Логічні функції – ЧАСТИНА 1

Логічні функції застосовуються для перевірки даних на дотримання будь-яких умов Ці функції в термінах булевої логіки (по імені відомого англійського математика Джорджа Буля) також часто називаютьлогічними операторамиВони повсюдно зустрічаються в теорії множин, яку вивчають на технічних і математичних спеціальностях у вищих навчальних закладах Логічні функції повертають одне з двох значень: ІСТИНА (TRUE) або БРЕХНЯ (FALSE) У цьому розділі ми детально розглянемо тільки деякі з надаються програмою функцій Повну інформацію дивіться у додатку В, «Вбудовані функції Excel »

Excel пропонує багатий вибір різних логічних функцій, частина з яких включена в надбудову Пакет аналізу (Analysis ToolPak) Як правило, до визначення істинності заданої умови в них залучаються умовні вирази І те й інше ми вже розглядали

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Додаткову інформацію наведено в розділі «Установка Пакета аналізу» глави 13 і в раз-

справі «Умовні вирази» глави 12

Функція ЕСЛИ

Функція ЕСЛИ (IF) повертає певне значення в залежності від виконання логічного виразу Вона має наступний синтаксис:

=ЕСЛИ(логическое_выражениезначение_если_истиназначение_если_ложь)

РАДА: –

Якщо вам доводиться досить часто перевіряти виконання деяких умов в від-

слушних рядках чи шпальтах таблиці за допомогою функції ЕСЛИ (IF), а потім підсумувати минулі тест значення, використовуючи функцію СУММ, то ви, безсумнівно, зрадієте, дізнавшись про наявність функції СУММЕСЛІ (SUMIF) Вона значно спростить вирішення цього завдання,

оскільки обробляє вміст лише тих осередків із заданого діапазону, які

задовольняють певному критерію Так, за формулою

= СУММЕСЛІ (С12: С27 Так; А12: А27) буде підрахована сума тих осередків з діапазону • А12: А27, навпроти яких у стовпці С стоїть слово «Так» Тобто не потрібно створювати додатковий стовпець з формулами ЯКЩО – всі необхідні розрахунки виконуються в одній комірці Більш докладно функція СУММЕСЛІ розглядається в розділі «Функції СУММЕСЛІ і СЧЕТЕСЛІ» глави 17

Записана таким чином формула = ЕСЛИ (А6 <22, 5, 10) видає значення 5, якщо значення в комірці Аб менше 22; в іншому випадку виходить число 10. Як аргументи функції ЯКЩО можна використовувати й інші функції. Наприклад, формула

= ЕСПІ (СУММ (А1: А10)> 0 СУММ (А1: А10) 0) повертає суму значень в діапазоні від А1 до

А10, якщо ця сума більше 0 інакше результатом стає число 0

Аргументами функції ЯКЩО вправі бути і текстові значення Так, за формулою

= ЕСЛИ (СУММ (А1: А10)> 0 СУММ (А1: А10) “) повертається порожній рядок, якщо умова А1: А10> 0 не виконується а на виході формули = ЕСЛИ (А1 = Тест; 100 200) буде число 100, якщо в комірці А1 міститься рядок Тест, або 200 – якщо будь-яке інше значення Правда, при перевірці збігу двох рядків символів не враховується регістр

Функції І, АБО і НЕ

Три додаткові логічні функції – І (AND), АБО (OR) і НЕ (NOT) – дозволяють складати складні умовні вирази Вони працюють так само, як логічні оператори =,>, <,> =, <= і <> і можуть поєднуватися з ними Число різних аргументів функцій І і АБО не повинно перевищувати 30 Це будь-які інші умовні вирази, масиви або посилання на вічка, що містять логічні значення Функція НЕ має тільки один аргумент

Припустимо, потрібно створити формулу, яка повертала б текстове значення Здав, якщо студент за результатами іспитів набирає середній бал вище 75 і при цьому не пропустив більше 5 занять без поважних причин На аркуші, представленому на рис 141, в осередок Н4 ми ввели формулу = ЕСЛИ (І (64 <5; Р4> 75) Здав; Не здав), а потім скопіювали її в діапазон Н4: Н8 Як видно з малюнка, тільки один студент не був допущений до іспиту, незважаючи на похвальну успішність, оскільки він був відсутній на пяти заняттях Але це не послужило б перешкодою, якщо у формулу замість функції І вставити функцію АБО Адже у всіх студентів середній бал вище 75

Функція АБО повертає значення ІСТИНА, якщо виконується хоча б одне умова в логічному вираженні, на відміну від функції І, яка повертає значення ІСТИНА тільки в тому випадку, коли істинні всі логічні вирази

Рис 141 Функція І дозволяє створювати складні логічні вирази

Функція НЕ змінює значення свого аргументу на протилежне і найчастіше використовується в поєднанні з іншими логічними функціями Вона повертає логічне значення ІСТИНА, якщо аргумент має значення FALSE, і, навпаки, значення БРЕХНЯ, якщо аргумент – ІСТИНА Наприклад, за формулою = ЕСЛИ (НЕ (А1 = Не прийшов) Допущений; Не допущений), щоб студент був Допущений до іспиту, досить наявності в комірці А1 значення, НЕ рівного Не прийшов

Вкладені функції ЯКЩО

Іноді неможливо сформувати умовний вираз тільки за допомогою логічних операторів і функцій І, АБО і НЕ У цих випадках на допомогу приходять вкладені функції ЕСЛИ Так, формула:

= ЕСЛИ (А1 = 100 Завжди; ЕСЛИ (І (А1> = 80 АК100) Зазвичай; ЕСПІ (І (А1> = 60

; А1 <80); "Іноді"; "На жаль!")))

читається таким чином: «якщо значення в комірці А1 дорівнює 100, повернути текст Завжди інакше, якщо значення більше або дорівнює 80, але менше 100, повернути – Зазвичай інакше, якщо це значення більше або дорівнює 60, але менше 80, повернути – Іноді і нарешті, коли жодна з умов не виконується, резюмувати рядком На жаль »

ПРИМІТКА

В одній формулі допускається до семи рівнів вкладення функції ЯКЩО Так що в Excel цілком допустима наступна формула = ЕСЛИ (А1 = 1 3 ЕСЛИ (А1 = 2 6 ЕСЛИ (А1 = 3, 5, ЕСЛИ (А1 = 4 6 ЕСЛИ (А1 = 5 8 ЯКЩО (А1 = 6 7 ЕСЛИ (А1 = 7 0 1))))))) Але додавання в неї ще хоча б однієї функції ЯКЩО рівносильно помилку

Слід бути уважним при перетворенні даних з програм, в яких допускається більше семи рівнів вкладення функції ЯКЩО, таких як Lotus 1-2-3 У цьому випадку необхідно або розбити складну формулу на декілька більш простих, або підійти до завдання з іншого боку Хоча б скористатися функціями перегляду, про які піде мова далі в розділі «Функції для списків і масивів»

Інше застосування логічних функцій

Всі логічні функції, що розглядаються в цьому розділі, застосовні не тільки в складі інших формул, але і окремо І хоча такі функції, як І, АБО, НЕ, ЕОШИБКА (ISERROR), ЕНД (ISNA) і ЕССИЛКА (ISREF), найчастіше вживаються

разом з функцією ЯКЩО, вони можуть утворювати самостійні формули Наприклад, формула = І (А1> А2 А2 <АЗ) повертає значення ІСТИНА, якщо значення в комірці А1 більше, ніж в комірці А2, а значення в комірці А2 менше, ніж в комірці A3. Подібний тип формул зручний для присвоєння осередкам-якого діапазону логічного значення, з метою подальшого проведення специфічних операцій, таких як вибірка з бази даних.

Інформаційні функції

Ці функції можна назвати системою внутрішнього контролю Excel Вони не виконують ніяких обчислень, а служать для отримання інформації про окремі елементи інтерфейсу програми Знову-таки в даної частини книги ми не в змозі уявити їх усі, але основним характерним представникам категорії інформаційних функцій приділимо належну увагу

ДИВИСЬ ТАКОЖ г

Відомості про всі вбудованих функціях Excel см в додатку В, «Вбудовані функції

Excel»

Інформаційні функції дозволяють збирати відомості про вміст комірок, про їх форматуванні, а також перевіряти тип значень в осередках для завдання умов у виразах

Функції ТИП і ТІПОШІБКІ

Функція ТИП (TYPE) повідомляє тип значення аргументу: чи містить осередок текст, чи число це, логічна величина, масив або «помилка» Результат представляється у вигляді коду: 1 – число (або порожньо), 2 – текст, 4 – логічне значення (ІСТИНА або БРЕХНЯ), 16 – помилка, 64 – масив Відповідно, якщо осередок А1 містить числове значення 100, формула = ТИП (А1) поверне число 1 Якщо ж в комірці А1 зберігається текст Microsoft Excel, то з цієї ж формулою вийде значення 2

Аналогічно, функція ТІПОШІБКІ (ERRORTYPE) визначає характер помилки в заданій комірці і повертає її код Так, код 1 – # ПУСТ0 (# NULL), 2 – # СПРАВ / 0 (# DIV / 0), 3 # значить (# VALUE), 4 # ПОСИЛАННЯ (# REF), 5 # ІМЯ (# NAME), 6 –

# ЧІСЛ0 (# NUM) І 7 # Н / Д (# N / A)

Для осередків, що містять будь-які інші значення, видається результат у вигляді коду # Н / Д Наприклад, якщо в комірці А1 знаходиться формула, що повертає значення # ІМЯ, То за формулою = ТІП0ШІБКІ (А1) ми визначимо її тип як 5 Якщо ж в комірці А1 зберігається текст Microsoft Excel, вихідним значенням цієї формули буде # Н / Д

Функція СЧІТАТЬПУСТОТИ

Функція СЧІТАТЬПУСТОТИ (COUNTBLANK) просто підраховує кількість порожніх комірок у заданому діапазоні Вона дуже проста у використанні власне кажучи, діапазон – це єдиний аргумент цієї функції Але якщо вам здасться,

що вона не враховує з вигляду порожні клітинки, не поспішайте звинувачувати функцію СЧІТАТЬПУСТОТИ в неправильному виконанні обчислень Насправді в комірках можуть міститися пробіли, формули, повертають «нульові» текстові значення, такі як = або = “, або формули, результат обчислення за якими дорівнює нулю, відповідно, такі вічка не порожні і не підлягають підрахунку

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*