ВІДОБРАЖЕННЯ

Представлена ​​на рис 23 архітектура, крім елементів самих трьох рівнів, включає певні відображення: відображення концептуального рівня на внутрішній і кілька відображень зовнішніх рівнів на концептуальний

■ ВідображенняКонцептуальний-внутрішній встановлює відповідність між концептуальним поданням і збереженої базою даних, тобто описує, як концептуальні записи і поля представлені на внутрішньому рівні При зраді нии структури збереженої бази даних (тобто при внесенні змін до визначення структури зберігання) відображення концептуальний-внутрішній також изменя ється, з урахуванням того, що концептуальна схема залишається незмінною (Здійснено ня подібних змін входить в обовязки адміністратора бази даних і може забезпечуватися самої СУБД) Інакше кажучи, щоб забезпечувалася незави симость від даних, результати внесення будь-яких змін в схему зберігання не повинні виявлятися на концептуальному рівні

■ Відображення Зовнішній-концептуальний визначає відповідність між неко менту, котрим зовнішнім поданням і концептуальним поданням В цілому, відмінності, які можуть існувати між цими двома рівнями, подібні до відмінностей між концептуальним поданням і збереженої базою даних Наприклад, дані полів можуть ставитися до різних типів, назви полів і за писей можуть бути змінені, наскільки концептуальних полів можуть бути обє дінени в одне (Віртуальне) зовнішнє поле і тд В один і той же час допустимо існування будь-якої кількості зовнішніх уявлень, причому один і той же зовнішнє подання може належати кільком користувачам, а різні зовнішні подання – перекриватися

Очевидно, що відображення концептуальний-внутрішній служить основою фізичної незалежності від даних, а відображення зовнішній-концептуальний є ключем до логічноїнезалежності від даних Як було показано в розділі 1, система забезпечує фізичну незалежність від даних [13], якщо користувачі і призначені для користувача програми володіють несприйнятністю до змін у фізичної структурі збереженої бази даних Аналогічно, система забезпечуєлогічнунезалежність від даних [14], якщо користувачі і призначені для користувача програми володіють несприйнятністю до змін у логічної структурі бази даних (маються на увазі зміни на концептуальному або загальному логічному рівні) Цей важливий питання обговорюватиметься в розділах 3 і 10

■ Слід зазначити, що більшість систем дозволяє виражати одне визначення зовнішнього подання через інше (по суті, за допомогою відображення Зовнішній-зовнішній), не вимагаючи обовязкового явного визначення відображення

кожного зовнішнього подання на концептуальний рівень Ця можливість дуже корисна, якщо кілька подань подібні один одному Зокрема, аналогічна можливість передбачена в багатьох реляційних СУБД

25 АДМІНІСТРАТОР БАЗИ ДАНИХ

Як вже зазначалося в розділі 1, адміністратор даних (АТ) – це людина, яка відповідає за стратегію і політику прийняття рішень, повязаних з даними підприємства, а адміністратор бази даних (АБД) – це людина, що забезпечує необхідну технічну підтримку для реалізації прийнятих рішень Таким чином, АБД відповідає за загальне управління системою на технічному рівні Тепер опишемо функції АБД більш докладно

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Визначення концептуальної схеми

Адміністратор даних вирішує, яка саме інформація повинна зберігатися в базі даних, тобто вказує ті типи сутностей, в яких зацікавлене підприємство, а також визначає, яку інформацію про ці сутності необхідно вводити в базу даних Цей процес зазвичай називають логічним (або концептуальним) проектуванням бази даних Після того як вміст бази даних на абстрактному рівні буде визначено адміністратором даних, АБД створює відповідну концептуальну схему, використовуючи концептуальний мова визначення даних Обєктна (Відкомпілювати) форма цієї схеми буде використовуватися в СУБД для отримання відповідей на запити, повязані з доступом до даних Вихідна (НЕ Відкомпілювати) форма гратиме роль довідкового документа для користувачів системи

Слід зазначити, що на практиці рідко все відбувається точно за описаною вище схемою Іноді концептуальну схему створює сам АД, а логічним проектуванням займається АБД

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Визначення внутрішньої схеми

Адміністратор бази даних повинен також вирішити, як дані будуть представлені в збереженої базі даних Цей процес зазвичай називають фізичним проектуванням бази даних Після завершення фізичного проектування АБД створює відповідні структури зберігання, використовуючи внутрішній мова визначення даних (тобто описує внутрішню схему) Крім того, він визначає відповідне відображення між внутрішньою і концептуальної схемами На практиці концептуальний і внутрішній мови визначення даних (особливо перших) можуть включати в себе засоби визначення цього відображення, однак дві дані функції (створення схеми і визначення відображень) повинні бути чітко розділені Як і концептуальна схема, внутрішня схема і відповідне відображення будуть існувати у вихідній та обєктної формах

Зверніть увагу на те, що проектування здійснюється в певній послідовності – спочатку необхідно встановити, які дані потрібні, а потім вирішити, як слід представити їх у памяті Фізичне проектування виконується після логічного

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Взаємодія з користувачами

В обовязки АБД входить також взаємодію з користувачами для надання їм необхідних даних та підготовки необхідних зовнішніх схем (або надання допомоги користувачам в їх підготовці) із застосуванням прикладного зовнішнього мови визначення даних (Як уже зазначалося, СУБД може підтримувати кілька різних зовнішніх мов визначення даних) Крім того, необхідно визначити відображення між кожної створеної зовнішньої та концептуальної схемами На практиці зовнішній мова визначення даних може включати засоби формування цього відображення, але, знову ж, схеми і відображення повинні бути чітко розділені між собою Кожна зовнішня схема і відповідне їй відображення будуть існувати у вихідній та обєктної формах

Інші аспекти взаємодії з користувачами включають консультації з розробки додатків, забезпечення необхідного технічного навчання, надання допомоги у виявленні та усуненні виникаючих проблем та інші види повязаного з системою професійного обслуговування

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Визначення вимог захисту та забезпечення цілісності даних

Як вже зазначалося, вимоги захисту та підтримки цілісності даних розглядаються як частина визначення концептуальної схеми Концептуальний мова визначення даних повинен включати в себе засоби опису цих вимог

■&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp Визначення процедур резервного копіювання і відновлення

Після того як підприємство довірить зберігання своїх даних системі баз даних, воно стане повністю залежним від безперебійного функціонування цієї системи У разі пошкодження будь-якої частини бази даних внаслідок помилки людини, відмови обладнання або збою програм операційної системи дуже важливо мати можливість відновити втрачені дані з мінімальною затримкою і з найменшим впливом на іншу частину системи В ідеалі, дані, які НЕ були пошкоджені, зовсім не повинні порушуватися у процесі відновлення АБД повинен розробити і реалізувати, по-перше, відповідну схему відновлення, що включає періодичну вивантаження бази даних на пристрій резервного копіювання (одержання дампа), а по-друге, процедури завантаження бази даних з останнього створеного дампа у разі потреби

Крім усього іншого, вимога швидкого відновлення пошкоджених даних є однією з тих причин, по яких бажано організувати зберігання даних не в якому-небудь одному місці, а розподілити їх по декількох окремих баз даних Кожна з таких баз даних буде являти собою оптимальний обєкт вивантаження або перезавантаження У цьому звязку відзначимо, що вже існують терабайтовие системи6(Тобто, грубо кажучи, комерційні системи, що зберігають більше трильйона байтів даних), а в майбутньому системи стануть

Червень 1024 байт 1 Кбайт (кілобайт) 1024 Кбайт = 1 Мбайт (мегабайт) 1024 Мбайт = 1 Гбайт (гігабайт) 1024 Гбайт = 1 Тбайт (терабайт) 1024Тбайт = 1 Пбайт (петабайт) 1024 Пбайт = 1 Ебайт (ексабайт) 1024 Ебайт = 1 Дбайт (дзетабайт) 1024 Дбайт = 1 Йбайт (йотабайт) До речі, всупереч поширеній думці, перший склад в англійському слові gigabyte є відкритим і вимовляється з мяким початковим g (Як у слові gigantic)

ще більшими Зрозуміло, що такі системи дуже великих баз даних (Very Large DataBase – VLDB) вимагають ретельного і продуманого адміністрування, особливо якщо необхідно забезпечити для користувачів постійний доступ до бази даних (а часто саме так і буває) Однак для простоти міркувань будемо як і раніше увазі, що ми маємо справу з єдиною базою даних

Управління продуктивністю та реагування на змінюються,

Як зазначалося вище, у розділі 1, АБД відповідає за таку організацію системи, при якій можна підтримувати продуктивність, оптимальну для всього підприємства в цілому, а також за коректування роботи системи (Тобто її настройку) відповідно до вимог, що змінюються Наприклад, може виникнути необхідність у періодичній реорганізації збереженої бази даних для забезпечення того, щоб продуктивність системи завжди підтримувалася на прийнятному рівні Як уже згадувалося, будь-які зміни на рівні фізичного зберігання даних (внутрішньому рівні) повинні супроводжуватися відповідними змінами у визначенні його відображення на концептуальний рівень, що дозволить зберегти концептуальну схему незмінною

Звичайно, перераховане вище – аж ніяк не вичерпний список обовязків АБД, а лише спроба висловити деякі міркування про їх істоті і охопленні

Джерело: Дейт К Дж, Введення в системи баз даних, 8-е видання: Пер з англ – М: Видавничий дім «Вільямс», 2005 – 1328 с: Ил – Парал тит англ

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*