Глосарій по криптографії, Криптографія, Security & Hack, статті

Андрій ВинокуровАсиметрична криптосистема (asymmetric
cryptographic system)

Криптосистема, містить перетворення (алгоритми), набори параметрів яких різні і такі, що по одному з них обчислювально неможливо визначити інші.
Синоніми: двухключевую криптосистема, криптосистема з відкритим ключем.


Асиметричний шифр (asymmetric
cipher)

Шифр, є, асиметричної криптографічного системою.


Атака
(attack)

Спроба зловмисника викликати відхилення від нормального протікання інформаційного процесу.


Автентичність (authenticity)

Властивість даних бути справжніми і властивість систем бути здатними забезпечувати достовірність даних.
Справжність даних означає, що вони були створені законними учасниками інформаційного процесу і не піддавалися випадковим або навмисним перекручуванням.


Аутентифікація (authentication)

Процедура перевірки достовірності даних і суб’єктів
інформаційного взаємодії.


Блок, блок криптоалгоритму (block, cryptographic block)

Порція даних фіксованого для заданого криптоалгоритму розміру, перетворюються їм за цикл його роботи.


Обчислювальна нездійсненність, обчислювальна неможливість

Неможливість виконати певне перетворення даних з використанням наявних на сьогоднішній день або передбачуваних до появи в не дуже відокремленому майбутньому обчислювальних засобів за розумне час.


Обчислювально необоротна функція
(one-way function)

Функція, легко обчислювана в прямому напрямку, в той час як визначення значення її аргументу при відомому значенні самої функції обчислювально нездійсненно.
Обчислення зворотного значення для добре спроектованої обчислювально незворотною функції неможливо більш ефективним способом, ніж перебором по безлічі можливих значень її аргументу.
Синонім: одностороння функція.


Гамма
(gamma)

Псевдослучайная числова послідовність, що виробляється за заданому алгоритму і використовувана для зашифрування відкритих даних і розшифрування зашифрованих.


Гаммирование

Процес накладення за певним законом гами шифру на відкриті дані для їх зашифрування.


Дешифрування (deciphering)

Отримання відкритих даних по зашифрованих в умовах, коли алгоритм розшифрування не є повністю (разом з усіма секретними параметрами) відомим і розшифрування не може бути виконано звичайним шляхом.
Дешифрування шіфротекста є одним із завдань криптоаналітика.


Зашифрування (encryption, enciphering)

Процес перетворення відкритих даних в зашифровані за допомогою шифру.


Зловмисник (intruder)

Суб’єкт, який надає на інформаційний процес впливу з метою викликати його відхилення від умов нормального протікання.
Зловмисник ідентифікується набором можливостей з доступу до інформаційної системи, роботу якої він має намір відхилити від норми. Вважається, що в його розпорядженні завжди є всі необхідні для виконання його завдання технічні засоби, створені на даний момент.


Імітозащіти

Захист систем передачі та зберігання інформації від нав’язування помилкових даних.


Імітовставка

Відрізок інформації фіксованої довжини, отриманий за певним правилом з відкритих даних і секретного ключа і доданий до даних для забезпечення імітозащіти.


Інформаційний процес, інформаційне взаємодія

Процес взаємодії двох і більше суб’єктів, метою і основним змістом якого є зміна наявної у них інформації хоча б в одного з них.


Ключ, криптографічний ключ (key, cryptographic key)

Конкретне секретне значення набору параметрів криптографічного алгоритму, Що забезпечує вибір одного перетворення з сукупності можливих для даного алгоритму перетворень.


Код аутентифікації (authentication
code)

Імітовставка, код фіксованої довжини, що виробляється з даних з використанням секретного ключа і додається до даних з метою виявлення факту змін збережених або переданих по каналу зв’язку даних.


Код виявлення маніпуляцій (manipulation
detection code)

Код фіксованої довжини, що виробляється з даних з використанням обчислювально незворотною функції з метою виявлення факту змін збережених або переданих по каналу зв’язку даних.


Криптоаналіз (cryptanalysis)

Галузь знань, метою якої пошук і дослідження методів злому криптографічних алгоритмів, А також сама процедура злому.


Криптоаналітика (cryptanalyst)

Людина, що здійснює криптоаналіз.


Криптування

Слівце, що використовується дилетантами замість стандартного терміну шифрування, що видає в них повних ламерів. Справжні фахівці-криптографи ніколи не користуються цим словом, а також його похідними “Закріптованіе”, “закріптованние дані”, “раскріптованіе”, і т.д..


Криптограф (cryptographer)

Фахівець в області криптографії.


Криптографічний захист (cryptographic
protection)

Захист інформаційних процесів від цілеспрямованих спроб відхилити їх від нормальних умов протікання, що базується на криптографічних перетвореннях даних.


Криптографічний алгоритм (cryptographic
algorithm)

Алгоритм перетворення даних, що є секретним повністю або частково, або використовує при роботі набір секретних параметрів.
До криптографічним також зазвичай відносять алгоритми, які не є такими в сенсі даного вище визначення, але працюють з ними в єдиній технологічному ланцюжку перетворення даних, коли використання одного з них не має сенсу без використання іншого. Прикладом є алгоритми перевірки цифрового підпису та шифрування в асиметричних криптосистемах підпису та шифрування відповідно – вони не є секретними і не використовують у роботі секретних параметрів, але, тим не Проте, також вважаються криптографічними, так як застосовуються в єдиній технологічному ланцюжку разом з відповідними алгоритмами формування цифрового підпису або розшифрування.


Криптографічне перетворення

Перетворення даних по криптографічному алгоритму, То є таке перетворення, частина деталей якого тримається в секреті і яке не може бути здійснено без знання цих деталей.


Криптографія (cryptography)

Галузь знань, метою якої є вивчення і створення криптографічних перетворень і алгоритмів.
В Нині чітко розрізняються дві галузі криптографії: класична або традиційна криптографія і “Сучасна” криптографія.


Криптологія (cryptology)

Наука, що вивчає криптографічні перетворення, включає в себе два напрямки – криптографію і криптоаналіз.


Криптосистема, криптографічний система (cryptosystem,
cryptographic system)

Набір криптографічних перетворень або алгоритмів, предназаначенних для роботи в єдиному технологічному ланцюжку для вирішення певного завдання захисту інформаційного процесу.


Криптостійкий гамма (strong gamma)

Гамма, за відомим фрагменту якої не можна визначити інші її фрагменти і відновити з усіма деталями алгоритм, використаний для її вироблення.


Крипостійкість, криптографічний стійкість
(cryptographic strength)

Стійкість криптографічного алгоритму до його криптоаналіз.


Одностороння функція (one-way
function)

Див Обчислювально необоротна функція.


Одностороння хеш-функція (one-way hash
function)

Хеш-функція, є обчислювально незворотною функцією.


Відкритий Ключ (public key)

Несекретний набір параметрів асиметричної криптографічного системи, Необхідний і достатній для виконання окремих криптографічних перетворень.


Відкритий текст (plain text)

Масив незашифрованих даних.


Перемішування (Confusion)

Властивість шифрувального перетворення ускладнювати взаємозв’язку між елементами даних, що ускладнює відновлення функціональних і статистичних зв’язків між відкритим текстом, ключем і шіфротекста.


Принцип Кірхгофа

Принцип побудови криптографічних алгоритмів, згідно з яким у секреті тримається тільки певний набір їх параметрів (ключ), а все решта може бути відкритим без зниження стійкості алгоритму нижче допустимої величини. Був вперше сформульований в роботах голландського криптографа Кірхгофа в списку вимог, що пред’являються до практичних шифрам і єдиний з усього списку “дожив” до наших днів асоційованим з ім’ям автора.


Протокол криптографічний (cryptographic
protocol)

Набір правил, що регламентують використання криптографічних перетворень та алгоритмів в інформаційних процесах.


Розгортання ключа (key sheduling)

Алгоритм, що дозволяє отримати за відносно короткому ключу шифрування послідовність раундових ключів.


Рандомізація (randomisation)

Перетворення вихідних даних перед або під час зашифрування з допомогою генератора псевдовипадкових чисел, що має метою приховати наявність в них ідентичних блоків даних.


Розсіювання (Diffusion)

Поширення впливу одного знака відкритого тексту на багато знаків шіфротекста, а також поширення впливу одного елемента ключа на багато знаків шіфротекста.


Розшифрування (decryption, deciphering)

Процес перетворення зашифрованих даних у відкриті за допомогою шифру


Раунд
(round)

Один крок шифрування в шифрі Файстеля і близьких йому по архітектурі шифри, в ході якого одна або кілька частин шіфруемого блоку даних піддається модифікації.


Раундовий ключ (round key, subkey)

Секретний елемент, що отримується з ключа криптоалгоритму, і використовуваний
шифром Файстеля та аналогічними криптоалгоритмами на одному раунді шифрування.


Секретність (secrecy)

Властивість даних бути відомими і доступними тільки тому колу суб’єктів, яким для якого вони призначені і властивість криптосистеми забезпечувати таємність даних, що захищаються.


Секретний ключ (secret key)

Набір секретних параметрів одного з алгоритмів асиметричної криптосистеми.


Мережа Файстеля (Feistel network)

Архітектура побудови блокових шифрів, Домінуюча в даний час в традиційної криптографії, В якій весь процес шифрування блоку виконується за серію кроків (раундів), на кожному з яких блок ділиться на змінну і постійну частини, за допомогою функції шифрування з постійної частини і раундового ключа виробляється модифікує код, який використовується для модифікації змінною частини за допомогою операції гамування.
Розрізняють збалансовану і незбалансовану мережі Файстеля (balanced and unbalanced Feistel network). У першій постійна і змінна частини мають однаковий розмір, в другій – різний.


Симетрична криптосистема (symmetric
cryptosystem)

Криптографічний система, Що містить перетворення (алгоритми), що виконуються на одному наборі параметрів (ключі) або на різних наборах параметрів (ключах) та таким чином, що параметри кожного з перетворень можуть бути отримані з параметрів інших перетворень системи.


Симетричний шифр (symmetric cipher)

Шифр, є, симетричною криптографічного системою, Тобто використовує для за-і расшифрования один і той же ключ або такі різні ключі, що по одному з них легко може бути отриманий інший.


“Сучасна” криптографія

Розділ криптографії, що вивчає і розробляє асиметричні криптографічні системи
Синоніми: двухключевую криптографія, криптографія з відкритим ключем.


Стійкість
(strength)

Див Крипостійкість.


Суб’єкт
(subject)

Активний компонент, учасник процесу інформаційної взаємодії, Може бути користувачем (людиною), пристроєм або комп’ютерним процесом.


Традиційна криптографія (traditionnal or
conventionnal cryptography)

Розділ криптографії, що вивчає і розробляє симетричні криптографічні системи
Синоніми: одноключевой криптографія, криптографія з секретним ключем.


Функція шифрування (encryption
function)

Функція, яка використовується в шифрі Файстеля і близьких з архітектури шифри для вироблення коду з постійної частини шіфруемого блоку і раундового ключа, Який використовується для модифікації перетворюється частини шіфруемого блоку в одному раунді шифрування.


Хешування (hashing)

Перетворення масиву даних довільного розміру в блок даних фіксованого розміру, службовець замінником вихідного масиву в деяких контекстах.


Хеш, Хеш-блок, хеш-значення (hash, hash-block, hash-value)

Блок даних фіксованого розміру, отриманий в результаті хешування масиву даних.


Хеш-функція (hash-function)

Функція, що здійснює хешування масиву даних.


Шифр (cipher,
cypher)

Сукупність алгоритмів криптографічних перетворень, Що відображають безліч можливих відкритих даних на безліч можливих зашифрованих даних, і зворотних їм перетворень.


Шифр абсолютно стійкий (unbreakable
cipher)

Шифр, в якому знання шіфротекста не дозволяє поліпшити оцінку відповідного відкритого тексту, для абсолютно стійкого шифру дешифрування не має практичного сенсу так як за ймовірністю успіху нічим не краще простого вгадування відкритого тексту у відсутності будь-яких додаткових даних.
Синоніми: невскриваемих, здійснений шифр.


Шифр адитивний (additive cipher)

Шифр гамування, В якому для накладення гамми на дані використовується бінарна операція аддитивного типу.


Шифр блочний (block cipher)

Шифр, в якому дані шифруються порціями однакового розміру, званими блоками, і результат зашифрування чергового блоку залежить тільки від значення цього блоку і від значення ключа шифрування, і не залежить від розташування блоку в шіфруемой масиві і від інших блоків масиву.


Шифр гамування

Потоковий шифр, В якому для зашифрування даних використовується гамування.


Шифр заміни (substitution cipher)

Шифр, в якому окремі символи вихідного тексту або їх групи замінюються на інші символи або групи символів, зберігаючи при цьому своє становище в тексті щодо інших замінних груп.


Шифр недосконалий (breakable
cipher)

Шифр, не є абсолютно стійким.


Шифр перестановки (permutation
cipher)

Шифр, в якому процедура зашифрування полягає в перестановках елементів вихідного тексту або їх груп, самі елементи при цьому залишаються неіхменнимі.


Шифр потоковий або потоковий (stream cipher, general stream
cipher)

Шифр, в якому результат зашифрування чергової порції даних залежить від самої цієї порції і від усіх попередніх даних шіфруемого масиву, в важливому окремому випадку він залежить від самої порції даних і від її позиції в масиві і не залежить від значення попередніх і наступних порцій даних.
Іноді ця умова доповнюють вимогою, що за один крок шифрується елементарна структурна одиниця даних – біт, символ тексту або байт. У зарубіжній літературі потокові без урахування цього, останнього вимоги, шифри називають загальними потоковими шифрами (general stream cipher), а з урахуванням – просто потоковими шифрами (stream cipher).


Шифр складовою (product cipher)

Шифр, складений з кількох більш простих шифрів, які використовуються в певній послідовності при шифруванні і розшифрування даних, зазвичай складові шифри будуються з великого числа елементарних шифрів, кожен з яких полягає в елементарному перетворенні даних.


Шифр Файстеля (Feistel cipher)

Шифр, побудований у відповідності з архітектурою мережа Файстеля.


Шифрування (enciphering / deciphering and
encryption/decryption)

Процес зашифрування або расшифрования.


Шіфротекст (ciphertext)

Масив зашифрованих даних, тобто даних, підданих процедурі зашифрування.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*