршрут проходження документів (або задати новий маршрут). При "жорсткої" маршрутизації маршрути проходження документів строго регламентовані, і користувачі не мають права їх змінювати. Однак при "жорсткої" маршрутизації можуть оброблятися логічні операції, коли маршрут змінюється при виконанні яких-небудь заздалегідь заданих умов (наприклад, відправленню документа керівництву при перевищенні конкретним користувачем своїх посадових повноважень). У більшості СЕД модуль маршрутизації входить в комплект поставки, в деяких СЕД його необхідно купувати окремо. Повнофункціональні модулі маршрутизації розробляють і поставляють треті фірми.


Розмежування доступу


У СЕД реалізовані надійні засоби розмежування повноважень і контролю за доступом до документів. У більшості випадків з їх допомогою визначаються наступні види доступу (набір задаються повноважень залежить від конкретної СЕД):Відстеження версій і подверсий документів


За одночасної роботи із документом відразу декількох користувачів (особливо, коли його необхідно погоджувати в різних інстанціях) дуже зручною функцією СЕД є використання версій і подверсий документа. Припустимо, виконавець створив першу версію документа і передав її на розгляд наступного користувачеві. Другий користувач змінив документ і створив на його основі вже нову версію. Потім він передав свою версію документа в наступну інстанцію третьому користувачеві, який створив вже третю версію. Через певний час, ознайомившись із зауваженнями і виправленнями, перший виконавець документа вирішує допрацювати вихідну версію і на її основі створює підверсії першої версії документа. Перевагою СЕД є реалізована в них можливість автоматичного відстеження версій і подверсий документів (користувачі завжди можуть визначити, яка саме версія / підверсії документа є найбільш актуальною по порядку чи дати їх створення).


Наявність утиліт перегляду документів різних форматів


До складу більшості СЕД входять утиліти для перегляду документів (так звані просмотровщик – viewers), які розуміють багато десятків форматів файлів. З їх допомогою дуже зручно працювати, зокрема, з графічними файлами (наприклад, з файлами креслень в САD-системах). Крім базового комплекту утиліт перегляду (входить в кожну СЕД), у третіх фірм можна придбати додаткові утиліти, добре інтегруються з СЕД.


Анотування документів


При організації групової роботи над документами зазвичай дуже корисна можливість їх анотування. Так як в деяких випадках користувачі позбавлені прав на внесення будь-яких змін у документ у процесі його узгодження, то вони можуть скористатися можливістю його анотування. У більшості СЕД анотування реалізується за рахунок включення в картку документа атрибута для анотації та передачі користувачам прав на редагування такого поля картки. Але таке рішення не завжди прийнятно (особливо при анотування графічного документа). У зв'язку з цим, у деяких СЕД існує так звана функція "Червоного олівця", за допомогою якої можна графічно вказати недоліки на самому зображенні. Програмні засоби, в яких реалізована функція "червоного олівця", широко пропонуються третіми фірмами.


Підтримка різних клієнтських програм


Клієнтами більшості СЕД можуть бути ПК з ОС MS Windows, Windows NT. У деяких СЕД використовуються також платформи UNIX і Macintosh. Крім того, всі сучасні СЕД дозволяють працювати з документами через стандартні Web-навігатори. Так як Web-навігатори можуть бути розміщені на різноманітних клієнтських платформах, то це полегшує вирішення проблеми забезпечення роботи СЕД в гетерогенних мережевих середовищах. При використання Інтернет-технологій у СЕД з'являється ще один серверний компонент, що відповідає за доступ до документів через Web-навігатори.


Загальна класифікація СЕД


Концепція ЄСМ


Питання класифікації СЕД досить складний внаслідок швидкого розвитку ринку цих систем. Тим більше, що починаючи з 2001 р. все більшу популярність стала набирати концепція "Управління корпоративним вмістом (Enterprise Content Management – ECM)", А не управління електронним документообігом (відповідно до "Forrester TechRankings"). Термін ЄСМ з'явився з легкої руки торговельної асоціації AIIM International і накриває собою всі системи управління корпоративною інформацією.


У той же час, якщо Forrester Research визначає ECM, як інтегрований підхід до управління документами і Web-вмістом, То для консалтингової компанії Doculabs управління корпоративним вмістом ECM представляє собою "Категорію, що об'єднує можливості систем управління корпоративними документами і систем керування вмістом із здатністю управління повним життєвим циклом корпоративного вмісту (при триваючому зростанні числа його типів) ".


З точки зору галузевих аналітиків, концепція ЄСМ пропонує багато бізнес-переваг. ECM-система, що інтегрує всі контентно-і процесно-орієнтовані технології всередині підприємства, забезпечує загальну інфраструктуру для управління його документообігом, що мінімізувала необхідність розгортання і підтримки безлічі технологій для реалізації різних бізнес-функцій. Суть даного підходу (його ще називають інфраструктурним) полягає в тому, що корпоративне вміст не повинно належати тільки одному додатку чи системі. Воно повинно бути доступно для безлічі додатків і вільно поширюватися між ними. Важливою властивістю ECM-інфраструктури (що включає відповідні додатки більшості вендорів галузі) є її незалежність від єдиного універсального сховища вмісту. У ECM-інфраструктурі інтегрується безліч спеціалізованих (або успадкованих) репозитаріїв даних (навіть від конкуруючих вендорів), включаючи, в тому числі, сховища електронних документів про вироби, електронну пошту, сховища Web-вмісту, файлові системи і навіть СУБД. Таким чином, ECM-інфраструктура забезпечує загальний шар інтеграції (або віртуалізації) для кожного репозитарію даних (Дозволяючи робити запити до них звідки завгодно по всьому підприємству), тим самим мінімізуючи необхідність інтеграції систем управління електронними документами і систем управління вмістом від безлічі вендорів. Крім того, за допомогою ЄСМ-інфраструктури реалізуються такі сервіси управління корпоративним вмістом, як персоналізація, контроль доступу, управління повноваженнями користувачів і ін (що спрощує адміністрування і супровід ЄСМ-системи).


Можливості ECM-систем можна розділити на кілька основних категорій:Cлід відзначити, що ECM існує до теперішнього часу тільки як концепція, і ECM-інфраструктура сьогодні у великій мірі являє собою тільки погляд на перспективи розвитку ринку СЕД. Наприклад, деякі галузеві вендори багато говорять про управління вмістом, проте свої системи вони фокусують лише на управлінні Web-вмістом або офісними документами. Крім того, у них відсутні чіткі погляди на способи створення відкритої ЄСМ-інфраструктури, що інтегрує спеціалізовані репозитарії по всьому підприємству. За оцінкою аналітиків компанії Doculabs (досліджувала рішення провідних розробників EDMS-систем), хоча вендори і визнають важливість концепції ECM, їм ще досить далеко до її повної реалізації у своїх системах.


Класифікація СЕД


На думку аналітиків IDC, в даний час існують такі основні типи СЕД (при цьому деякі з СЕД можуть одночасно ставитися до декількох типів, тому що мають відповідні для них функціями):Запропоновану IDC класифікацію СЕД можна доповнити також системами управління корпоративними електронними записами. Ринкового сегменту ПЗ керування корпоративними записами вже близько 5 років. Корпоративні записи фіксовані в часі і незмінні. Вони є свідченням бізнес-транзакцій, різних прав і зобов'язань та ін Корпоративні користувачі повинні самі визначити, який вміст необхідно зробити корпоративної записом (таке рішення вимагає оцінки перспективних потреб їхнього бізнесу). У число корпоративних рішень, що потребують збереження вмісту, входять основні бізнес-системи, включаючи ERP-системи та бухгалтерські системи, поштові системи (наприклад, MS Exchange), системи управління звітами і висновком, системи електронної комерції, програмні засоби колективної роботи (системи управління проектами, онлайнової конференц-зв'язку та ін.) В якості прикладів систем управління записами можна навести ПЗ Capture від Tower Software, iRIMS від OpenText і Foremost від TrueArc.


Багатьох важливих функцій управління записами в СЕД раніше не було (наприклад, функцій класифікації). Не були реалізовані також і методи фізичного видалення записів та індексів у кінці їх життєвого циклу (при необхідності). На думку Gartner Group, корпоративним користувачам необхідно доповнити свої Web-сайти функціями систем управління записами. Ряд розробників систем управління Web-вмістом для підтримки записів Web-сайтів вже розширюють їх функціональність за допомогою систем управління записами. Роботи в даному напрямку стали особливо помітні в 2002 р. Наприклад, компанія Stellent інтегрувала своє ПЗ управління вмістом з системою управління записами Foremost від компанії TrueArc (слід відзначити, що інтеграція ПЗ керування записами з СЕД досить непроста, тому що необхідно вирішити проблеми дублювання функцій і репозитаріїв). Після такої інтеграції стало можливо робити "знімки" Web-сайту і керувати ними, як записами. Реалізуються і такі цікаві можливості, як запис екранів, які зустрілися у час онлайнової транзакції (наприклад, в ПЗ WebCapture від компанії Tower Technology). Компанія Open Text придбала фірму PS Software (займається розробкою систем управління записами) і вбудувала її ПО iRIMS як модуль в своє ПЗ LiveLink. Доповнюють своє ПЗ керування вмістом функціональністю систем управління записами також компанії Documentum, IBM і Interwoven (серед інших вендорів ПЗ управління вмістом).


Багато корпоративних користувачі хочуть збирати дані з різних додатків, що працюють у гетерогенному середовищі, і генерувати звіти в електронному вигляді. Така можливість особливо необхідна для компаній, використовують ERP-системи (в яких завжди збирається і зберігається багато інформації, але не завжди є здатність гнучкою генерації всіх необхідних звітів).


Саме тому на світовому ринку СЕД і з'явилися так звані системи управління виводу (output management systems – OMS), Основним призначенням яких є генерація вихідних документів. У деяких OMS-системах додатково реалізовані також можливості архівації і тривалого зберігання вихідних звітів і документів. У зв'язку з цим, багато хто з OMS-систем класифікуються Gartner Group, як інтегровані системи архівації та пошуку документів (IDARS – integrated document archive and retrieval systems). Проте головною причиною популярності OMS-систем все-таки є зайнята ними ринкова ніша – генерація документів і звітів в інформаційних системах підприємств і організацій, побудованих з використанням ERP-систем. На думку аналітиків Gartner Group, одним зі слабких місць сучасних ERP-систем є саме погане управління генерацією вихідних документів (Розробники ERP-систем більше зосереджені на підвищенні функціональності ключових модулів свого ПЗ, ніж на "другорядних" питаннях забезпечення генерації вихідних звітів, що не мають, на їхню думку, хороших ринкових перспектив). Цей недолік ERP-систем і послужив основним чинником появи і швидкого розвитку ринку OMS-систем. Ряд OMS-систем відповідає тільки за розподіл і доставку вихідних документів (в електронному вигляді – у форматах HTML, XML та PDF). Дуже часто OMS-системи інтегровані з програмними пакетами сканування документів і зображень. Корисною можливістю деяких OMS-систем є і взаємодія з успадкованими корпоративними системами.


Можна також відзначити спеціальні модулі управління електронними документами, Що вбудовуються в ERP-системи (SAP R / 3, Baan та ін.) Проте можливості цих модулів досить обмежені, тому що практично неможливо створити універсальну і повнофункціональну ERP-систему.


Переваги від використання СЕД


За даними Forrester Research, 38% компаній зі списку Fortune 500 вважають, що придбання сучасної СЕД є критично важливим для успішного ведення їхнього бізнесу. Відповідно до думки галузевих аналітиків (таких думок, що відрізняються в певних моментах одна від одної, існує досить велика кількість), вигоди для корпоративних користувачів при впровадженні СЕД досить різноманітні. Наприклад, за даними Siemens Business Services, при використанні СЕД:Прийнято також вважати, що при впровадженні СЕД здобуваються тактичні і стратегічні вигоди. Тактичні вигоди визначаються скороченням витрат при впровадженні СЕД, зв'язаним з: звільненням фізичного місця для зберігання документів; зменшенням витрат на копіювання і доставку документів у паперовому вигляді; Зниження витрат на персонал і устаткування та ін До стратегічним відносяться переваги, пов'язані з підвищенням ефективності роботи підприємства або організації. До таких переваг можна віднести:Аналіз сучасного стану світового ринку СЕД


Загальний огляд


Світовому ринку СЕД скоро буде вже 20 років. Він дуже сильно фрагментований, так як на ньому присутні як всесвітньо відомі багатопрофільні ІТ-компанії, так і щодо маловідомі (або відомі тільки у своїй ринковій ніші) фірми. За різними оцінками у світі зараз існує кілька сотень програмних додатків (які можна класифікувати, як СЕД), що відрізняються один від одного як за функціональним можливостям, так і за технологічними рішеннями. Розробкою додатків в області електронного документообігу в світі займаються сотні компаній, до найбільш відомим з яких відносяться (за алфавітом): ACS Software, Action Technologies, Adobe, Artesia, AXS-One, BroadVision, Cyco, Cypress, Datamax Technologies, Datawatch, Divine, Documentum, Dynamic Imaging, Eastman Software, Excalibur, FileNet, Hyland Software, HP / Dazel, Hummingbird, Gauss Interprise, IBM, Ideal, Identitech, iManage, Interlucent Internet Solutions, Interwoven, InterTech, Ixos Software, Jetform, Keyfile, Kofax, Lotus Development, Microsoft, Mobius Management Systems, Novell, OIT, OpenText, Optio Software, Optika, Oracle, OTG, Plexus, Radnet, RedDot Solutions, Siemens Nixdorf, SER Macrosoft, SER Solutions, Saperion, Saros, Staffware plc, Stellent, Symantec, Tower Software, Tower Technology, TrueArc, TSP; Unisys, Vignette, Westbrook Technologies та ін


Аналітики IDC вважають перспективи світового ринку технологій управління документами і вмістом (document and content technologies – DCT) Досить сприятливими (звіт "Document and Content Technologies Applications Forecast and Analysis, 2000-2004") внаслідок триваючого зростання потреби корпоративних користувачів у підвищенні ефективності їх колективної роботи з корпоративними документами (за оцінкою GartnerGroup, до кінця 2001 р. в світі налічувалося близько 40 млн. користувачів CЕД). У даному звіті IDC виділяє наступні сегменти DCT-ринку: власне, СЕД; системи управління вмістом на порталах підприємств та системи керування вмістом для електронної комерції. За прогнозом IDC, обсяг світового DCT-ринку повинен збільшитися з $ 1.1 млрд. у 1999 р. до майже $ 4.4 млрд. у 2004 р. з середніми щорічними темпами зростання в 32% (для порівняння, відповідно до звіту IDC "Document Management Market Review and Forecast: 1998-2003", в 1998 р. обсяг світового ринку СЕД становив близько $ 750 млн., включаючи $ 200 млн. – для ринку Західної Європи). Розвитку DCT-ринку сприяють також подальше поширення електронної комерції та збільшення потреби підприємств в Web-сумісних інтегрованих інструментальних засобах доступу до інформації. При цьому особливо швидко зростає попит споживачів на інструментальні засоби збору, пошуку та аналізу інформації, за допомогою яких можливо більш оперативно обробляти різнорідні зборів текстових файлів, графічних файлів, відео-та аудіофайлів. За оцінкою IDC, в даний час продажу СЕД формують основу доходів на DCT-ринку. Однак сегмент додатків для електронної комерції розвивається все ж швидше. У 1998-1999 рр.. обсяг даного сегмента зріс на 143.1%. Для порівняння, обсяг сегмента СЕД у розглянутий період збільшився тільки на 19.5%, а обсяг сегмента додатків для порталів підприємств – на 64.6%.


Пізніший прогноз IDC (звіт "Document and Content Technologies Market Forecast and Analysis Summary, 2001-2005") оцінює перспективи світового ринку систем управління документами та вмістом у період економічного спаду (і з переоцінкою перспектив його розвитку після подій 11 вересня). І, хоча світовий ринок цих систем не повторив свій екстраординарний зростання в 89% (як у 2000 р.), IDC прогнозує для нього хороші перспективи розвитку. Початковий прогноз IDC заснований на даних, зібраних у 2000 р. і першому кварталі 2001 р. спрогнозував зростання даного ринку з щорічними темпами в 47.2% (з $ 2 млрд. в 2000 р. до більш ніж $ 14 млрд. в 2005 р.). Після трагедії 11 вересня прогноз був переглянутий у бік зменшення. Аналітики IDC вважають, що плани корпоративних користувачів з придбання систем управління документами і вмістом будуть поки відкладені протягом перших трьох кварталів 2002 р. Передбачається, що ринок відновиться до кінця 2002 р. і протягом 2003-2005 рр.. На думку Gartner Group, попит на системи управління корпоративними документами продовжиться, однак їх розробники знаходяться під тиском ринкових умов (що вимагають подальшого зниження цін), що продовжується диференціації продуктів і необхідності забезпечення VAR-можливостей. Популярність порталів продовжить рости. За прогнозом IDC (звіт "Worldwide Enterprise Information Portal Software Forecast and Analysis, 2001-2006"), обсяг світового ринку ПЗ для створення корпоративних інформаційних порталів (enterprise information portal – EIP) Збільшиться з $ 550.4 млн. у 2001 р. до $ 3.1 млрд. у 2006 р. У свою чергу, за прогнозом Gartner Group, середні щорічні темпи розвитку ринкового сегменту порталів протягом найближчих 5 років складуть 30% (У той час, як аналітики Ovum хто вважає, що при існуючій непростій ситуації у світовій економіці багато "портальні" ініціативи будуть просто "покладені на полицю"). Також значно зростає інтерес до системам управління образами.


Не обійшли стороною аналітики IDC і ринок послуг в галузі управління вмістом і документами (звіт "Content and Document Management Service Market Forecast, 2001-2006"). За прогнозом IDC, обсяг даного ринку буде збільшуватися щорічно з середніми темпами зростання в 44%, щоб досягти до 2006 р. рівня $ 24.4 млрд. У перелік таких послуг IDC включає сервіси планування і проектування, а також сервіси впровадження, навчання та підтримки, що надаються клієнтам для надання їм допомоги в ефективному управлінні корпоративним вмістом.


На загальну думку аналітиків, важливість впровадження сучасних СЕД для забезпечення успішного ведення бізнесу збереглася, і в осяжному майбутньому їх значимість буде тільки посилюватися.


Основні тенденції розвитку світового ринку СЕД


Подальший розвиток ринку, його консолідація, поява на ринку нових учасників, диференціація пропозицій учасників ринку


На ринку СЕД тривають злиття і поглинання, причому в чималому ступені – вийшли в нову для себе сферу діяльності всесвітньо відомими ІТ-фірмами (Oracle, Microsoft, SAP, Baan та ін.) Став помітний процес поглинання великими ІТ-фірмами розробників СЕД і вбудовування їх технологій у власні рішення. Наприклад, у квітні 2001 р. компанія Microsoft купила компанію Ncompass Labs (місто Ванкувер, Канада), розробника системи управління Web-вмістом Resolution, яка стала основою для ПО Microsoft Content Management Server 2001, випущеного на початку серпня 2001 Вендори систем управління Web-вмістом створюють альянси з розробниками порталів (або купують їх). При цьому виникає своєрідний синергічний ефект між системами управління Web-вмістом та порталами (така конвергенція систем управління Web-вмістом і порталів створює нову форму групової роботи). Почали також формуватися партнерські відносини між розробниками систем управління документами та вмістом і вендорами систем управління образами (приклад – компанії Artesia і Vignette).


Багато вендори диференціюють свої пропозиції, розробляють або вдосконалюють власні компоненти документообігу. Так діє, наприклад, компанія Oracle, що додала компоненту документообігу в ПЗ Oracle Applications Suite. Розробник ERP-систем для середніх підприємств, компанія JBA International (www.jbaworld.com), також додала модуль документообігу в свою систему. У той же час компанія Lotus Development пропонує свою систему документообігу, яка може бути використана для автоматизації додатків обслуговування клієнтів, заснованих на Domino. У вересні 2001 р. компанія Vignette випустила ПО Vignette Content Suite V6, в якому об'єднані раніше автономні засоби управління Web-вмістом, персоналізацією, інтеграцією додатків, агрегацією і синдицирование вмісту, аналізу і генерації звітів по трафіку Web-сайту.


Інтеграція СЕД з поширеними корпоративними додатками


Інтеграція корпоративних даних і додатків є однією з найбільших проблем, що стоять сьогодні перед підприємствами, і гострота цієї проблеми збережеться і в майбутньому. На думку аналітиків IDC (звіт "Surviving the eBusiness Transition: Strategies for Enterprise Information Management "), в епоху електронного бізнесу матимуть успіх тільки такі підприємства, які найбільш продумано сформулюють стратегію управління своєї корпоративної інформацією (Enterprise Information Management – EIM). Метою EIM-стратегії для будь-якого підприємства є забезпечення легкого і швидкого доступу до всіх корпоративних знань і даних і можливості управління корпоративною інформацією з будь-якого місця (вона повинна бути актуальною та доступною в будь-яких контекстах). Таким підприємствам потрібно глибока інтеграція всіх своїх корпоративних додатків, які обмінюються між собою інформацією.


У зв'язку з цим, особливої актуальності приймає можливість інтеграції СЕД з іншими корпоративними додатками (як власними, так і інших компаній). За даними IDC (звіт "Enterprise Integration Software Forecast & Analysis, 2001-2005 "), обсяг світового ринку ПЗ інтеграції корпоративних додатків з 1999 р. по 2000 р. виріс на 88.4% підтвердивши, тим самим, важливість інтегрованих рішень для підприємств. Хоча темпи його зростання протягом найближчих 5 років знизяться внаслідок непростих економічних умов у світі, IDC вважає, що даний ринок продовжить перевершувати за темпами свого розвитку всю галузь розробки ПО аж до 2005 р. (із щорічними темпами зростання в 43.9%).


Незважаючи на спостережуваний зараз певний економічний спад, аналітики IDC вважають, що підприємства продовжать брати участь в інтеграційних проектах з наступних причин:Слід сказати, що галузь активно вирішує питання уніфікації розробки СЕД та їх інтеграції з поширеними операційними системами, додатками, різними інтерфейсними середовищами (зокрема, цим займається консорціум Workflow Management Coalition, Посилено працює над створенням відповідних стандартів). В даний час десятки ІТ-компаній пропонують свої рішення для інтеграції корпоративних застосувань, засновані на різних (і іноді несумісних) технологіях. Таке розмаїття пропозицій часто ускладнює для корпоративних користувачів вибір правильної стратегії інтеграції і постачальників інтеграційних рішень.


Цікаво відзначити, що змінюються і способи інтеграції, пропоновані постачальниками інтеграційних рішень. В даний час основним шаром інтеграції (віртуалізації) служить, переважно, API-інтерфейс, забезпечуваний єдиним постачальником інфраструктури управління корпоративним вмістом. Тобто, навіть якщо будуть проінтегрувати репозитарії вмісту від багатьох компаній, постачальник API-інтерфейсу стає первинним інфраструктурним вендором для всього підприємства. Однак в майбутньому передбачається перейти від інтеграції через API-інтерфейси (Які є системно-залежними) до інтеграції через Web-сервіси на основі зв'язку через XML-повідомлення, що використовують системно-незалежні словники і протоколи (Однієї з перших – ще у 2000 р. – ідею Web-сервісів просувала компанія Microsoft у своєму рішенні. NET, цю ідею підтримують зараз компанії Sun Microsystems, HP і Oracle, що включають засоби і компоненти Web-сервісів у власні J2EE-платформи). Це дозволить виключити залежність підприємства від єдиного вендора (при необхідності інтеграції корпоративних додатків), хоча і зажадає створення нових стандартів. Розробники інфраструктури управління корпоративним вмістом планують представити своє ПЗ у вигляді Web-сервісів, починаючи з 2002 р., використовуючи такі стандарти, як SOAP, ebXML або UDDI. Галузеві аналітики вважають, що провідними постачальниками інфраструктури корпоративного вмісту в майбутньому можуть стати компанії IBM і Documentum. Обидві компанії вже реалізували функції інтегрованого пошуку і управління вмістом для безлічі репозитаріїв. Наприклад, компанія Documentum інтегрувала ПО Lotus Domino, в той час як компанія IBM інтегрувала як ВО Documentum 4i, так і ПО FileNet Panagon.


Як приклад інтеграції можна навести спільну діяльність компаній Documentum і PricewaterhouseCoopers. Вони вбудували всі функції ПЗ Documentum 4i eBusiness Edition в ERP-систему SAP/R3, ПЗ mySAP.com. Ця інтеграція дозволяє користувачам SAP R / 3 створювати двонаправлені канали передачі інформації та вмісту між ПО SAP R / 3 та корпоративним Web-сайтом. Крім того, інтеграція дозволяє користувачам SAP R / 3 архівувати вміст для платформи Documentum 4i, щоб оптимізувати роботу SAP R / 3. Для інтеграції використано ПЗ eConnector for SAP розробки компанії Documentum – інтегрований набір сервісів керування вмістом для середовища SAP R / 3. Існує також приклад "безшовної" інтеграції ПЗ Documentum 4i eBusiness Platform з ПЗ Siebel eBusiness Applications 7, Що дозволяє забезпечити єдине подання даних про клієнта та документах, що відображають історію взаємовідносин з ним (таких, як листи, комерційні пропозиції, контракти, фінансові документи тощо), а також управління цією розподіленою інформацією.


У свою чергу, компанія Informative Graphics інтегрувала ПО Brava! (Java-рішення для перегляду і анотування) з ПЗ Documentum 4i eBusiness Edition, що дозволяє переглядати документи і креслення, що зберігаються в базі даних Documentum через стандартні Web-навігатори. А компанія IBM інтегрувала свій додаток обробки викликів Corepoint з ПЗ MQSeries Workflow.


IDC Вважаю, що розробники ПЗ для інтеграції корпоративних додатків в найближчі 5 років збережуть сприятливі можливості для зростання своїх доходів на даному ринку. Лідерами серед них стануть вендори ділового ПЗ, серверів додатків і баз даних.


Стійкий попит на OMS-системи


Так як більшість користувачів ERP-систем не хоче мати проблем з формуванням і виведенням різних звітів і документів, то попит на OMS-системи в середньостроковій перспективі залишиться сильним. За прогнозом Gartner Group, в найближчі роки середні щорічні темпи зростання ринкового сегменту систем управління генерацією звітів та систем управління виводу складуть 30%. Певний імпульс розвитку OMS-систем додасть і подальше поширення електронного бізнесу, вельми вимогливого до наявності в інформаційних системах підприємств можливостей розподіленої генерації вихідних документів.


Технологічні зміни в галузі


У СЕД за останні кілька років проявляються певні технологічні зміни. Наприклад, на зміну СЕД з двухзвенной архітектурою типу "клієнт-сервер" зараз приходять системи з триланкової архітектурою. Такі системи набагато простіше інтегрувати з іншими корпоративними додатками через API-інтерфейс (хоча залишаються і можливості інтерфейсів CORBA, COM / DCOM та ін.)


Іншим помітним зміною є спрощення управлінням документами в багатьох CЕД. Ця тенденція почала проявлятися ще кілька років тому, коли компанія Lotus Development випустила ПО Domino, що забезпечує недороге управління ревізією базових документів. У 2000 р. цим же стала займатися компанія Microsoft, яка працює над підвищенням функціональності при управлінні документами і знаннями (в рамках проекту Tahoe). В результаті виконання проекту для офісних додатків Microsoft була безкоштовно забезпечена базова функціональність управління документами (така ж функціональність реалізована і в ПО MS Site Server і MS Exchange). У свою чергу, в ПЗ Oracle iFS (Internet File System) також безкоштовно забезпечена базова функціональність версій і check in / check out на основі СУБД Oracle8i.


На думку аналітиків IDC і GartnerGroup, в найближчому майбутньому традиційні СЕД очікують певні труднощі внаслідок того, що постачальники інфраструктурного ПЗ (Lotus і / або Microsoft) пропонуватимуть на основі своїх базових технологій функціональність СЕД без необхідності додаткових інвестицій у впровадження програм управління документами (що володіють своєю вартістю). Крім того, IDC прогнозує (Звіт "Collaborative ApplicationsMarket Forecast and Analysis, 2000-2004"), що в майбутньому буде спостерігатися зміщення фокусу з "чистих" СЕД на технології колективної роботи з елементами управління електронними документами, управління знаннями та рішення з управління вмістом і інформацією (Портали).


Слід також відзначити, що зараз в переважній більшості СЕД з метою досягнення ринкової привабливості реалізується багатомовність.


Зміни переваг споживачів


Зросла функціональність СЕД зараз у багатьох випадках просто не затребувана споживачами. Досить велика кількість СЕД просто перенасичене функціональністю, яка часто не потрібна на звичайному підприємстві. У зв'язку з цією обставиною (як уже було зазначено вище), недорога базова функціональність управління документами (Реалізована, наприклад, у ряді програмних продуктів компаній Microsoft, Lotus, Oracle та ін) стає все більш привабливою для споживачів.


У той же час, на ринку зберігається попит на складні вертикальні СЕД-рішення для фармацевтики, будівництва, страхування та інших галузей. Ряд галузей (таких, як виробництво медичного обладнання, аерокосмостроеніе, транспорт, юріcпруденція та ін) взагалі вимагає особливо жорсткого контролю за певними документами та їх вмістом.


Аналітики пророкують інтенсивний попит на технології workflow, В основному, для їх використання при інтеграції додатків і автоматизації бізнес-процесів.


Cтановітся все менш популярною ідея придбання корпоративними користувачами СЕД у невеликих компаній. Внаслідок цього, існують сприятливі можливості для швидкого розвитку на даному ринку великих і відомих вендорів галузі розробки ПЗ.


Розвиток Інтернет-орієнтованості СЕД


Ключовою умовою успіху СЕД на світовому ринку є їх Web-орієнтованість. Центральну роль починають грати системи управління Web-вмістом, функціональність яких у подальшому буде тільки підвищуватися. Аналітики Gartner Group прогнозують, що обсяг світового ринку ПЗ керування Web-вмістом збільшиться з $ 4 млрд. в 2001 р. до $ 6 млрд. в 2003 р. При цьому до кінця 2002 р. 80% компаній зі списку Global 2000 будуть мати системи управління Web-вмістом.


Cпособствовать розвитку Web-орієнтованих СЕД буде і зростання популярності мобільного доступу в Інтернет – для доставки через ці системи різноманітного вмісту на мобільні пристрої. Тому в даних системах зараз реалізуються і функції мобільного доступу. Крім того, розвиток систем управління Web-вмістом прискорять тривають в галузі спеціалізація та інтеграція. Стає також помітний поступовий перехід від технологій керування вмістом до технологій управління знаннями.


Швидка зміна ринкової орієнтації розробників СЕД


Динамічний зміна ринкової орієнтації розробників СЕД стало в порядку речей. Наприклад, Documentum починала як компанія, що розробляє системи управління документами, потім вона перетворилася на фірму, що створює системи управління знаннями, а потім – і системи керування вмістом (Наступний крок – реалізація концепції ЄСМ). І всі ці метаморфози відбулися протягом всього лише 18 місяців. Слід зауважити, що сам термін "управління документами" зараз можна знайти на сайтах лише небагатьох вендорів СЕД (більшість розробників СЕД вже не користується цією термінологією). Але, як би не називалися ці системи – управління документами, знаннями або вмістом (з префіксом "e" перед ними), їх головним завданням залишилося рішення проблем управління критично важливою корпоративною інформацією.


Традиційні постачальники СЕД переглядають зараз погляди на своє місце на ринку. Одні компанії почали випускати рішення для вертикальних ринків, інші продовжують розвивати ядро своїх систем і пропонувати іншим розробникам ПЗ вбудовувати його в їх продукти, треті зайнялися розробкою проміжного ПЗ, яке забезпечує інтеграцію різних додатків (систем бухгалтерського обліку, різних MRP / ERP-систем, САD-систем та ін.) Ряд відомих вендорів СЕД може повернутися назад у вертикальні нішеві ринки. Інші вендори будуть розширювати функціональність своїх систем, поширюючи її на Інтернет.


Пропозиція провідними розробниками СЕД універсальних рішень для великих підприємств з управління всій їх корпоративної інформацією


Вендори СЕД виходять із займаних ними вертикальних ніш і намагаються запропонувати спільне рішення з управління корпоративним вмістом. Вони рухаються від постачання офісних рішень (все ще досить прибуткових для них) до впровадження повного корпоративного рішення (починаючи від обробки вхідних повідомлень електронної пошти до вмісту intranet / extranet та Інтернет). Аналітики галузі відзначають, що вражаючий уяву проект створення "повністю Коллаборативні" підприємства (усі співробітники якого користуються можливостями СЕД) до цих пір залишається лише на рівні красивої ідеї. Найближче до її реалізації зараз перебуває Західна Європа.


Підвищення інтенсивності діяльності розробників ПЗ зі створення та просування спільних рішень


Прикладом цьому може служити випуск ще в 2000 р. спільного рішення з управління інформаційним вмістом в В2В-рішеннях, виконаного на базі ПО Documentum 4i eBusiness Edition, ПЗ ATG Dynamo (розробки компанії Art Technology Group).


Спільна розробка галузевих стандартів

Це стійка тенденція розвитку галузі. Можна відзначити, зокрема, роботи зі створення відкритого протоколу синхронізації даних SyncML, в яких беруть участь такі компанії, як IBM, Lotus Development, Motorola, Nokia, Palm, Psion і Starfish Software.


Розвиток концепції ЄСМ


Це нова тенденція розвитку всієї галузі (особливо помітна вона стала проявлятися в 2002 р.). При цьому ECM стає технологією швидше рівня підприємства, ніж його відділу. Найбільш доцільним шляхом для досягнення користувачів (доставки їм інформації) при реалізації ECM-технологій стануть портали.


Російський ринок СЕД


Загальний огляд


Потреба російських підприємств і організацій в оптимізації свого документообігу залишається високою і продовжує зростати. За останні роки в Росії з'явилися десятки компаній, що займаються розробкою і постачанням СЕД як зарубіжних, так і власної розробки. Перші масштабні впровадження СЕД (нехай, в більшості своїй, пілотні) у Росії вже є. Можна вважати, що основи російського ринку ПЗ керування документообігом сформовані. За даними IDC, обсяг російського ринку СЕД (СЕД вітчизняної розробки разом із зарубіжними СЕД) у 1999 р. склав близько $ 2 млн. На думку аналітиків, з 1999 р. щорічні темпи зростання російського ринку СЕД складають не менше 30%. Є і така думка, що починаючи з 1998 р. спостерігається майже дворазове щорічне збільшення обсягу російського ринку СЕД. Перспективи російського ринку СЕД покращує прийняття закону про електронний цифровий підпис, що створює правову основу для поширення СЕД при міжкорпоративному взаємодії. Існує думка ряду галузевих аналітиків, що потенційний обсяг російського ринку СЕД складає сотні мільйонів доларів (при успішному розвитку російської економіки).


Слід зазначити, що спостерігаються зараз, невеликі розміри російського ринку СЕД пов'язані не в останню чергу з відносною незначністю частки електронного документообігу в загальному документообігу російських підприємств і організацій (які можуть дозволити собі придбати СЕД вартістю від декількох десятків до декількох сотень тисяч доларів). У переважній більшості випадків на російських підприємствах домінує паперовий документообіг. Ця обставина пояснюється не тільки традиціями і певним консерватизмом, а й непростим фінансовим та технічним станом більшості російських підприємств і організацій. Слід сказати, що на російському ринку присутній і ряд відомих зарубіжних систем (Documentum, DOCS Open / Fusion, Staffware, Panagon, DocuLive, Lotus Notes та ін.) З ПЗ вітчизняної розробки найбільшу популярність у Росії отримали наступні програмні системи та їх постачальники: БОСС-Референт (АйТі); Кодекс: Документообіг (Консорціум "Кодекс"); Гран-док (Граніт), Євфрат (Сognitive Technologies); Справа (ЕОС); LanDocs (Ланіт); Крон (Анкей); OfficeMedia (InterTrust); Effect Office (Гарант Інтернейшнл); N. System (Центр Комп'ютерних Технологій), LS Flow (Лоція-Софт), Оптима (Optima Workflow), Ескада (ІнтерпрокомЛан), 1С: Документообіг і 1С: Архів (1С), Циркуляр і VisualDOC (Центрінвест Софт), Документ-2000 (TelcomService), Ірида (IBS), RS-Document (R-Style Software Lab) і ряд інших.


Слід зазначити, що деякі вітчизняні СЕД створені у середовищі Lotus Domino / Notes (за різними об'єктивних і суб'єктивних причин отримала досить широке поширення в Росії): БОСС-Референт (АйТі), сімейство продуктів "Попелюшка" і DIS-Assistant (Інститут розвитку Москви), CompanyMedia і OfficemMedia (Интертраст), N. System (Центр Комп'ютерних Технологій), Діловодство (КСК) і ін


За класифікацією IDC, більшість вітчизняних СЕД відноситься до класу систем, орієнтованих на бізнес-процеси (нерідко з елементами управління потоками робіт). У різних джерелах зазначено, що в більшості вітчизняних СЕД реалізовані наступні функції:Основною перевагою вітчизняних СЕД є певний облік російської специфіки і традицій роботи з документами (закладений спочатку в їх бізнес-логіку).


Основні тенденції розвитку російського ринку СЕД


Вихід на вітчизняний ринок СЕД багатопрофільних ІТ-компаній


Серед сотень російських ІТ-компаній, міцно займають своє місце на вітчизняному ІТ-ринку, ряд великих багатопрофільних фірм серйозно сприймає ринок СЕД і диверсифікує свою діяльність, пропонуючи власні рішення в області автоматизації документообігу. Тут можна відзначити такі компанії, як IBS, Акваріус (її дочірню компанію Акваріус Консалтинг), R-Style, Ланіт та ін (не кажучи вже про АйТі).


Спільне роботи по стандартизації СЕД


Ряд російських компаній (НТЦ ІРМ, Интертраст, ЕОС) спільно працюють у галузі стандартизації протоколів взаємодії СЕД. У квітні 2002 р. вони створили для цього спеціальну постійно діючу "Робочу групу з стандартизації протоколів ".


Зростання інтересу до російського ринку зарубіжних розробників і постачальників СЕД


Цей інтерес проявляється у виході закордонних вендорів СЕД на російський ринок через компанії-партнерів. Як приклад можна відзначити канадську фірму Hummingbird, діючу через свого партнера – російську компанію HBS – по просуванню системи DOCS Open / Fusion, системи управління знаннями Fulcrum, засоби інтеграції даних Genio та порталу Hummingbird EIP. Вирішила вийти на російський ринок і компанія FileNet (зокрема, за допомогою компанії "Галактика", що стала партнером FileNet у просуванні на російський ринок СЕД Panagon).


Розробка інтегрованих рішень


Присутність на російському ринку кількох десятків СЕД змушує розробників створювати засоби для їх інтеграції. Прикладом цьому може служити випуск компанією АйТі в березні 2002 р. XML-шлюзу в своїй СЕД БОСС-Референт, який дозволить об'єднати в єдиний інформаційний простір СЕД, побудовані на різних платформах і використовують різні формати даних.


Співробітництво і спільне просування інтегрованих рішень


Цікаво, що деякі російські компанії пропонують свої СЕД у вигляді ОЕМ-версій, встановлених на комп'ютерах збирання свого партнера. Прикладом цьому є співпраця російських компаній АйТі і Інел-Дата, що пропонують своїм клієнтам інтегроване рішення, що є OEM-версію СЕД БОСС-Референт, встановлену на ПК Ексімер.


Приклади застосування CЕД у світі


СЕД в охороні здоров'я


Медична організація Geisinger Health System

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Трекбек і пінги

трекбеків / пінгів ще немає.

Відгуки

Дивно, в частини обзору, що присвячений ринку російських СЕД перерахували півтора десятка систем і не згадали лідерів цього сегменту. Напраклад, Directum, що є однією з найрозвинутіших та зручних систем документообігу для великих та середніх підпприємств.

Переваги від використання СЕД:
Працюю в програмі Directum,дуже подобается модуль “Канцелярія” і “Майстер дій”.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*