Сучасні автоматизовані системи управління персоналом. Частина 2, Комерція, Різне, статті

Олександр Глинських, “Комп’ютер-Інформ”

Зарубіжні системи управління персоналом

Загальні відомості
Переважна більшість комплексних корпоративних інформаційних систем (КІС) зарубіжної розробки (втім, як і майже всі вітчизняні КІС) побудовані за модульним принципом і мають в своєму складі модуль управління персоналом, реалізує автоматизоване управління кадрами (нерідко управління кадрами об’єднано також з розрахунком зарплати). Можна назвати такі відомі в світі системи, що мають у своєму складі Human Resources (HR) модулі, як SAP R / 3, Baan, Oracle Applications та ін Існують й автономні програмні пакети управління персоналом, одним із прикладів яких є ВО Renaissance CS Human Resources.

У загальному випадку прийнято вважати, що відчутний ефект від впровадження HR-систем помітний, коли чисельність персоналу підприємства перевищує 1000 осіб. Західними розробниками КІС стверджується, що впровадження HR-модулів дозволить підприємству отримати організаційні, економічні та соціальні ефекти (Слід зазначити, що ці ефекти притаманні всім сучасним системам управління персоналом, у тому числі і найбільш просунутим вітчизняним HR-систем). Організаційні ефекти полягають в наступному:

• скорочення часу прийняття рішень на всіх рівнях управління підприємством;
• підвищення якості кадрових рішень;
• оперативності підготовки звітності для органів державного управління відповідно до російських законодавчими та нормативними вимогами.

У свою чергу, вплив економічних ефектів від впровадження HR-модулів дозволяє:

• знизити витрати на управління персоналом;
• підвищити продуктивність праці персоналу;
• оптимально використовувати професійні якості конкретного співробітника підприємства.

Соціальний ефект від впровадження HR-модулів полягає в наступному:

• персональному обліку пенсійних накопичень співробітників підприємства;
• ведення повної індивідуальної трудової історії персоналу підприємства;
• підготовці керівного резерву та просуванні по службі найбільш перспективних співробітників підприємства.

Безумовно, західні розробники вклали у створення даних НR-модулів величезні людські і матеріальні ресурси, а також накопичили досвід їх впровадження на сотнях і тисячах зарубіжних підприємств. У той же час, існують певні обмеження для поширення цих модулів на російських підприємствах (не беручи до уваги такі чинники, коли власниками підприємства є західні інвестори, а впроваджувана система прийнята в якості корпоративного стандарту). Основними з цих обмежень є:

&#149 висока ціна впровадження та підтримки (Наприклад, вартість розрахунку зарплати для одного співробітника підприємства може досягати декількох тисяч доларів);
&#149 функціональна надмірність (Наприклад, дані HR-модулі включають такі незатребувані поки на російських підприємствах функції, як індивідуальне планування службового зростання співробітника підприємства; відображення довгострокових тенденцій в потенціалі співробітника; облік зниження кваліфікації співробітника (в Залежно від тривалості його перерви в роботі за фахом), що впливає на розмір його зарплати; планування заходів по підвищенню кваліфікації персоналу з завчасним резервуванням приміщень тощо);
&#149 недостатня швидкість адаптації до динамічно змінюється російському законодавству (Особливо, податкового);
• в деяких випадках, недостатня повнота локалізації інтерфейсів.

Тим не менш, у даний час зареєстровано чимале число впроваджень (що досягає десятків) HR-систем західної розробки на великих російських підприємствах. Нижче будуть коротко розглянуті деякі з даних систем.

SAP Human Resources Management System

Загальні відомості
Системи управління персоналом розробки компанії SAP досить широко поширені в світі. Зокрема, тільки систему mySAP Human Resources в даний час використовують понад 5000 компаній (у більш ніж 35 країнах світу) із загальним числом співробітників більше 4,6 млн. До складу КІС SAP R / 3 (також розробка компанії SAP) входить модуль управління персоналом SAP Human Resources Management
System (SAP HR)
, Що містить такі основні компоненти:

• PA (адміністрування персоналу та розрахунок зарплати):
– Основні дані.
– Управління даними кандидатів.
– Управління основними даними.
– Розрахунок заробітної плати і окладів.
– Витрати на відрядження.

• PD (планування та професійне зростання персоналу):
– Організація і планування.
– Опис робочого часу та штатного розкладу.
– Попередній відбір кандидатів.
– Кваліфікації та кваліфікаційні вимоги.
– Управління підвищенням кваліфікації.
– Планування кар’єри і заміщення посад наступниками.
– Планування витрат на утримання персоналу.
– Планування використання персоналу.
– Планування робочого часу.

Система управління персоналом SAP HR призначена для застосування на середніх і великих підприємствах. Модульна структура системи дозволяє впроваджувати її поетапно. У SAP HR реалізовані єдині система звітів і дружній графічний інтерфейс користувача. Крім того, в SAP HR можливий зв’язок із загальними організаційно-економічними функціями (наприклад, результати розрахунку зарплати відразу ж передаються в бухгалтерію). Перевагою системи SAP HR є можливість її інтеграції з різними додатками для настільних ПК (MS Word, MS Excel та ін.) Крім цього, в SAP HR реалізовані такі сучасні технології, як:

• Інтернет / інтранет з функціями самообслуговування співробітників. В SAP HR існує можливість розміщення вакансій в Інтернет (як для всього світу, так і тільки для певних регіонів). Після заповнення анкети претендентами на заповнення вакансії, дані кандидатів переносяться безпосередньо в модуль «Управління даними кандидатів» SAP HR. За допомогою каталогу «Хто є хто» співробітники підприємства можуть в будь-який час знайти необхідну їм контактна особа, а за допомогою програми «SAP Самообслуговування співробітника» вони можуть самостійно переглядати свої персональні дані та коригувати їх (наприклад, змінювати адресу місця проживання).

• Управління потоками бізнес-операцій, підтримує цілеспрямовану поетапну передачу інформації в інтегрованому середовищі без багаторазового введення даних, аналіз і відстеження статусу обробки інформації, наочне і відповідне робочого місця подання відкритих і підлягають виконанню дій. Об’єднання окремих функцій в єдині процеси дозволяє оптимізувати витрати на координацію дій, а також скоротити часові витрати на виконання операцій.

• Архівація даних по персоналу на оптичних носіях.

• Зв’язок з платіжними системами розрахунку по кредитних картах (Наприклад, в рамках управління даними по відрядженнях) і ін

Приклад впровадження
Як приклад впровадження системи SAP Human Resources Management System можна привести американську компанію Children’s Place Retail Stores (займається роздрібним продажем дитячого одягу і відповідних аксесуарів). Вона впроваджує весь комплекс програмних засобів SAP HR в своїх 400 магазинах, що знаходяться у багатьох містах США. За допомогою впровадження SAP HR компанія Children’s Place Retail Stores розраховує оптимізувати управління нарахуванням зарплати, спростити планування роботи працівників і поліпшити свої можливості в прогнозуванні потреб у трудових ресурсах. Впровадженням буде займатися фірма SAP Campbell, є філією компанії SAP America.

Oracle Human Resources Analyzer

Загальні відомості
Корпорація Oracle для управління персоналом середніх і великих підприємств пропонує систему Oracle Human Resources Analyzer. C її допомогою можна автоматизувати:

• табельний облік на підприємстві;
• процедуру найму персоналу підприємства;
• облік професійно-важливих властивостей і ділових якостей працівників підприємства;
• врахування потреб сучасного навчання персоналу;
• планування розвитку кар’єри співробітників підприємства;
• розробку компенсаційної політики для персоналу підприємства.

Система Oracle Human Resources Analyzer також може впроваджуватися помодульно. До її складу входять такі основні модулі:

• Кадри.
• Зарплата.
• Табельний облік.

Зокрема, в модулі «Кадри» реалізовані наступні завдання:

• Персональний облік.
• Планування організації.
• Планування виплат і компенсацій.
• Аналіз та ведення звітності.

В системі Oracle HR Analyzer можливо використовувати як типові, так і нестандартні форми звітності. Нестандартні форми звітності можна створювати за допомогою засобу розробки додатків в середовищі Oracle – Oracle Discoverer. Крім того, система Oracle HR Analyzer своєму розпорядженні засоби оперативного аналізу даних та підтримки прийняття рішень на базі технології OLAP (On-line Analytical Processing).

Слід також зазначити, що наприкінці травня 2001 р. компанія Oracle випустила ПО
Oracle Project Resource Management (PJRM), Призначене для управління персоналом підприємства при виконанні проектів. Дане ПО являє собою повну систему управління персоналом, пропоновану в якості складової частини комплекту програмних засобів Oracle E-Business Suite. ПО Oracle Project Resource Management дозволяє проектним організаціям формулювати і реалізовувати вимоги до персоналу, розгортати кваліфіковані ресурси для виконання проектів, створювати різні види звітів (наприклад, фінансові) щодо виконання проектів на основі обліку використання людських ресурсів та ін ПО Oracle Project Resource Management повністю інтегровано з ПО Oracle Projects, Oracle Human Resource Management та іншими компонентами E-Business Suite, а також може бути розгорнуто автономно.

Приклад впровадження
Одним з найбільш масштабних (для Росії) прикладів впровадження системи управління персоналом Oracle Human Resourсes є Магнітогорський металургійний комбінат (ММК). Cледует сказати, що для ММК трудові ресурси мають особливе значення, т. к. комбінат є містоутворюючим підприємством для Магнітогорська, і на ньому працює більшість жителів міста (більше 60 000 чоловік). Так як життя більшості жителів Магнітогорська пов’язана з комбінатом, то практично всі їх соціальні виплати (пенсії, пільги, допомоги, відпочинок та ін) пов’язані з кадровим обліком на ММК. Слід також зазначити, що на комбінаті освоюються нові види виробництва, йде його інтенсивна реконструкція. Всі ці обставини зажадали як оперативного перетворення організаційних структур, так і здійснення можливості довгострокового планування використання персоналу та оперативного маневрування ім.

Слід сказати, що в даний час на ММК здійснюється комплексне впровадження КІС Oracle Applications. По ряду об’єктивних причин впровадження Oracle Applications на ММК вирішили почати саме з системи управління персоналом Oracle Human Resourсes. На комбінаті впроваджуються модулі Human Resources (Кадри) і Payroll (Зарплата). На базі цих двох модулів вирішуються такі завдання служб управління персоналом ВАТ ММК:

• Облік кадрів.
• Ведення організаційних структур і штатних розкладів.
• Персоніфікований облік для Пенсійного фонду.
• Ведення реєстру робочих місць та їх атестація.
• Табельний облік.
• Розрахунок зарплати.
• Автоматизована підготовка звітності до державних органів (Пенсійного фонд, податкову інспекцію та ін.) Звітність готується як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*