Вирівнювання вмісту комірок

Вкладка Вирівнювання (Alignment) діалогового вікна Формат ячеек, представлена ​​на рис 817, несе відповідальність за розташування тексту і чисел в осередках На цій же вкладці зібрані налаштування, відповідають за створення багаторядкових написів, повторення ряду символів в одній або декількох осередках і орієнтацію тексту

в осередку Отже, на вкладці Вирівнювання розташовані такі елементи управління:

► По горизонталі (Horizontally) У списку По горизонталі визначається вирівнювання вмісту виділеної комірки відносно лівого або правого її країв При стандартному вирівнюванні у форматі Загальний за замовчуванням числа притискаються до правої межі комірки, а текстові значення – до лівої

► По вертикалі (Vertically) Цей список визначає вирівнювання щодо верхнього або нижнього краю комірки

► Орієнтація (Orientation) Елементи розділу Орієнтація дозволяють розміщувати текст в осередку по вертикалі або під будь-яким кутом

► Відображення (Text Control) Три прапорця в цьому розділі діалогового вікна дозволяють, відповідно, переносити текст в комірці при відображенні за словами, регулювати ширину комірки в залежності від довжини тексту і обєднувати кілька осередків в одну

► Напрям тексту (Text Direction) Специфічний список, введений для підтримки мов із зворотним напрямком написання тексту (справа наліво)

Рис 817 Excel пропонує широкий вибір варіантів вирівнювання вмісту комірки

Вирівнювання по горизонталі

При виборі варіантів По лівому краю (відступ) (Left (Indent)), По правому краю (відступ) (Right (Indent)) або По центру (Center) вміст виділених осередків зміщується до лівого, правого краю комірки або центрується відповідно На рис 818 представлені всі ці три випадки та інші типи вирівнювання

Рис 818 Способи вирівнювання значень в осередках по горизонталі

Вирівнювання по горизонталі з відступом

Величина відступу для варіантів По лівому краю (відступ) і По правому краю (відступ) задається в лічильнику Відступ (Indent), розташованому правіше і трохи нижче списку По горизонталі, як показано на рис 817 За замовчуванням значення в лічильнику дорівнює нулю При збільшенні відступу на одиницю значення в комірці зміщується на ширину одного символу вправо (або вліво) (ширина одного символу приймається рівною ширині літери X в стилі Звичайний (Normal)) Наприклад, на рис 818 у другому рядку значення в комірці вирівнюється по лівому краю без відступу, у рядку 3 – з відступом, рівним 1, а в рядку 4 – з відступом, рівним 2 Максимальна величина відступу може бути рівною 15

Вирівнювання з розподілом

У минулій версії програми додалася нова можливість – рівномірний розподіл фрагментів тексту в осередку Наприклад, на рис 818 осередку А9: В9 були попередньо обєднані в одну, потім в обєднану комірку ми ввели текст (три рази поспіль слово Розподілений) і наклали вирівнювання по горизонталі Розподілений (відступ) (Distributed (Indent)) Як видно з рисунка, текст розтягнувся по ширині вічка з рівними проміжками між словами

Центрування по виділенню

Вирівнювання По центру виділення (Center Across Selection) дозволяє розташувати вміст одного осередку по центру області, що охоплює всі виділені праворуч порожні клітинки або в інтервалі до наступної непорожній осередки в виділеної області На тому ж рис 818 формат По центру виділення був застосований до осередків А7: В7 При цьому сам вирівняти текст зберігається в комірці А7

РАДА

Зауважте, хоча одержуваний тут результат і те, що ми спостерігаємо після натискання кнопки Обєднати і помістити в центрі (Merge And Center), розташованої на панелі інструментів Форматування, часто виглядає однаково, проте дію цих команд різна При натисканні кнопки виділені клітинки дійсно обєднуються і замінюються одним осередком, в той час як центрування по виділенню просто спирається на ширину сусідніх осередків, а збережене значення як було, так і залишається у вихідній комірці Більш докладно про обєднання осередків розповідається в розділі «Обєднання осередків» даної глави

Заповнення осередків

У разі горизонтального вирівнювання Із заповненням (Fill) введене в клітинку значення тиражується доти, поки який-небудь символ не впреться в праву межу стовпця На рис 818 в обєднану комірку А8: В8 був введений текстІз заповненням,а потім застосований формат Із заповненням Зверніть увагу, що текст досить ввести тільки в перший осередок виділеного діапазону, а потім Excel повторює його до заповнення всієї ширини діапазону Як і інші команди форматування, вирівнювання із заповненням впливає тільки на відображення тексту в осередку, а не на збережене в ній значення

ПРИМІТКА

Оскільки розглянутий формат впливає на числові значення в точності, як на текстові, число, якому він призначений, на екрані буде помітно відрізнятися від збереженої величини Наприклад, якщо застосувати вирівнювання по горизонталі із заповненням до осередку шириною 10 символів, що містить число 3, в комірці відобразиться кількість 3333333333

Перенесення за словами

Текст, який виявляється занадто довгим для даної ширини осередку, Excel відобразить частково поверх сусідніх осередків, але за умови, що вони порожні Якщо ж на вкладці Вирівнювання встановити прапорець Переносити за словами (Wrap Text), весь набраний текст цілком розташується в одній комірці Для цього Excel збільшить висоту рядка, в якій знаходиться активна комірка, а потім розташує текст на додаткових рядках, як продемонстровано в прикладі на рис 818 для комірки А10

Перенесення за словами застосуємо в поєднанні з іншими типами вирівнювання, але врахуйте, що для похилого і вертикального тексту програма не налаштовує автоматично висоту рядка, як слід було б очікувати У цьому випадку її доведеться підбирати вручну

Розподіл тексту в комірці

На вкладці Вирівнювання пропонуються два варіанти розподілу тексту в осередку, в розкривних списках По горизонталі (Horizontal) і По вертикалі (Vertically) При застосуванні горизонтального вирівнювання По ширині текст в активній клітинці переноситься за словами на додаткові рядки всередині осередку

і розтягується до лівої і правої кордонів Висота рядка автоматично підлаштовується під кількість рядків тексту, як показано в прикладі на рис 818 для осередку В10

ПРИМІТКА

Не слід плутати цей тип вирівнювання з командою Правка ► Заповнити ► Вирівняти (Edit ► Fill ► Justify) У нашому випадку текст переноситься за словами в межах одного осередку, при необхідності висота рядка збільшується, а текст «розповзається» по ширині комірки Водночас команда Вирівняти перерозподіляє введене текстове значення вниз по декількох осередкам, розбиваючи текст на окремі фрагменти Детальніше про команду Вирівняти розповідається в розділі «Робота з підміню Заповнити» глави 7

При вертикальному вирівнюванні По висоті (Justify) текст розподіляється щодо верхнього і нижнього країв комірки так, щоб рівномірно заповнити її по висоті, як показано на рис 819 для комірки F3

ПРИМІТКА

Надбудова Spreadsheet Assistant, про яку ми вже не раз згадували, вбудовує в рядок меню Excel власний пункт Assistants (Допомога), в якому, крім усього іншого, є підміню Format Assistants (Допомога щодо форматування) У ньому розташовані команди для виконання таких завдань, як обєднання вмісту виділених осередків без центрування і розстановка переносів у словах всередині комірки Щоб відкрити представлене нижче діалогове вікно, що спрощує форматування робочого аркуша, виберіть у цьому підменю команду Custom Cell Alignment (Налаштовуване вирівнювання)

Вирівнювання по вертикалі

У списку По вертикалі (Vertically) на вкладці Вирівнювання діалогового вікна Формат ячеек пропонуються наступні варіанти, аналогічні способам вирівнювання по горизонталі: По верхньому краю (Тор), По центру (Center), По нижньому краю (Bottom), По висоті (Justify) і Розподілений (Distributed) В осередках B3: D3 на рис 819 представлені приклади перших трьох варіантів вирівнювання Як вже було сказано раніше, до осередку F3 застосовано вирівнювання По висоті, а до знаків відсотка в комірці ЕЗ – Розподілений формат

Рис 819 Вирівнювання значень в осередках по вертикалі

Уточнимо особливості перерахованих вище способів вирівнювання:

► По верхньому краю, По нижньому краю і По центру Значення в комірках розташовують-

ся по вертикалі у верхнього, нижнього краю осередку або в її центрі відповідно

► По висоті Відстань між словами в комірці збільшується так, щоб текст був рівномірно розподілений щодо верхнього і нижнього краю осередку при фіксованій висоті рядка Приклад приведений до осередку F3 на рис 819

► Розподілений Excel підбирає рівні відстані між словами або символами в комірці при цьому текст рівномірно розподіляється між верхнім і нижнім краєм комірки, як показано на рис 819 для осередки ЕЗ1

Орієнтація тексту

За умовчанням текст в комірці розташовується горизонтально, але при бажанні його можна повернути вертикально (стопкою) або під будь-яким кутом від 90 ° проти годинникової стрілки до 90 ° за годинниковою стрілкою Відповідає за це розділ Орієнтація (Orientation) вкладки Вирівнювання діалогового вікна Формат осередків При зміні орієнтації на вертикальну Excel автоматично підлаштовує висоту рядка, якщо попередньо це не було зроблено вручну

На рис 819 показано, що станеться з текстом в комірці НЗ, якщо клацнути на написі Текст в розділі Орієнтація Даний формат можна застосовувати також і до чисел, і до формул

Поворот тексту на будь-який кут задається за допомогою поля з лічильником Градусів (Degrees) або регулятора Напис (Text) Клацніть на регуляторі і поверніть його за годинниковою стрілкою або проти неї на потрібний кут – величина кута повороту зявиться в полі Градусів Або скористайтеся кнопками лічильника При кожному клацанні на будь-який з кнопок зі стрілками кут нахилу змінюється у відповідному напрямку

1Разніца між варіантами полягає фактично тільки в тому, як виглядають короткі (менше ширини комірки) рядки, тобто утворені розривами рядка або останні У першому випадку вони притискаються вліво, а в другому – розподіляються по ширині – Прямуючи ред

на один градус Третій варіант: виділіть значення в поле лічильника і введіть замість нього будь-яке число з діапазону від -90 до +90 На рис 819 в осередках I3: L3 наведені приклади обертання тексту в осередках

Нестандартне форматування тексту з вирівнюванням

У більшості випадків заголовки стовпців значно ширше зберігаються в них даних Включення функції Переносити за словами дозволяє зменшити ширину заголовка, але іноді і цього буває недостатньо Можна спробувати розташувати заголовки вертикально, але тоді вони будуть займати багато місця по висоті і навряд чи їх буде зручно читати Excel для такого випадку надає більш зручне рішення – Потрібно використовувати похилий текст

Щоб зробити заголовки похилими, як показано на малюнку, виконайте такі дії:

1 Виділіть клітинки, які потрібно відформатувати, і відкрийте діалогове вікно

Формат осередків

2 Перейдіть на вкладку Кордон (Border) і додайте до виділених клітинок кордону по лівому і правому краю

3 На вкладці Вирівнювання встановіть кут нахилу тексту (з точки зору зручності сприйняття оптимальне значення знаходиться в діапазоні від 30 до 60 °)

4 У списку По горизонталі виберіть варіант По центру та натисніть кнопку ОК Excel

поверне текст і межі осередків на вказаний вами кут

5 Налаштуйте висоту рядка таким чином, щоб всі заголовки розміщувалися в одному рядку, без переносу

6 Виділіть всі стовпці Виберіть команду Формат ► Стовпець ► Автопідбір ширини (Format ► Column ► AutoFitSelection), щоб зменшити ширину стовпців таблиці до мінімального розміру

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше про кордони осередків розповідається далі в цьому розділі, розділ «Виділення кордонів», зміна еисоти рядків обговорюється тут же, в розділі «Висота рядків»

Автопідбір розмірів символів

Прапорець Автопідбір ширини (Shrink To Fit) у розділі Відображення (Text Control) вкладки Вирівнювання зменшує розмір шрифту в виділеній комірці так, щоб її вміст повністю поміщалося в стовпці без переносу слів Це зручно, якщо потрібно зберегти однакову ширину всіх стовпців і коли перенесення текстових значень на інші рядки осередку небажаний, так само як і застосування вертикального або похилого тексту На рис 820 показаний результат роботи даної команди У комірки А1 і А2 ввели один і той же текст, а потім до осередку А2 застосували автодобір ширини

Рис 820 Прапорець Автопідбір ширини зменшує розмір символів так, щоб вміст комірки не виходило за її межі

Якщо змінити ширину стовпця, який містить клітинку, до якої застосовано формат Автопідбір ширини, символи в ній будуть зменшуватися або збільшуватися так, щоб довжина тексту відповідала ширині комірки Однак при цьому не повинен перевищуватися заданий розмір шрифту в комірці, тобто після досягнення певної ширини стовпця розмір символів змінюватися не буде

Засіб Автопідбір ширини – хороший спосіб вирішення певних проблем, але майте на увазі, що розмір символів у стані бути як завгодно малим Якщо стовпець вузький, а значення в ньому досить довге, прочитати таким чином відформатований текст в комірці буде скрутно

Вирівнювання за допомогою кнопок панелі інструментів

Вирівнювати вміст комірок можна також за допомогою кнопок По лівому краю (Left),

По центру (Center), По правому краю (Right) панелі інструментів Форматування

Є на ній ще одна, близького призначення кнопка Обєднати і помістити в центрі (Merge And Center) Якщо яка-небудь кнопка або кілька із зазначених кнопок на панелі інструментів Форматування мають «Натиснутий» вигляд, це означає, що до виділеної комірці вже застосовані відповідні параметри форматування Таким чином, ви можете завжди візуально контролювати вирівнювання даних в осередках При роботі з цими кнопками зверніть увагу на наступні моменти:

► Щоб скасувати застосований спосіб вирівнювання (і повернути активну комірку до стану за замовчуванням), йажміте кнопку панелі інструментів ще раз

► Якщо натиснути кнопку Збільшити відступ (Increase Indent), значення у виділених осередках вирівнюються по лівому краю з відступом Повторне натиснення цієї кнопки не скасовує зміни, а, навпаки, збільшує відступ ще на одну одиницю Щоб зменшити відступ, натисніть сусідню кнопку Зменшити відступ (Decrease Indent)

► Натискання кнопки Обєднати і помістити в центрі (Merge And Center) викликає виконання двох операцій: по-перше, виділені вічка обєднуються в одну, а, подруге, вміст обєднаної вічка вирівнюється по центру Ця кнопка є перемикачем, тобто її повторне натиснення дозволяє повернути вихідний вид осередків Детальніше про обєднання осередків розповідається далі в розділі

«Обєднання осередків»

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*