Як оцінити привабливість компанії, Комерція, Різне, статті

Приймаючи рішення про придбання компанії, фірма-покупець оцінює не тільки інформацію про матеріальні активи, а й багато інших чинників.

Особливість нинішньої конкурентної боротьби в ІТ-секторі – переміщення акцентів у сферу нагромадження нематеріальних активів і встановлення стійких довгострокових контактів з клієнтами. Часто при оцінці вартості компанії нематеріальні активи називають ще інтелектуальним капіталом. Цей термін зазвичай передбачає накопичені корисні знання. Таке визначення передбачає, що саме наявність інтелектуального капіталу може послужити причиною розбіжності вартості активів компанії, відображеної у фінансових звітах, і її реальної ринкової вартості. В останні десятиліття частка інтелектуального капіталу в загальній ринкової вартості фірм зростає.

Сьогодні все більш популярним стає метод оцінки інтелектуального капіталу з використанням так званих стратегічних карт. Спочатку стратегічні карти (СК) були розроблені в рамках збалансованої системи показників (ССП) для стратегічного управління компанією. ССП використовує причинно-наслідкові зв'язки між стратегічними цілями, що відображають їх параметри і фактори отримання запланованих результатів. В основу системи покладено чотири складових: фінансова, клієнтська, внутрішніх бізнес-процесів і навчання та розвитку персоналу. Їх цілі і завдання відображаються фінансовими та нефінансовими показниками. В якості останніх можуть розглядатися кількість покупців, частка ринку за будь-якої продукції, кількість сертифікованих фахівців і т. д.

СК призначаються для узгодження короткострокових цілей компанії з її довгостроковою стратегією в рамках зазначених чотирьох основних аспектів діяльності. СК характеризують компанію в процесі розвитку – вчора (Фінансовий аспект), сьогодні (аспект відносин з клієнтами і аспект організації внутрішніх бізнес-процесів) і завтра (аспект навчання і розвитку). Крім організації контролю за досягненням встановлених показників велику роль грає також динаміка показників, важливих для реалізації стратегії компанії. Один з ключових моментів – вибір показників СК для оцінки положення компанії на ринку. Зазвичай для цього використовують 15-20 показників по кожній зі складових.

Дуже важливим фактором є динаміка розвитку фірми. Тому, щоб оцінити привабливість компанії для інвестора, слід порівняти основні показники, що характеризують матеріальні та нематеріальні активи за останні два – три роки. Один з найбільш зручних інструментів такого порівняння – СК. Динаміка зміни їх показників вказує, чи в правильному напрямку йде розвиток фірми.

Фінансовий аспект

Приклад СК для фінансової складової наводиться в таблиці 1.

Позиції 7 і 8 – одні з найважливіших для інвестора. Грошовий потік характеризує надходження коштів на розрахункові рахунки фірми за рік, і динаміка його зміни не повинна істотно відрізнятися від динаміки обсягу продажів. В іншому випадку слід звернути увагу, чи не буде весь зріст продажів знівельовано надмірним зростанням дебіторської заборгованості або інших активів.

Даний показник однаково важливий для всіх груп ІТ-компаній: системних інтеграторів, фірм офшорного програмування, дистриб'юторів. У той же час перші дві групи в силу специфіки бізнесу – контрактних поставок – можуть порівняно легко поліпшити цей показник. Необхідно прискорити платежі від клієнтів за постачання і виконану роботу, підвищити частку авансових платежів. У дистриб'юторів грошовий потік визначається величиною дебіторської заборгованості, і, як правило, значних змін (поліпшень) досягти тут значно складніше.

Прибутковість на власний капітал та активи: поліпшення цих показників дистриб'ютор може домогтися передусім підвищенням чистого прибутку, що зовсім не просто, або скороченням розмірів власного капіталу і активів. Якщо системні інтегратори і фірми, що займаються програмуванням, мають незначні розміри активів, то у дистриб'ютора активи утворюються насамперед залишками грошових коштів на банківських рахунках і складськими запасами. Менше активи – краще показник дохідності. Тому найпростішою рекомендацією може бути виконання всіх обов'язкових платежів до моменту квартального звіту, що буде досягнуто скорочення залишків на рахунках. Для зниження розміру активів також слід скорочувати складські запаси до кінця кварталу.

Прибутковість на власний капітал розраховується як чистий прибуток, поділена на власний капітал, де власний капітал являє собою різницю між сукупними активами фірми та її зобов'язаннями. Крім "власного" капіталу акціонерів компанії при розрахунках враховується і нерозподілений прибуток поточного і попередніх періодів. І якщо у дистриб'юторських компаній прибуток більш-менш рівномірно розподілена за часом, то у інтеграторскіх і програмістських фірм, які мають довгострокові проекти, нерідко більша частина річного прибутку надходить з одним платежем наприкінці року. І тут важливо до кінця поточного періоду виконати формальні дії з розподілу прибутку, направивши її на виплату премій, навчання, закупівлю устаткування і т. д. В іншому випадку великий розмір нерозподіленого прибутку потрапить у власні кошти і знизить показник дохідності.
Необхідно також зазначити, що величина активів використовується при оцінці вартості компанії, тому до таких дій треба підходити обережно.

Відносини з клієнтами

Дана СК (табл. 2) включає найважливіші показники нематеріальних активів. Наприклад, клієнтська база може бути окремим продуктом купівлі-продажу. Частка продажів десяти найбільшим покупцям характеризує стійкість відносин, незалежність компанії від одного або декількох найбільших клієнтів, диверсифікацію збуту.

Показники, наведені в таблиці, не можуть бути швидко і просто поліпшені напередодні продажу фірми або наприкінці кварталу. Показник кількості покупців може значно рости тільки на неструктурованому ринку або у молодої компанії. Якщо у інтегратора або дистриб'ютора клієнтська база, як правило, вже сформована, то для фірми, що займається офшорним програмуванням, зростання даного показника має бути суттєвим. Слід зазначити, що саме число 10 – вельми умовно і використовується при достатньо великій кількості клієнтів. Нерідко застосовують показник 20/80, який характеризує обсяг продажу, припадає на частку 20% найбільших клієнтів. Вважається, що чим більш рівномірно розподіляються продажу за покупцям, тим стійкіше клієнтська база. Якщо зростання кількості покупців відіграє велику роль у бізнесі насамперед молодих компаній, то зростання частки ринку важливий для великих фірм.

Мабуть, найважливіше те, що СК наочно демонструє динаміку, зростання показників за останні два – три роки. Для дистриб'юторів найбільш істотний показник – зростання частки ринку по найбільш важливих продуктів. Для компаній, що працюють з кінцевими користувачами – інтеграторскіх і програмістських – найбільш значущі зростання нових клієнтів і продажу одному клієнтові.

Аспект бізнес-процесів

У таблиці 3 наведено приклад карти, що описує бізнес-процеси фірми. Бізнес-процеси – найбільш специфічна риса кожної компанії, і їх складно всебічно розглянути в одній статті чи навіть книзі.

Зупинимося на деяких загальних положеннях. Для дистриб'юторської компанії основним показником ефективності її бізнес-процесів є оборотність складу, що включає і час на доставку товару. Оборотність порівнюється з тривалістю кредитної лінії вендора (у днях), і в разі, якщо оборотність менше лінії, то зазвичай робиться висновок, що бізнес у цій фірмі організований в цілому непогано. Ну, а якщо оборотність разом з середньою дебіторською заборгованістю перевищує кредитну лінію вендора, що дозволяє мінімізувати залучаються зовнішні запозичення, то вважається, що бізнес у цій фірмі організований в цілому добре.

Для інтеграторскіх і програмістських фірм важливими є показники тривалості і трудомісткості проектів, які характеризують стійкість і масштабність роботи компанії.

Аспект розвитку

Приклад СК аспекти розвитку (див. табл. 4) містить дев'ять показників. Найбільш важливі для дистриб'ютора – інвестиції в розвиток нових ринків як географічних, так і продуктових, що показують процес диверсифікації бізнесу. Важливо, щоб диверсифікація вела до синергії, об'єднанню різних гілок бізнесу в єдиний інформаційно-фінансовий простір, де різні дивізіони позитивним чином впливають один на одного і від складання їх активів загальний актив компанії виходить більше простої арифметичної суми.

Для інтеграторів і програмістських фірм, природно, найважливіші показники – інвестиції в навчання і сертифікацію співробітників. Привабливою статтею є і показник витрат на дослідження і розробки, які можуть дозволити собі великі гравці. Динаміка витрат на розвиток повинна співвідноситися з динамікою зростання обсягу продажів фірми.

Рекомендації

Привабливість компанії як інтегральний показник і основний мотив при її покупці не може бути істотно підвищена за короткий час передпродажної підготовки. Швидко поліпшити можна лише деякі фінансові показники, але інші 15-20 позицій у кожній з чотирьох СК вимагають цілеспрямованої роботи як всередині фірми, так і на ринку. Останні публікації та практика злиттів і поглинань показують, що СК – зручний засіб, що дозволяє формалізувати процес оцінки привабливості.

Таблиця 1. СК: фінансова складова
Показник

2003

2004

2005

1

Обсяг продажів, дол

 

 

 

2

Обсяг продажів на 1-го співробітника, дол

 

 

 

3

Прибуток, дол

 

 

 

4

Рентабельність,%

 

 

 

5

Прибуток на 1-го співробітника, дол

 

 

 

6

Загальна сума активів, дол

 

 

 

7

Вартість активів на 1-го співр., Дол

 

 

 

8

Грошовий потік, дол

 

 

 

9

Прибутковість на власний капітал,%

 

 

 

10

Прибутковість на активи,%

     

Таблиця 2. СК: нематеріальні активи
Показник

2003

2004

2005

1

Кількість покупців

 

 

 

2

Частка продажів ТОР 10,%

 

 

 

3

Частка ринку в сегменті,%

 

 

 

4

Частка ринку, продукт 1,%

 

 

 

5

Частка ринку, продукт 2,%

 

 

 

6

Продажі на одного клієнта, дол

 

 

 

7

Кількість втрачених покупців

 

 

 

8

Кількість нових покупців

 

 

 

9

Кількість покупців на одного співробітника

 

 

 

10

Витрати на маркетинг, дол

     

Таблиця 3. СК: бізнес-процеси


Показник

2003

2004

2005

1

Питома вага адмін. витрат,%

 

 

 

2

Питома вага видатків на ІС,%

 

 

 

3

Тривалість операційного циклу 1, дні

 

 

 

4

Тривалість операційного циклу 2, дні

 

 

 

5

Оборотність складу

 

 

 

6

Зростання продуктивності праці,%

 

 

 

7

Середній термін проекту, дні

 

 

 

8

Середня трудомісткість проекту, чол / год

 

 

 

9

Середня дебітор. заборгованості. клієнта, дні

 

   

Таблиця 4. СК: аспект розвитку


Показник

2003

2004

2005

1

Витрати на дослід. і разраб., дол

 

 

 

2

Уд. вага витрат НДР у загальних витратах,%

 

 

 

3

Тривалість проектів НДР

 

 

 

4

Ресурси на НДР в загальній величині ресурсів,%

 

 

 

5

Витрати на підготовку і освоєння нових продуктів, дол

 

 

 

6

Інвестиції в освоєння нових ринків, дол

 

 

 

7

Витрати на навчання 1-го співр., Дол

 

 

 

8

Кількість сертифікованих співробітників,
Сертифікат 1

 

 

 

9

Кількість сертифікованих співробітників,
Сертифікатів 2

     


 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*