Як написати оболонку для Краків / кейгена під win95/98/NT/2000, Безпека ПЗ, Security & Hack, статті

Underground InformatioN Center

Свого часу я не знайшов статей на цю тему, а писати на Delphi або СРР не дуже зручно (принаймні мені), та й розмір файлу виходить великий. Довелося розбиратися самому. Це не складно, коли знаєш як. Ця стаття для тих, хто ще не знає 🙂

Отже. Нам знадобиться Masm32, який можна скачати з:
www.protools.cjb.net

Я припускаю, що читач знає асемблер і здатний обчислити алгоритм реєстрації програми, або хоча б знайти байт, який треба замінити, щоб позбавити програму від такого бага, як реєстрація.

Припустимо, що я обчислив алгоритм реєстрації: регномер це довжина імені, умноженаая на 1000. Тупо? Так, але це я зустрів у програмі, автор якою хотів 95.95 $ за своє творіння 🙂 Так Уговтаємо його! ;-)) До речі, якщо хтось думає що все кейгени такі прості то він оооооочень сильно помиляється.

Отже, ось зразок кейгена:

 ________________________начало keygen.asm__________________________________
    .486
   .model flat, stdcall
   option casemap :none  ; case sensitive
; #########################################################################
 ; Тут підключаються стандартні бібліотеки 
   include \masm32\include\windows.inc
   include \masm32\include\user32.inc
   include \masm32\include\kernel32.inc
   include \masm32\include\gdi32.inc
   include \masm32\include\masm32.inc
   includelib \masm32\lib\user32.lib
   includelib \masm32\lib\kernel32.lib
   includelib \masm32\lib\gdi32.lib
   includelib \masm32\lib\masm32.lib   
   
; #########################################################################
    
    szText MACRO Name, Text:VARARG
     LOCAL lbl
      jmp lbl
       Name db Text,0
      lbl:
     ENDM
;##########################################################################     
   
    WndProc  PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    Edit1Proc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
 ; Edit1Proc - процедура для обмеження довжини вводиться рядки
        
  .data
    w1     db "This keygen was written for education purpose and for 
            learning programming tricks only. Not for cracking, not
            for something else ;) You may use it only if you legally
            bought the software.",0
 ; Все в w1 повинно бути в ОДНУ сходинку! Я поставив в кілька рядків тільки для ; Зручності читання.
    w2     db "READ IT FIRST - IT IS IMPORTANT",0
    a      db "Hey",0
    b      db "Did you forgot something?",0
    b1     db "String must be 10 symbols long!",0 
    hWnd    dd 0
    hEdit1   dd 0  ; EditBox1
    hEdit2   dd 0  ; EditBox2
    hButn1   dd 0  ; Button1
    hButn2   dd 0  ; Button2
    hButn3   dd 0  ; Button3
    hInstance  dd 0 hIconImage dd 0; для іконки hIcon dd 0; для іконки
    lpfnEdit1Proc dd 0
    dlgname   db "TESTWIN",0
    fMtStrinG  db "%lu",0
; #########################################################################
  .code
  start:
   invoke GetModuleHandle, NULL
   mov hInstance, eax
   invoke DialogBoxParam,hInstance,ADDR dlgname,0,ADDR WndProc,0
   invoke ExitProcess,eax
; #########################################################################
WndProc proc hWin  :DWORD,
       uMsg  :DWORD,
       wParam :DWORD,
       lParam :DWORD
 ; Зараз будуть оголошувати змінні: 
 
   LOCAL Lon    :DWORD  LOCAL SerB [64]: BYTE; буфер для реномера LOCAL NameB [64]: BYTE; буфер для імені pusha; це повинно бути для win2k
   .if uMsg == WM_INITDIALOG
   
    mov eax, hWin
    mov hWnd, eax
 szText dlgTitle, "KEY GENERATOR for"; це в мене буде заголовок invoke SendMessage, hWin, WM_SETTEXT, 0, ADDR dlgTitle; програми - title
    invoke LoadIcon,hInstance,200             
    mov hIcon, eax
     invoke SendMessage, hWin, WM_SETICON, 1, hIcon; малюємо іконку
    
    invoke GetDlgItem,hWin,100
    mov hEdit1, eax
;---------------------------------------- invoke SetWindowLong, hEdit1, GWL_WNDPROC, Edit1Proc; виклик процедури Edit1Proc 
   mov lpfnEdit1Proc, eax
    invoke GetDlgItem,hWin,101    
    mov hEdit2, eax
   
    invoke GetDlgItem,hWin,1000  
    mov hButn1, eax
    invoke GetDlgItem,hWin,1001
    mov hButn2, eax
    
    invoke GetDlgItem,hWin,1002
    mov hButn3, eax
 . Elseif uMsg == WM_COMMAND; якщо натиснута button3 то з'являється MessageBox 
    .if wParam == 1002     
      invoke MessageBox,0,ADDR w1,ADDR w2,MB_OK
    .endif
    .if wParam == 1000   
;------------------------------------------------------   invoke GetWindowText, hEdit1, ADDR NameB, 40; вміст EditBox1 переноситься ; В NameB invoke lnstr, ADDR NameB; функція masm32.lib, повертає ; Довжину рядка в EAX 
    mov Lon,eax
    cmp eax,0 jz _short; перевірка на порожній рядок
    
;---------------------ALGO----------------------------- ; Тут буде алгоритм
     imul eax, 1000; в Masm32 можна ставити десяткові значення, але без h на кінці
    mov Lon,eax invoke dwtoa, Lon, ADDR SerB; dwtoa - перетворить dw значення в рядок
    ; Все! Ось і весь кейген. Правда просто? :)
; --------------------ALGO-----------------------------
    jmp   _cool
_cool: invoke SetWindowText, hEdit2, ADDR SerB; в EditBox2 поміщаємо SerB
    jmp   _end
_short: invoke MessageBox,0,ADDR b,ADDR a,MB_OK
    
_end:
      .elseif wParam == 1001 ; the exit button
     jmp GetOutaHere      
    .endif
   .elseif uMsg == WM_CLOSE ; for system close button
    GetOutaHere:
    invoke EndDialog,hWin,0
   .endif popa; для він2к, xor eax, eax; для NT4, рекомендую завжди ставити ці дві інструкції
  ret
WndProc endp
 ; #########################################################################
 
 Edit1Proc proc hCtl  :DWORD,
         uMsg  :DWORD,
         wParam :DWORD,
         lParam :DWORD
 
   LOCAL tl:DWORD
   LOCAL testBuffer[16]:BYTE
 
  ; -----------------------------
  ; Process control messages here
  ; -----------------------------
 
   .if uMsg == WM_CHAR
 
    .if wParam == 8    ; allow backspace
     jmp @F       ; jump FORWORD to next @@:
    .endif
  
    invoke GetWindowText,hCtl,ADDR testBuffer,16
    invoke lnstr,ADDR testBuffer
   . If eax> = 10; обмеження до десяти символів 
      xor eax, eax
      ret
     .endif
   ; ------------------
   ; 
   ;  .if wParam <30h обмеження - можна вводити тільки цифри
      ; Xor eax, eax В даному випадку не потрібно
      ; Ret
      ;. Elseif wParam> 39h
   ;   xor eax, eax
   ;   ret
   ; .endif
 
   @@:
 
   .endif
 
   invoke CallWindowProc,lpfnEdit1Proc,hCtl,uMsg,wParam,lParam
 
   ret
 
 Edit1Proc endp
end start
 _____________________________конец keygen.asm________________________________________ 
 Ось файл з параметрами віконець і кнопочок: Міняйте числа, дивіться що відбувається і вам стане ясно який параметр за що відповідає.
 _____________________________начало rsrc.rc___________________________________________
#include "\masm32\include\resource.h"
 ; Основне вікно 170 в довжину і 120 у ширину
TESTWIN DIALOGEX MOVEABLE IMPURE LOADONCALL DISCARDABLE	10, 10, 170, 120, 0
STYLE 0x0004 | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | WS_POPUP
CAPTION "Dialog"
FONT 8, "MS Sans Serif", 700, 0 /*FALSE*/
BEGIN
 EDITTEXT   100,39,25,90,13, ES_AUTOHSCROLL | ES_MULTILINE | ES_LEFT, , 0
 EDITTEXT   101,19,50,130,13, ES_AUTOHSCROLL | ES_LEFT, , 0
 CTEXT     "Click on 'Generate' and see for the serial",20,12,38,130,8,SS_LEFT, ,0
 CTEXT     "* Some Proggy v.Unknown *",20,12,2,130,8,SS_CENTER, ,0
 CTEXT     "Enter your name please         ",20,1,14,160,8,SS_LEFT, , 0
 CTEXT     "[Cracker/Coder] --- Corbio",20,20,65,130,8,SS_LEFT, , 0
 PUSHBUTTON  "Generate the code", 1000, 	7,80,71,15, 0, , 0
 PUSHBUTTON  "I'm out of here! ", 1001, 	90,80,71,15, 0, , 0
 PUSHBUTTON  "Read is first - it is important!" , 1002, 5,100,160,15,0, ,0 
END
200 ICON MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "my.ico"
 ______________________________конец rsrc.rc___________________________________________
 А тепер исходник Краків:
 ______________________________начало крака____________________________________________
; #########################################################################
   .586
   .model flat, stdcall
   option casemap :none  ; case sensitive
; #########################################################################
   include \masm32\include\windows.inc
   include \masm32\include\user32.inc
   include \masm32\include\kernel32.inc
   include \masm32\include\gdi32.inc
   include \masm32\include\masm32.inc
   includelib \masm32\lib\user32.lib
   includelib \masm32\lib\kernel32.lib
   includelib \masm32\lib\gdi32.lib
   includelib \masm32\lib\masm32.lib
; #########################################################################
    ;=============
    ; Local macros
    ;=============
 
    szText MACRO Name, Text:VARARG
     LOCAL lbl
      jmp lbl
       Name db Text,0
      lbl:
     ENDM
     
    ;=================
    ; Local prototypes
    ;=================
    WndProc  PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    Edit1Proc PROTO :DWORD,:DWORD,:DWORD,:DWORD
    
  .data
    _filename  db "fignya.exe",0 _filesize dd 1143808; для перевірки розміру файлу
    _byte1 db 040h, 090h, 0; байти які будемо вставляти 
   
    b      db "Enjoy",0
    a      db "File cracked!",0
    bN     db "Error!",0
    aN     db "File not found!",0 
    bW     db "Error!",0 
    aW     db "Wrong file size. Get correct version!",0
    bytes_written dd 1
    hWnd    dd 0
    hFile    dd 0
    hButn1   dd 0
    hButn2   dd 0
    hInstance  dd 0
    hIconImage dd 0
    hIcon    dd 0
    
    dlgname   db "TESTWIN",0
   ; fMtStrinG  db "%lu",0   ; this is for wsprintf
; #########################################################################
  .code
start:
   invoke GetModuleHandle, NULL
   mov hInstance, eax
   
   ; -------------------------------------------
   ; Call the dialog box stored in resource file
   ; -------------------------------------------
   invoke DialogBoxParam,hInstance,ADDR dlgname,0,ADDR WndProc,0
   invoke ExitProcess,eax
; #########################################################################
WndProc proc hWin  :DWORD,
       uMsg  :DWORD,
       wParam :DWORD,
       lParam :DWORD
  
   pusha
   .if uMsg == WM_INITDIALOG
   ; --------------------------------
   ; set up required items at startup
   ; --------------------------------
    mov eax, hWin
    mov hWnd, eax
    szText dlgTitle," CRACK for:"
    invoke SendMessage,hWin,WM_SETTEXT,0,ADDR dlgTitle
    invoke LoadIcon,hInstance,200
    mov hIcon, eax
    invoke SendMessage,hWin,WM_SETICON,1,hIcon
   ; -----------------
   ; subclass 1st one so text can be filtered
   ; ----------------------------------------
   ; --------------
   ; button handles
   ; --------------
    invoke GetDlgItem,hWin,1000
    mov hButn1, eax
    invoke GetDlgItem,hWin,1001
    mov hButn2, eax
    
   ; -----------------------------------------
   ; process the messages from the two buttons
  ; -----------------------------------------
   .elseif uMsg == WM_COMMAND
    .if wParam == 1000   
    
      invoke exist,ADDR _filename cmp eax, 0; перевірка наявності файлу
      jz _notfound
      invoke filesize,ADDR _filename cmp eax, _filesize; перевірка розміру
      jnz _wrongsize
 ; Откравием файл
      invoke CreateFileA, offset _filename,0C0000000h,1,0,3,80h,0
      mov hFile,eax ; Ставимо покажчик на потрібну адресу (075A81h)
      invoke SetFilePointer, hFile, 075A81h,0,FILE_BEGIN ; Пишемо 2 байта (02h)
      invoke WriteFile, hFile, OFFSET _byte1,02h, OFFSET bytes_written, 0
     
      invoke MessageBox,0, ADDR a, ADDR b,MB_OK
      jmp _cool
_notfound: 
      invoke MessageBox,0,ADDR aN, ADDR bN,MB_OK
      jmp _cool
_wrongsize:
      invoke MessageBox,0, ADDR aW, ADDR bW,MB_OK
_cool:
     .elseif wParam == 1001 ; the exit button
     jmp GetOutaHere
    .endif
   .elseif uMsg == WM_CLOSE ; for system close button
    GetOutaHere:
    invoke EndDialog,hWin,0
   .endif
  popa
  xor eax, eax  ; this must be here in NT4
  ret
WndProc endp
end start _____________________________________конец крака______________________________
 ну і файлик з кнопочками:
 ____________________________начало rsrc.rc____________________________________
#include "\masm32\include\resource.h"
TESTWIN DIALOGEX MOVEABLE IMPURE LOADONCALL DISCARDABLE	10, 10, 170, 80, 0
STYLE 0x0004 | DS_CENTER | WS_CAPTION | WS_SYSMENU | WS_VISIBLE | WS_POPUP
CAPTION "Dialog"
FONT 8, "MS Sans Serif", 700, 0 /*FALSE*/
BEGIN
 CTEXT    "* Some proggy v.Unknown *",20,12,2,150,8,SS_CENTER, ,0
 CTEXT    "[Cracker/Coder] --- Corbio",20,20,15,115,8,SS_LEFT, , 0
 CTEXT    "Time limit is the history now. ;-] ",20,20,35,150,8,SS_LEFT, , 0  
 CTEXT    "Enjoy fine release. ",20,20,45,150,8,SS_LEFT, , 0
 PUSHBUTTON  "Let's crack it...", 1000, 	7,55,71,15, 0, , 0
 PUSHBUTTON  "I'm out of here! ", 1001, 	90,55,71,15, 0, , 0
END
200 ICON MOVEABLE PURE LOADONCALL DISCARDABLE "my.ico" ____________________________конец rsrc.rc_____________________________________
 Тепер, я сподіваюся, всім все зрозуміло. Ну от і все. До швидких зустрічей. 
Corbio
[DARKSiDE iNC] member
uinC Member
[c]uinC

Всі документи і програми на цьому сайті зібрані ТІЛЬКИ для освітніх цілей, ми не відповідаємо ні за які наслідки, які мали місце як наслідок використання цих матеріалів \ програм. Ви використовуєте все вищеперелічене на свій страх і ризик.
Будь-які матеріали з цього сайту не можуть бути скопійовані без дозволу автора або адміністрації цього сайту.

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*