Форматування осередків

Команда Осередки (Cells) меню Формат (Format) контролює відображення на екрані цифрових і алфавітних символів При цьому завжди слід памятати про те, що між збереженими і показує в осередках значеннями існують певні відмінності Наприклад, якщо ввести число з шістьма значущими цифрами після десяткової точки в клітинку, налаштовану на відображення тільки двох значущих цифр, в результаті чотири останні цифри ви не побачите Однак збережене в комірці значення буде вірним, і при розрахунках Excel буде використовувати число з вказаною вами точністю

РАДА

При копіюванні комірки враховується її формат Вставляючи дані в іншу клітинку, ви переносите на неї форматування початкового осередку Таким чином, щоб заощадити час, має сенс застосовувати команди Копіювати (Сміттю), Вставити (Paste) і Заповнити (Fill) до вже мають закінчений вигляд даними Більш докладно про копіювання і вставці розповідається в главі 7, «Редагування листів»

Форматування окремих символів

Якщо виділити вічко і застосувати до неї будь-який формат, зміни торкнуться всього вмісту комірки Але при необхідності можна відформатувати і окремі символи тексту, записаного в комірці (Не цифри і не формули) Для цього достатньо виділити потрібні символи або слова і задати для них необхідні атрибути Щоб побачити результат своїх дій, натисніть клавішу Enter Приклад такого форматування наведено на рис 86

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Інші приклади форматування окремих символів дивіться в розділі «Зміна шрифту» цієї глави

Рис 86 При бажанні можна по-різному форматувати окремі символи в комірці

ПРИМІТКА

Якщо спробувати застосувати форматування до окремих символів (цифр) числового значення, після натискання клавіші Enter призначені атрибути проігнорують, оскільки вони будуть перекриватися форматом, застосованим до числа в цілому

Форматування чисел при введенні

Додавання до числовим значенням спеціальних символів, наприклад знака долара, відсотка, комою або похилої риси (прямого слеша), дозволяє відформатувати числа прямо при введенні Побачивши такий символ, який представляє якої-небудь розпізнаваний формат, програма тут же застосовує його до осередку Нижче описується відповідність найбільш часто використовуваних спеціальних символів і числових форматів:

► Якщо ввести в комірку $ 4500, Excel сприйме введене значення як число 45 в грошовому форматі з двома десятковими знаками При цьому в рядку формул буде відображатися збережене значення – число 45, а в комірці – отформатированное значення ($ 4500)

► При введенні послідовності символів 1 3/8 (з одним пропуском між цифрами 1 і

3) в комірці зявиться значення 1 3/8, а в рядку формул буде відображатися число 1,375 Однак якщо ввести просто 3/8, ви побачите в комірці дату – 3 серпня, оскільки формат дати має перевагу перед дробовим форматом Щоб побачити в комірці

дріб (3/8), а в рядку формул – число (0,375), необхідно ввести рядок 0 3/8, з пропуском між цифрами 0 і 3 Детальніше про введення дат і форматах дати / часу розповідається в розділі «Введення дат і часу » глави 15

► Якщо ввести в комірку значення 23%, то в самій комірці, як і в рядку формул, буде відображатися число саме в такому вигляді, але в розрахунках Excel буде використовувати десяткове значення – 0,23

► Під час введення в комірку числа 123 456 до неї автоматично застосовується числовий формат з роздільником груп розрядів без десяткових знаків Якщо ж набрати 123 456,00, значенням буде присвоєно числовий формат з роздільником і двома десятковими цифрами після коми

Створення панелі інструментів Супер-Форматування

Панель інструментів Форматування містить безліч корисних засобів, але крім них є ряд інших кнопок, які не відображаються на екрані У кожного з нас є свої улюблені методи форматування, і якщо існує спосіб спростити їх виконання, їм варто скористатися Наприклад, ми для себе створили панель інструментів Супер-Форматування, представлену на малюнку нижче, на яку помістили кілька корисних кнопок, в тому числі відсутні на вбудованих панелях інструментів

Ви можете повторити наші дії наступним чином:

1 У меню Вигляд (View) виберіть команду Панелі інструментів (Toolbars), а потім команду Налаштування (Customize)

2 У діалоговому вікні Настройка відкрийте вкладку Панелі інструментів і натисніть кнопку Створити (New) Введіть імя Супер-Форматування в поле Панель інструментів (Toolbar Name) і натисніть кнопку ОК На екрані поруч з діалоговим вікном Налаштування зявиться маленька порожня панель інструментів

3 Перейдіть на вкладку Команди (Commands), у списку Категорії (Categories) виберіть пункт Формат (Format) і перетягніть на нову панель по черзі наступні кнопки: Стиль (Style Box), Обєднати комірки (Merge Cells), Отаман обєднання осередків (Unmerge Cells), Збільшити розмір шрифту (Increase Font Size), Зменшити розмір шрифту (Decrease Font Size), Вертикальний текст (Vertical Text), Повернути текст вгору (Rotate Text Up), Повернути текст вниз (Rotate Text Down), Текст за годинниковою стрілкою (Angle Clockwise), Текст проти годинникової стрілки (Angle Counterclockwise), Перебір квітів шрифту (Cycle Font Color), Темна штрихування (Dark Shading), Світла штрихування (Light Shading) і Автоформат (Auto Format)

4 Коли закінчите комплектацію панелі інструментів, натисніть кнопку Закрити

(Close)

Поки не закрито діалогове вікно Настройка, можна поміняти місцями перераховані вище кнопки, прибрати або додати нові Детальніше про нестандартні панелях інструментів розповідається в розділі 3, «Налаштування робочої області Excel»

Загальний формат

Формат Загальний (General) – це перша категорія в списку Числові формати (Categories), який розташований на вкладці Число (Number) діалогового вікна Формат ячеек (Format Cells) До тих пір поки ви явним чином не зміните формат осередків, всі введені текстові та числові значення будуть відображатися Excel у форматі Общій1 За винятком трьох описуваних нижче випадків, в осередках, яким привласнений

формат Загальний, в точності показується те, що в них вводилося Наприклад, якщо ввести число 123,45, в комірці і зявиться 123,45 Перерахуємо винятки з цього правила:

1 Довгі числові записи відображаються в експоненційному форматі або в округленому Наприклад, в комірці зі стандартною шириною в форматі Загальний ціле число 12345678901234 буде виглядати як 1234567Е +13 Якщо в цю ж комірку ввести значення +123456,7812345 і застосувати до неї формат Загальний, в комірці зявиться округлене число 123456,8 При цьому всі обчислення будуть виконані з збереженим в комірці спочатку введеним значенням, незалежно від того, як число виглядає на екрані

2 У форматі Загальний не відображаються незначущі нулі Наприклад, число 123,0

виводиться як 123

3 Перед десятковим дробом, набраної без ведучого нуля, він додається ав-

томатически Тобто для введеного значення, 123 у клітинці відобразиться кількість 0,123

Числові формати

Параметри категорії Числовий (Number) (список Числові формати на вкладці Число діалогового вікна Формат ячеек) дозволяють відображати числа у вигляді цілих величин, з фіксованою точкою і з роздільниками розрядів, як показано на рис 87 На відміну від загального формату тут зявляється можливість контролювати кількість виведених десяткових знаків, додавати роздільники груп розрядів, а також виділяти кольором відємні числа Даний формат допустимо використовувати для будь-яких чисел, що не потрапляють ні в одну іншу категорію

При роботі з форматом Числовий діють наступні правила:

► кількість виведених в комірці десяткових знаків (від 0 до 30) вибирайте, вводячи потрібне число з клавіатури або прокручуючи значення в поле Число десяткових знаків (Decimal Places)

► при встановленому прапорці Роздільник груп розрядів (Use 1000 Separator) між усіма тріадами (сотнями і тисячами, тисячами і мільйонами і т д) вставляються встановлені роздільники розрядів

► в списку Негативні числа (Negative Numbers) можна вибрати один з варіантів відображення негативних чисел: із знаком мінус, червоним кольором, в дужках або в дужках червоним кольором

1 Виняток становлять описані вище варіанти форматування чисел при введенні Розпізнавши за спеціальним символу формат, відмінний від загального, програма відразу ж застосовує його до осередки — Прямуючи перев

Рис 87 Формат Числовий використовується для форматування чисел, які не є грошовими значеннями

РАДА -—-

Працюючи з числами, перш ніж відкрити діалогове вікно Формат ячеек, виділіть клітинку, яка містить число У цьому випадку в поле Зразок (Sample) можна буде відразу побачити результат форматування

Грошовий формат

Формати категорії Грошовий (Currency) аналогічні числовим форматам, розглянутим раніше, за винятком того, що замість роздільник груп розрядів (супроводжуючого всі грошові величини за замовчуванням) можна вибрати символ валюти, який буде виводитися перед числовим значенням або після нього (рис 88) Всі доступні символи зібрані в списку Позначення (Symbol) – тут представлено більше 350 різних грошових символів валют більшості країн світу

У всіх грошових форматах зліва від позитивних значень залишається порожнє простір, тим самим забезпечується вирівнювання по десятковій крапці даних в стовпці, що містить як позитивні, так і негативні величини

РАДА

Якщо клацнути на кнопці Грошовий формат (Currency Style) панелі інструментів Форматування, то, незважаючи на її назву, до числа буде застосований формат Фінансовий (Accounting) з двома десятковими цифрами Щоб при цьому не виводити символ грошової одиниці, натисніть кнопку Формат з роздільниками (Comma Style) тієї ж панелі інструментів

Рис 88 У списку Позначення можна вибрати один з 350

символів валют більшості країн світу

Надбудова Перерахунок в євро

Після того як країни Євросоюзу ввели в обіг єдину грошову одиницю євро, все частіше і частіше на робочих аркушах Excel зявляється її символ – ^ Тому для роботи з єдиною європейською валютою розробники Excel створили спеціальну надбудову (Addin), яка значно полегшить вам життя при розрахунках Щоб активувати цю надбудову, виберіть у меню Сервіс (Toots) команду Надбудови (Add-Ins),

встановіть прапорець Перерахунок в євро (Euro Currency Tools) і натисніть кнопку ОК Якщо надбудови Перерахунок в євро немає в списку доступних, вам доведеться виконати процедуру встановлення Excel знову За додатковою інформацією по установці Excel звертайтеся до додатка А, «Установка Microsoft Excel»

Надбудова Перерахунок в євро додає не тільки нову кнопку на панель інструментів Форматування і вставляє однойменну команду Euro Conversion в меню Сервіс, а й виводить на екран власну панель інструментів EuroValue, показану на рис 89

Виберіть будь-який варіант перерахунку на панелі інструментів EuroValue, щоб побачити, якій сумі в євро відповідає та чи інша сума в одній з представлених валют Результат, який можна виділити і скопіювати, відображається в лівій частині панелі інструментів, поряд з обраним варіантом перерахунку, як зображено на рис 89

Рис 89 За допомогою панелі інструментів EuroValue можна провести перерахунок представлених у ній валют в єдину європейську

Якщо вам потрібно перетворити значення, виражені в одній з валют країн Євросоюзу, у валюту іншої держави на всьому аркуші (або в одній комірці), скористайтеся командою Euro Conversion меню Сервіс При цьому на екрані зявиться діалогове вікно Euro Conversion, представлене зліва на рис 810 У цьому діалоговому вікні знаходяться наступні керуючі елементи:

► У полі Source Range (Вихідний діапазон) визначається діапазон комірок для перетворення Щоб задати його, клацніть на вказаному полі і виділіть за допомогою миші потрібні комірки У полі Destination Range (Кінцевий діапазон) досить ввести адресу одного осередку, яка вважається верхнім лівим кутом діапазону, в який запишеться результат обчислень

Рис 810 Для перерахунку валюти однієї країни у валюту іншої країни Євросоюзу використовується діалогове вікно Euro Conversion

► У списках From (З) і То (В) вибираються валюти країн-учасників Євросоюзу, з яких і в які буде проводитися перерахунок

► У списку Output Format (Формат перерахунку) пропонуються три варіанти числового форматування вихідних значень: Currency (Валюта) – формат грошової одиниці, обраної в списку То (В) ISO – Додавання до числовому значенню замість символу валюти коду ISO (International Standardization Organization) у вигляді трьохбуквені позначення (список кодів ISO можна дізнатися в довідці по функції EUROCONVERT) None (Немає) – збереження тільки числового формату

Якщо клацнути на кнопці Advanced (Більше), зявиться додаткове діалогове вікно Advanced Euro Options (Параметри перерахунку), показане на рис 810, справа Розділ Formula Options (Параметри Формул) визначає варіант перетворення формул в осередках вихідного діапазону:

► Convert To Values ​​Only (Перетворювати тільки в числові значення) Дане положення перемикача встановлено за умовчанням Відповідно, всі числові значення і формули в осередках вихідного діапазону перетворюються на числа

► Prompt To Convert Formulas (Запитувати при перетворенні формул) Якщо перемикач знаходиться в цьому положенні, то кожен раз, коли в процесі перерахунку програма зустрічає формулу в осередках вихідного діапазону, на екран виводиться додаткове діалогове вікно У ньому можна вибрати один з трьох варіантів: скопіювати вихідну формулу (замість того, щоб створювати формулу перерахунку в кінцевій комірці), видалити формулу з комірки, залишивши осередок порожній, або редагувати кожну формулу окремо

► Link New Formulas To Original Data (Привязати нові формули до вихідних даних) Останнє положення перемикача означає, що замість значень в кінцеві осередку, відповідні вихідним осередкам з формулами, будуть також вставлені формули, але змінені У нових формулах буде використовуватися функція EUROCONVERT (зі збереженням всіх посилань вихідних осередків), за рахунок якої вони стануть динамічно оновлюваними

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Докладніше про функції EUROCONVERT розповідається в додатку В, «Вбудовані функції Excel»

У діалоговому вікні Advanced Euro Options також можна задати параметри округлення

Для цього встановіть один або обидва наступних прапорця:

► Output Full Precision (Без округлення) За правилами Євросоюзу при конвертації валют всі числа округлюються до шостої значущою цифри Застосуйте цю настройку, якщо потрібно проігнорувати округлення і отримати при перетворенні точні значення

► Set Triangulation Precision To (З точністю до) Встановивши цей прапорець, в поле Digits (Знаків) можна визначити кількість знаків після десяткової точки для округлення (від 3 до 15), яке буде використовуватися при перетворенні з однієї системи європейських грошових одиниць (країн Євросоюзу) в іншу Конвертація виконується через євро

ПРИМІТКА

Список країн-учасників Євросоюзу змінюється з часом, тому, якщо валюти нової держави немає ні в одному зі списків надбудови Перерахунок в євро, пошукайте поновлення на офіційному сайті Microsoft  Office  (http://officemicrosoftcom) Або виберіть на сайті Microsoft команду Help ► Office (Довідка ► Office) і спробуйте знайти там інформацію про оновлення надбудов

Фінансові формати

У Excel передбачені спеціальні формати, що представляють інтерес, в першу чергу, для співробітників фінансових установ Використовуючи ці формати разом з підкресленими шрифтами, можна легко створювати балансові відомості та інші господарські документи з дотриманням загальноприйнятих стандартів їх підготовки – GAAP (Generally Accepted Accounting Principles)

Формат Фінансовий (Accounting) в основному відповідає формату Грошовий У ньому точно так само можна відобразити число з символом грошової одиниці або без неї, із заданою кількістю знаків після десяткової точки Однак існує й ряд описаних нижче відмінностей:

► У форматі Фінансовий символ грошової одиниці виводиться з вирівнюванням по лівому краю, в той час як саме число вирівнюється по правому краю комірки, як показано на рис 811 Для формату Грошовий таке вирівнювання не передбачено

► У форматі Фінансовий все негативні значення завжди відображаються в дужках і чорним кольором Виділення червоним кольором, як у форматі Грошовий, неможливо

► У форматі Фінансовий замість нульових значень у комірці виводиться рисочка (коротке тире) Розташування рисочки залежить від вибраної кількості десяткових знаків Якщо задати виведення двох десяткових цифр, то вона виявиться на місці коми

► Нарешті, фінансові формати – єдині з числових, в які можна включати текстові значення Ці текстові значення з двох сторін відокремлюються від числових величин порожнім простором, таким чином, вони, так само як і числові значення, вирівнюються щодо меж стовпця

Рис 811 У форматі Фінансовий символ валюти притискається до лівого краю комірки, а числове значення – до правого краю

1 Мається на увазі формат, де символ валюти випереджає значення Для рубля все навпаки, і для вбудованих форматів правило не діє – Прямуючи ред

ПРИМІТКА -Автоформатирование, як правило, не зачіпає числові дані Виняток становлять чотири його фінансових варіанту У цьому випадку до осередків виділеної таблиці застосовуються два різних фінансових формату (з символом валюти і без нього), які замінюють попереднє форматування Обидва вони відповідають GAAP Після застосування будь-якого з фінансових варіантів форматування чисел зберігається Якщо потім застосувати до таблиці будь-який з нефінансових Автоформат, вид чисел все одно залишиться тим же, оскільки всі інші варіанти не впливають на числове форматування

Формат Фінансовий з підкресленням

Підкреслення вмісту комірки задається на вкладці Шрифт (Font) діалогового вікна Формат ячеек, і фінансовий формат з підкресленням має дві відмінності від звичайного подчеркутого тексту По-перше, підкреслення у форматі Фінансовий виконується по всій ширині комірки (по краях залишається простір шириною в символ дужки), а в будь-якому іншому форматі підкреслюються тільки символи, як показано на рис 811 Якщо текстове значення довше ширини осередку, у фінансових форматах підкреслення не поширюється на сусідні комірки По-друге, для формату Фінансовий лінія проводиться нижче всіх символів, у нижньої межі комірки При звичайному підкресленні вона зміщена до букв і цифр (проходить по комам) і може перетинати деякі

символи, наприклад «р» або «у» 1

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше про параметри шрифтів розповідається далі в цьому розділі, в розділі «З-

менение шрифту »

Процентні формати

При використанні форматів категорії Процентний (Percentage) десяткова точка зсувається на два знаки вправо, а наприкінці числового значення додається знак відсотка Наприклад, якщо вибрати для чисел формат Відсотковий без додаткових десяткових знаків і ввести величину 0,1234, в комірці відобразиться значення 12%, якщо ж передбачити висновок двох значущих цифр після коми, в комірці зявиться значення 12,34%

РАДА

Щоб швидко застосувати до осередку процентний формат без десяткових знаків, досить натиснути кнопку Відсотковий формат (Percent Style) на панелі інструментів Форматування

1 Можливо, автори неточно висловилися У російській версії є чотири варіанти підкреслення: одинарне по комірці і за значенням і подвійне по комірці і за значенням Те, що вони описують – це підкреслення по комірці, що не має ніякого відношення саме до фінансових форматам воно підкоряється тим же правилам, що і для будь-яких інших даних – Прямуючи перев

Дробові формати

У списку форматів категорії Дробний (Fraction), представленому на рис 812, пропонується кілька варіантів відображення дрібних значень у вигляді звичайних дробів, а не десяткових Точно так само в цьому випадку збережене значення залишається в комірці без зміни, а на екран воно виводиться у вигляді звичайного дробу

Рис 812 Excel пропонує широкий вибір дрібних форматів

При використанні дрібних форматів враховуйте наступні спостереження, які ми продемонструємо на прикладі числа 123,456:

► якщо вибрати варіант Простими дробами (1/4) (Up To One Digit (1/4)), число 123,456 буде відображатися у комірці як 123 1/2, тобто з округленням до найближчого значення, представимо у вигляді простого дробу

► а при записі цього ж числа в форматі дроблять до двох цифр (21/35) (Up To Two Digits (21/35)), воно буде виглядати як 123 26/57

► відповідно, у форматі дроблять до трьох цифр (312/943) (Up To Three Digits (312/943)) число 123,456 показується як 123 57/125

► у решти шести дробових форматах використовуються певні знаменники дробу Так, у варіанті шістнадцятому частками (8/16) (As Sixteenths (8/16)) число 123,456 виглядатиме вже як 123 7/16

Експонентний (науковий) формат

У форматі Експоненціальне (Scientific) числа відображаються в експоненційному вигляді Цей формат ще називаєтьсянауковимНаприклад, величина 98765432198 буде представлена ​​як 9,88 Е +10 Ця запис означає число 9,88, помножене на 10

в десятому ступені, а символ Е – Підстава експоненційної функції – в даному випадку має на увазі підстава 10 Таким чином, вираз Е +10 означає, що число

10 множиться саме на себе 10 разів при цьому виходить величина 10 000 000 000 Примножуючи її на 9,88, отримаємо в підсумку число 98800000000, тобто наближене (округлене) значення числа 98765432198 Зростання кількості десяткових знаків дозволяє збільшити точність виведеного числа

Експонентну форму представлення даних можна використовувати і для відображення дуже маленьких числових значень Наприклад, в цьому форматі величина 0,000000009 в комірці буде видна як 9,00 Е-09, тобто 9, помножене на 10 у мінус девятому ступені Вираз 10 в мінус девятого ступеня означає, що одиниця ділиться на 10 в девятому ступеню (одиниця, девять разів поділена на 10) – це відповідає числу 0,000000001 Множачи його на девять, отримуємо вихідну величину 0,000000009

Текстовий формат

Застосування до осередку формату Текстовий (Text) означає, що значення в цій комірці буде розглядатися як текст, навіть якщо насправді воно число За замовчуванням числове значення в комірці вирівнюється по правому краю Якщо комірці призначити текстовий формат, значення буде вирівняний по лівому краю як текст

При практичному застосуванні звичайне число, отформатированное як текст, легко розпізнається Excel і завжди розглядається як число Однак якщо текстовий формат присвоюється осередку, що містить формулу, ця формула буде сприйматися як текст і виводитися в комірці у вигляді тексту Будь-які інші формули, в яких є посилання на клітинку з формулою, отформатированную як текст, повернуть або також текстове значення, або повідомлення про помилку # VALUE.

РАДА

Описаний прийом зазвичай використовується для виключення формули з листа без фактичного її видалення Можна відформатувати формулу як текст, щоб відобразити її на аркуші, і потім легко знайти залежні формули, що повертають помилку Після застосування текстового формату клацніть на рядку формул і натисніть клавішу Enter, щоб провести перерахунок на робочому листі і замінити формулу її текстовим еквівалентом Для повернення формули до вихідного стану досить знову застосувати до осередку числовий формат, потім клацнути на рядку формул і натиснути клавішу Enter

Додаткові формати

Чотири спеціальних формату категорії Додатковий (Special), показані на рис 813, розроблені у відповідь на прохання багатьох користувачів Ця категорія включає в себе не використовувані для обчислень формати: поштових індексів, номера телефону (з укладеним в круглі дужки кодом регіону) і номера картки соціального страхування Присвоєння будь-якого з них осередкам дозволяє легко і швидко вводити на лист тільки числові значення, без необхідності набирати спеціальні символи Розглянемо параметри додаткових форматів докладніше

Поштовий індекс (Zip Code) Тут перед значущими цифрами можуть стояти і нулі

Якщо ввести значення 054321 в осередок з форматом Загальний (Normal),

Excel опустить нуль і відобразить значення 54321 Ні в одному з двох форматів поштового індексу цього не відбувається, і в комірці правильно демонструється індекс 054321

Номер телефону (Phone Number) Якщо вибрати формат телефонного номера, Excel при введенні буде додавати круглі дужки (для коду регіону) і проміжні тире, що відокремлюють власне групи цифр телефонного номера, що спрощує введення, оскільки можна користуватися тільки цифровою частиною клавіатури і не звертатися до інших символам Крім того, введені числа насправді залишаються числами, а не текстовими значеннями, в які вони були б автоматично перетворені при введенні в осередок круглих дужок і тире

Табельний номер (Social Security Number) У цьому форматі додаються тире після перших трьох цифр і після наступних двух1 Наприклад, число 123456789 буде показуватися як 123-45-67892

У списку Мова (місце розташування) (Locale) можна вибрати мову або місце розташування більш ніж з 120 варіантів Це дозволяє форматувати числа з урахуванняммісцевих особливостей (Locale) Так, якщо вибрати вєтнамський мову, в списку додаткових форматів виявиться всього два рядки: Metro Phone Number і Suburb Phone Number

Рис 813 У категорії Додатковий Excel пропонує кілька спеціальних, часто використовуваних числових форматів

1 Для російської версії Excel тире не додають – Прямуючи перев

2 Не забудьте при введенні даних будь-якого з додаткових форматів зняти прапорець Фіксований десятковий формат при введенні па вкладці Правка вікна Параметри, оскільки інакше програма в обовязковому порядку віднесе введене значення до числових і відокремить якусь кількість останніх цифр номера або індексу десятковою крапкою – Прямуючи ред

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*