Подолання фінансової кризи: Функціональне моделювання з CA ERwin ProcessModeler. Частина 1, Різне, Різне, статті

 

© Дубейковскій В.І., 2008 рік. Аналітик відділу впровадження та консалтингу rомпаніі “Інтерфейс”

Нинішня фінансова криза відображається у всіх основних сферах життя суспільства. У тому числі: 1. У політиці,

 2. У фінансах,

 3. У бізнесі,

 4. В побуті.

У РФ зусилля з подолання фінансової кризи сконцентровані, в даний час, у сфері законодавства і фінансів і здійснюються, в першу чергу, заходами політичного характеру.


Їх загальна спрямованість визначається – як оголошено владою РФ, на збереження благополуччя громадян і на відновлення і розвиток реального виробництва. – см. “Програма антикризових заходів …”.


Пов’язані з цим роботи повинні здійснюватися енергійно і не повинні бути засновані на помилкових передумовах.


Видається, що інструментом, здатним забезпечити ефективну роботу не тільки в бізнесі і в побуті, але й в особливо відповідальною політико-соціальній сфері, є інформаційна технологія ФУНКЦІОНАЛЬНОГО МОДЕЛЮВАННЯ – моделювання роботи різних систем.


Будь-яке моделювання дозволяє ефективно проаналізувати роботу системи, а потім розробити проект її модернізації. На основі функціональної моделі можливо, також, розробити проект нової системи.


Передування моделювання робіт власне по створенню або модернізації системи РОБИТЬ ДОСЯЖНИМ реалізацію прагматичного принципу діяльності “Сім разів відміряй, один раз відріж” не тільки традиційним професіями, але в сфері менеджменту, тобто при роботі з організаційними системами.


Методика функціонального моделювання (ФМ) регламентована федеральним стандартом США IDEF0. Його комп’ютерна підтримка ефективно здійснюється пакетом прикладних програм (ППП) CA ERwin Process Modeler. Цей ППП підтримує, також, моделювання в методиках IDEF3 і DFD. Цей методичний комплекс є необхідним і достатнім для моделювання в будь-якій предметній області. А для моделювання роботи матеріальних систем є ексклюзивним [1].


Держстандарт Росії опублікував аналогічний IDEF0 документ – Р50.1.028 – 2001. Рекомендації по стандартизації. Інформаційні технології підтримки життєвого циклу продукції. Методологія функціонального моделювання.


Інформацію про технологію функціонального моделювання (ФМ) та її комп’ютерної підтримки тут не наводимо. Інформація з цього приводу достатньо в різних джерелах – див., наприклад, [2, 3, 4, 6].


Частина 1. Функціональне моделювання і політичний обіг.


“Загальні властивості управління досліджуються в кібернетиці. Проблеми управління технічними системами без участі людини – в теорії автоматичного управління. Особливості управління в соціальних та економічних системах вивчаються в рамках менеджменту[2], управління в сучасних організаційно-технічних системах – предмет системного аналізу в управлінні. У всіх цих областях потрібне знання загальних законів функціонування систем, які вивчаються в рамках загальної теорії систем, що включає наукові напрямки: системний підхід, системні дослідження, системний аналіз.


Системний аналіз – найбільш конструктивний напрям, що використовується для практичних застосувань теорії систем до завдань управління. Конструктивність системного аналізу пов’язана з тим, що він пропонує методику проведення робіт, що дозволяє не випустити з розгляду істотні фактори, що визначають побудову ефективних систем управління в конкретних умовах “ – Див [1].


Видається обгрунтованим і ефективним використання інструментарію системного аналізу для вдосконалення роботи політичних систем, які є інструментарієм управління соціально – економічними системами.


Одним з найбільш ефективних інструментів системного аналізу є інформаційна технологія функціонального моделювання (роботи систем).


Між зазначеними вище сферами, порушеними фінансовою кризою, існує ієрархія, яка робить 2, 3 і 4 істотно залежними від 1 [3]. Робота політичної системи будь-якої держави аналогічна роботі базового програмного забезпечення (операційна система, СУБД тощо) у комп’ютерній інформаційній системі – підтримує універсальні функції роботи держави.


Це означає, що будь-яка позитивна підтримка діяльності в політичній сфері буде особливо корисною.


Розглядаючи можливість і ефективність використання інформаційної технології функціонального моделювання – на користь подолання кризи, необхідно оцінити:Розглянутий фінансова криза носить загальнонаціональний характер. Тому в першу чергу потрібна розробка спрямованих на боротьбу з кризою ефективних політико – соціально – фінансових рішень загальнонаціонального масштабу.


Такі рішення відображаються в документах у статусі нормативно-правових актів (ПНА). Політичні інститути держави є свого роду “фабрикою з виробництва ПНА”. Ці документи є високо відповідальних, так як адресуються “один до багатьох” – спрямовані на їх використання мільйонами і десятками мільйонів громадян. Від їх “якості” залежить, в значній мірі, благополуччя держави.


При розробці таких документів принципово важливо забезпечити:За ознакою змістовної коректності до ПНА можуть бути додані деякі специфічні групи документів. Зокрема останнім часом стає все більш очевидним, що створення ПНА, розпорядчого (TO BE – як має бути …) ті чи інші рішення в якій би то не було сфері, повинен передувати документ, який є інструментом аналізу поточної ситуації (AS IS – як є …) та підготовки обгрунтованих необхідних інновацій.


Завершенням цього циклу є документ, що описує перехід з одного стану системи – в інше.


Документна коректність і оптимальність ПНА є універсальним вимогою, що пред’являються до кожного з подібних документів.


Прагматична трьохетапного розробки забезпечує високу якість завершального документа.


Функціональне моделювання здавна передбачає ці три етапи робіт при модернізації систем: 1. Модель “як є” – ФМ1 AS IS – опис поточного функціонування системи,

 2. Модель “як має бути” – ФМ2 TO BE – опис функціонування модернізованої (або створюваної) системи,

 3. Модель переходу в стан “як має бути” – ФМ3 (AS IS) / (TO BE) – технологія переходу з одного стану в інший. На основі цієї ФМ може бути розроблений обгрунтований план робіт, в тому числі – компьбютерноподдерживаемый)

Так що, розглядаючи можливості та особливості технології функціонального моделювання стосовно до використання при розробці ПНА, особливо – в процесі подолання кризи, можна побачити і використовувати ряд її переваг, які можуть бути ефективно використані при їх створенні:На жаль до цього часу не стало загальноприйнятим розробляти констатацію вихідного стану функціонування системи (як є). У процесі боротьби з поточним вітчизняним кризою – як вказують багато джерел – констатація вихідного стану також не була проведена [4]. Що може загрожувати відсутністю надійного матеріалу для аналізу причин та особливостей виникнення та перебігу кризи. І обгрунтованих інновацій для розробки ФМ2 TO BE і ФМ3.


Як же опису планованого функціонування РФ, що виходить з кризи, (як має бути – ФМ2 TO BE), офіційно представлений від імені Уряду Російської Федерації документ “Програма антикризових заходів Уряду Російської Федерації на 2009 рік ” (Див. http://www.premier.gov.ru/anticrisis/).


Обмеження дії цієї програми межах 2009 року приводить, швидше за все, до розгляду її як часткової, неостаточній.


Розглядаючи функціональне моделювання як інструмент підтримки боротьби з кризою, природно було б скористатися ним, в першу чергу, для розробки ФМ, що ілюструє поточне політико – Соціальний стан РФ. Дозволяє його інструментально проаналізувати, а потім обгрунтовано сформувати інноваційну модель і програму виходу з кризи.


Як приклад ФМ1 AS IS – не претендує на політичний професіоналізм – представляємо ФМ “Розвиток фінансово – економічної кризи” – див рис. 1-10.


Модель наводиться як ілюстрація можливого використання ФМ в політичному побуті.


Для створення – з її допомогою – інформаційної основи прийняття реальних політичних рішень, ця ФМ повинна бути поглиблена і розширена.


На малюнках наводимо діаграми, що ілюструють поточний стан вітчизняної соціально – економічної сфери. Ця ФМ є моделлю AS IS – “як є”; ілюструє основні процеси в суспільстві і дозволяє простежити зв’язки між ними.


Вже тільки факт письмово – графічного представлення інформації про основні чинники кризи і зв’язках між ними приносить істотну користь для розуміння цих питань і підвищує ефективність пошуку виходу з кризи.Рис. 1. Розвиток фінансово – економічної кризи в РФ.Рис. 2. Розвиток фінансово – економічної кризи в РФ. Деталізація в декомпозиції.Рис. 3. Декомпозиція “Зростання цін на продукти повсякденного попиту”.Рис. 4. Діаграма А4. Втрата продажів продукції та її наслідки.Рис. 5. Діаграма А7. Скорочення виробничих і невиробничих витрат.Рис. 6. Діаграма Node Tree. Структура функціональної моделі.Рис. 7. Часткова діаграма Node Tree. “Активізація боротьби з безробіттям”.Рис. 8. Часткова діаграма Node Tree. “Втрати продажів продукції та її наслідки”.Рис. 9. Часткова діаграма Node Tree. “Зростання цін на продукцію повсякденного попиту”. 


Рис. 10. Часткова діаграма Node Tree. “Скорочення виробничих і невиробничих витрат”.


На прикладі цієї ФМ представлена ​​чорнова версія (Working) картини зв’язку подій кризи. Подальша багатоетапна, багатостороння опрацювання моделі (етапи Working, Draft, Recommended, Publication) із залученням експертів та консультантів, формування на її основі функціонально – вартісний моделі (вартість функцій, їх тривалість і повторюваність …), створення імітаційної моделі, оптимізація плану – за підтримки MS Project створюють основу для досить коректного передбачення подальшого поведінки модельованої системи. Технологія роботи в політичній сфері пов’язана – очевидно – з аналізом поточної фінансово – технічно – соціальної ситуації та розробкою заходів її майбутньої оптимізації.Рис. 11. Налаштування звіту Diagram Object Report (див. рис. 12)


При налаштуванні як на рис. 11 наводимо також Diagram Object Report (звіт по об’єктах діаграми), що дозволяє більш ефективно аналізувати функції аналізованої системи та їх зв’язку (вибрані ключові зв’язку Control – Output і зв’язок Input. Згенерований список (у форматі Labeled) наводиться лише частково.


 

Рис. 12. Diagram Object Report. Згенерований в налаштуванні як на рис. 11.


Розробка AS IS ФМ вимагає уваги, наполегливості і терпіння при зборі інформації про функціонування системи. Для завдань такого масштабу як опис функціонування країни в умовах кризи навіть така нехитра завдання стає зовсім непростою. Використання програмно – технічного інструментарію функціонального моделювання стає в цій ситуації, тому, просто неминучим.


Тут треба зазначити, однак, ще один позитивний результат роботи з інформацією – в технології функціонального моделювання. Цей позитив полягає в забезпеченні однозначності розуміння документів, якщо вони створені при дотриманні правил функціонального моделювання.


Значно більш складним і відповідальним є створення опису роботи системи “Як має бути” – ФМ2 TO BE.


Це завдання може бути оцінена як завдання ПЕРЕДБАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО.


Питання розробки ФМ2 будуть розглянуті в наступній публікації.


ЛІТЕРАТУРА 1. Анфілатов В.С. та ін Системний аналіз в управлінні. М.: Фінанси і статистика, 2002.

 2. Дубейковскій В.І. Практика функціонального моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1. (BPwin) Де? Навіщо? Як? М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 2004 рік.

 3. Дубейковскій В.І. Ефективне моделювання з AllFusion Process Modeler 4.1.4 і AllFusion PM. М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 2009 рік.

 4. Маклаков С.В. Створення інформаційних систем з AllFusion Modeling Suite. М.: ДІАЛОГ-МИФИ, 2008 рік.

 5. Черемних О.С., Черемних С.В. Стратегічний корпоративний реінжиніринг: процесно-вартісної підхід до управління бізнесом. М.: Фінанси і статистика, 2005 рік.

 6. Черемних С.В. , Семенов І.О., Ручкін В.С.. Моделювання та аналіз систем. IDEF-технології: практикум. М.: Фінанси і статистика, 2005 рік.

 

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*