Робота з графічними об’єктами – ЧАСТИНА 5

Вставка малюнків

Команда З файлу (From File) підміню Малюнок (Picture) меню Вставка (Insert) дозволяє впроваджувати в книги Excel зображення, збережені в різних графічних форматах (Перелік підтримуваних вашим компютером форматів залежить від його конфігурації)

При виборі зазначеної команди на екрані зявляється діалогове вікно Додавання малюнка (Insert Picture), функціонально ідентичне вікну Відкриття документа (Open) Використовуйте поле зі списком Папка (Look In) або панель адрес (зі значками ліворуч), щоб знайти і вибрати потрібний малюнок У полі зі списком Тип файлів (Files Of Type) можна задати певний формат файлу (за замовчуванням встановлений варіант Усі малюнки (All Pictures)) При бажанні ви завжди вправі змінити спосіб відображення графічних файлів Для цього виберіть потрібний варіант, клацнувши на кнопці Уявлення (Views), розташованої ліворуч від кнопки Сервіс (Tools) За умовчанням в області перегляду завжди виводиться зменшена копія збереженого в обраному графічному файлі зображення, за її наявності Додаткову інформацію про це вікно см в розділі «Відкриття файлів» глави 2

Рис 1033 Попередня схема організаційної діаграми

Вставка організаційних діаграм

Організаційні діаграми(Organization charts) призначені для представлення будь-якої інформації ієрархічного типу Те, для чого колись було потрібно дороге, складне у вивченні програмне забезпечення, тепер легко виконується силами Excel Команда Організаційна діаграма (Organization Charts) підміню Малюнок меню Вставка виводить на екран однойменну панель інструментів і попередню схему організаційної діаграми, як показано на рис 1033 Кнопки панелі інструментів Організаційна діаграма зображені на рис 1034

Автоформат

Рис 1034 Панель інструментів Організаційна діаграма

Меню Додати фігуру (Insert Shape) панелі інструментів використовується для добав-

лення елементів в організаційну діаграму Всього цього меню три команди:

► Підлеглий (Subordinate) – приєднує додатковий елемент до діаграми нижче виділеної написи

► Колега (Coworker) – поміщає новий елемент на той же рівень, на якому знаходиться виділений блок

► Помічник (Assistant) – також додає додатковий структурний елемент нижче виділеного блоку, але з деяким зміщенням, як показано на рис 1035

Рис 1035 Команда Помічник меню Додати фігуру додає елемент діаграми нижче виділеного блоку, але із зсувом

► Меню Макет (Layout) панелі інструментів Організаційна діаграма пропонує набір стандартних конфігурацій (макетів) діаграми і інструменти для настройки її розміру і масштабування За допомогою команд меню Вибрати (Select) можна виділити тільки певний рівень або гілку структури і працювати

саме з ним або виділити всіх «помічників» або тільки зєднувальні лінії, що спрощує форматування діаграм Кнопка Автоформат (AutoFormat) виводить діалогове вікно Бібліотека стилів організаційних діаграм (Organization Chart Style Gallery), що пропонує на вибір різні макети діаграми даного типу та варіанти її форматування

Додавання діаграм

Якщо клацнути на кнопці Додати діаграму або організаційну діаграму (Insert Diagram Or Organization Chart) панелі інструментів Малювання або вибрати команду Вставка ► Схематична діаграма (Insert ► Diagram), відкриється діалогове вікно Бібліотека діаграм (Diagram Gallery), показане на рис 1036 На цьому ж малюнку наведено приклад діаграми-«мішені» (Target Diagram), так званої цільовий

ПРИМІТКА

Першим варіантом у бібліотеці пропонується організаційна діаграма, яку можна додати на лист, використовуючи команду Вставка ► Малюнок ► Організаційна діаграма підміню Малюнок, як було сказано раніше

Редагування і форматування звичайної (схематичне) діаграми нічим не відрізняються від цих же операцій для організаційних діаграм Після того як ви виберете тип діаграми і натиснете кнопку ОК, на листі зявиться відповідний макет і панель інструментів Діаграма (Diagram) (рис 1037) Залежно від типу діаграми набір інструментів для роботи з нею може бути різним

Рис 1036 Діалогове вікно Бібліотека діаграм дозволяє вибрати один з пяти типів діаграм або варіант організаційної діаграми

Перемістити фігуру вперед Перемістити фігуру назад

Звернути діаграму Автоформат Рис 1037 Панель інструментів Діаграма

На панелі інструментів Діаграма (Diagram) присутні наступні кнопки:

► Додати фігуру (Insert Shape) Додає на робочий лист обрану діаграму стандартної форми

► Перемістити фігуру назад / Перемістити фігуру вперед (Move Shape Backward / Move Shape Forward) Кнопки цієї пари змінюють положення вибраних елементів діаграми на аркуші Їх назви вводять в оману, так як насправді діаграма залишається на місці, а зміщуються тільки маркери виділення, показуючи тим самим, що позиція обєкта змінена

► Звернути діаграму (Reverse Diagram) Реорганізує діаграму, переміщаючи всі її елементи на дзеркальні позиції У цьому випадку зовнішній вигляд діаграми практично не змінюється, так само як при роботі з кнопками переміщення фігур, і тільки підписи вказують, що діаграма була звернена

► Макет (Layout) Відкриває меню команд для зміни масштабу і розміру діаграми

► Автоформат (AutoFormat) Якщо клацнути на цій кнопці, на екрані зявиться діалогове вікно Бібліотека стилів діаграм (Diagram Style Gallery) Аналогічно вікна Бібліотека стилів організаційних діаграм (Organization Chart Style Gallery), воно пропонує кілька визначених макетів і стилів, сукупність яких залежить від обраного типу діаграми Наприклад, на рис 1038 представлений набір стилів для цільової (target) діаграми

► Замінити на (Change To) Дозволяє перетворити певну діаграму в діаграму іншого типу

Додавання сканованих зображень

Щоб вставити на робочий лист відскановане зображення, використовуйте команду З сканера або камери (From Scanner Or Camera) підміню Малюнок меню Вставка При виборі цієї команди Excel звертається до драйвера сканера або цифрової камери і відкриває відповідне діалогове вікно для налаштування параметрів зображення Подробиці можна знайти в інструкції до цифрової камери або сканера

Форматування малюнків

Крім автофигур і написів, на робочий лист можна додавати і малюнки за допомогою кнопки Додати картинку (Insert Clip Art) та команди Малюнок меню Вставка Як і для графічного обєкта будь-якого типу, ви можете змінювати розмір, місце розташування, рівень захисту, додавати кордону і прозорість до будь-якого малюнку робочого аркуша Ці питання вже обговорювалися в розділах «Імпорт графіки» та «Робота з колекцією мультимедійних елементів »

Рис 1038 Бібліотека стилів пропонує різні набори параметрів автоформатування діаграм

Для форматування малюнків використовуйте першу команду меню Формат Назва її буде залежати від типу обраного графічного обєкта Наприклад, зображення на рис

1039 являє собою доданий на лист графічний обєкт у форматі BMP Якщо виділити цей обєкт і вибрати в меню Формат команду Малюнок (або просто двічі клацнути на ньому), на екрані зявиться діалогове вікно Формат малюнка (Format

Picture) В принципі, воно нічим не відрізняється від інших вікон форматування обєктів,

крім того що має додаткову вкладку Малюнок (Picture)

Розділ Обрізка (Crop From) вкладки Малюнок дозволяє змінювати розміри зображення, хоча цю процедуру легше виконувати, залучаючи панель інструментів Налаштування зображення (Picture) Список Колір (Color) у розділі Зображення (Image Control) включає в себе наступні варіанти відображення кольору вихідного обєкта:

► Авто (Automatic) Використовуються вихідні кольору малюнка Цей режим встановлений за замовчуванням

► Відтінки сірого (Grayscale) Всі кольори вихідного малюнка замінюються еквівалента

лентний їм відтінками сірого кольору

► Чорно-біле (Black & White) Перетворює всі кольори з інтенсивністю сірого менше, ніж 50%, у білий колір, а з більш ніж 50% сірого – в чорний колір

► Підкладка (Washout) Вихідні кольору малюнка зберігаються, але яскравість встановлюється на рівні 85%, а контраст – на рівні 15%, що створює ефект водяних знаків

Рис 1039 Щоб відформатувати двійкову карту або метафайл, використовуйте команду Малюнок меню Формат

Регулятори Яскравість (Brightness) і Контраст (Contrast) дозволяють керувати параметрами відображення малюнка на аркуші Щоб повернутися до початкових налаштувань, клацніть на кнопці Скидання (Reset) Якщо ви хочете стиснути малюнок, натисніть кнопку Стиснути (Connpress) На екрані зявиться діалогове вікно Стиснення малюнків (Compress Pictures) з набором наступних команд:

► У розділі Застосувати (Apply To) можна вибрати варіант застосування стиснення одночасно до всіх рисунків кнігіілі тільки до виділених обєктах

► У розділі Змінити дозвіл (Change Resolution) ви можете налаштувати дозвіл зображення як для виводу на друк (зазвичай 200 dpi), так і для демонстрації на екрані або в Інтернеті (96 dpi)

► Якщо прапорець Стиснути малюнки (Compress Pictures) встановлений, вибрані настройки стиснення застосовуються до всіх виділених зображень

► Коли встановлений прапорець Видалити обрізані області малюнків (Delete Cropped Areas Of Pictures), всі невидимі частини малюнка, які ви обрізали, використовуючи елементи управління вкладки Малюнок (Picture) або кнопку Обрізка (Crop) панелі інструментів Налаштування зображення (Picture), видаляються, тим самим, зменшується розмір файлу малюнка Ця команда не має зворотної дії

Панель інструментів Налаштування зображення (рис 1040) при виділенні малюнка завжди присутня на екрані, поки ви не приховаєте її, натиснувши кнопку Закрити (Close) У цьому випадку в меню Вигляд виберіть команду Панелі інструментів і встановіть прапорець навпроти зазначеної панелі інструментів

Зменшити яскравість Обрізка

Зменшити контрастність Колір

Додати малюнок з файлу

Повернути вліво на 900

Скидання параметрів малюнка

Збільшити контрастність

Збільшити яскравість

Тип лінії

Стиснення малюнків

Встановити прозорий колір

Формат обєкта

Рис 1040 Панель інструментів Налаштування зображення

На панелі інструментів Налаштування зображення знаходяться наступні кнопки:

► Додати малюнок з файлу (Insert Picture From File) Відкриває діалогове вікно

Додавання малюнка (Insert Picture)

► Кнопки Колір (Color), Збільшити контрастність (More Contrast), Зменшити контрастність (Less Contrast), Збільшити яскравість (More Brightness), Зменшити яскравість (Less Brightness) і Скидання параметрів малюнка (Reset Pictures) дублюють розглянуті раніше параметри вкладки Малюнок (Picture)

► Кнопки Формат малюнка (Format Picture) і Стиснення малюнків (Compress Picture)

виводять на екран діалогові вікна, опис яких наводилося вище

► Повернути вліво (Rotate Left) Дублює одну з найбільш часто вживаних команд підменю Повернути / Відобразити (Rotate Or Flip) Щоб повернути малюнок вправо, а не вліво, просто клацніть на цій кнопці кілька разів

► Тип лінії (Line Style) Розкриває меню з набором ліній різних типів і товщини, застосовних до кордонів виділеного малюнка

► Обрізка (Crop) Дублює команди обрізки вкладки Малюнок, але змінити розмір малюнка простіше, використовуючи саме цю кнопку Якщо клацнути на ній, навколо зображення зявляться маркери обрізки (Cropping handles) перетягуючи їх (рис 1041), ви легко можете налаштовувати розміри зображення, зберігаючи його пропорції

► Встановити прозорий колір (Set Transparent Color) Задає колір, який стане прозорим Зазвичай дану команду застосовують до пікселів фону, наприклад для логотипів, щоб крізь фон бачити розташовану в нижележащем шарі інформацію Клацніть на цій кнопці, а потім виберіть на виділеному малюнку колір, який ви хочете зробити прозорим (рис 1042)

Додаткові можливості

У цьому розділі мова піде про додаткові можливості, що надаються Excel для роботи з графічними зображеннями Наприклад, ви можете перетворити будь-яке зображення в кнопку тоді при клацнути на цій кнопці (тобто на малюнку) буде запускатися призначений їй макрос Ви вправі створити графічне представлення свого робочого листа і використовувати це зображення в інших додатках або навіть прямо в тій же книзі Excel Причому у вас є два варіанти: зробити зображення статичним растровим малюнком або дина-

мическим вікном, оновлюваних при зміні вихідних даних на аркуші поточної книги або інших книг

Рис 1041 Використовуйте кнопку Обрізка для зміни розмірів зображення

Рис 1042 Використовуйте кнопку Встановити прозорий колір для додання ефекту прозорості зображенню

Призначення обєктам макросів

Ви можете призначити макрос будь-якому обєкту, що дозволить активізувати даний макрос простим клацанням на обєкті Для цього виконайте такі операції:

1 Клацніть правою кнопкою миші на обєкті і виберіть з контекстного меню команду Призначити макрос (Assign Macro)

2 Зявиться діалогове вікно Призначити макрос обєкту (Assign Macro) (рис 1043) з його допомогою ви або переходите до створення нового макросу, або повязуєте з обєктом існуючий

Рис 1043 Діалогове вікно Призначити макрос обєкту

ДИВИСЬ ТАКОЖ

Детальніше про макроси розповідається в частині 10, «Автоматизація Excel»

РАДА

Асоціація макросів і обєктів – справа досить підступне Немає перешкод для звязування макросу з групою обєктів або окремими обєктами, які згодом будуть зібрані в групу, але вам не вдасться зробити і те і інше відразу Наприклад, нехай ви призначили макрос двох обєктах, а потім цю пару перетворили в групу Ви можете клацнути на кожному з обєктів для запуску його власного макросу, просто як якби вони були розгрупувати Але якщо ви призначите інший макрос «груповому» обєкту, він замінить собою існуючі макроси Розширена інформація Потьом групування знаходиться в розділі «Виділення і групування обєктів» і в главі 31

Копіювання зображення листа

Excel надає два способи «захоплення» зображення листа: за допомогою кнопки Камера (Camera) (її при бажанні можна додати на будь-яку панель інструментів) або команд Копіювати малюнок (Copy Picture), Вставити малюнок (Paste Picture) і Вставити звязок з малюнком (Paste Picture Link), які додаються в меню Правка, якщо відкривати його при клавіші Shift

Використання кнопки Камера

Натискаючи кнопку Камера, можна поміщати в буфер обміну графічний образ діапазону комірок, після чого цей малюнок легко вставити в будь-яке місце на будь лист книги або в іншу книгу Копіювання зображення листа – це не зовсім те ж, що копіювання осередків за допомогою команди Копіювати меню Правка Справа в тому, що при використанні камери ви копіюєте не вміст комірок, а саме зображення, яке проте буде динамічно оновлюватися при зміні вмісту вихідних осередків

РАДА

Кнопку Камера легко додати на будь-яку панель інструментів Для цього в меню Вигляд виберіть команду Панелі інструментів, а потім – команду Настройка У діалоговому вікні Настройка перейдіть на вкладку Команди, виберіть категорію Сервіс і перетягніть кнопку Камера на потрібну панель інструментів

На рис 1044 представлені два листа, розташовані поруч Якщо виділити діапазон G3: G16 на аркуші зліва і клацнути на кнопці Камера (Camera), покажчик миші змінить форму зі знака «плюс» на перехрестя Клацніть якому місці нової книги, щоб активізувати її, потім встановіть покажчик у формі перехрестя в тій точці листа, де ви припускаєте помістити лівий верхній кут скопійованого зображення діапазону Клацніть кнопкою миші, і Excel вставить малюнок на лист нової книги, як показано на рис 1044 справа

Рис 1044 Кнопка Камера створює зображення, повязане з виділеним діапазоном

ПРИМІТКА

Будь-які графічні обєкти, розташовані всередині виділеного діапазону або на-

кладивает на нього, також будуть включені в малюнок

Після того як ви вставили малюнок на робочий лист, ви можете звертатися з ним як з будь-яким іншим графічним обєктом, наприклад змінювати його розміри і пропорції, перетягуючи маркери виділення Зміна форми, розміру або формату зображення ніяк не впливає на динамічне оновлення даних, що відображаються на цьому малюнку

Якщо виділити малюнок, в рядку формул відобразиться єднальна формула, аналогічно рис 1044 Внісши в неї будь-які зміни, ви зміните і сам малюнок Більше того, ви можете змінити посилання в цій формулі і повязати малюнок зовсім з іншим діапазоном, неважливо якої книги Так, якщо виділити вставлений в Кнігу1 малюнок, в рядку формул відобразиться наступна формула:

= [Музичні інструментиxls] Зведені дані! $ G $ 3: $ G $ 16

Поправте всього один символ:

= [Музичні інструментиxls] Зведені дані! $ F $ 3: $ G $ 16

і малюнок істотно зміниться, в нього буде включений додатковий стовпець, як показано на рис 1045 Детальніше про звязуючих формулах див розділ «Використання у формулах посилань» глави 12

Рис 1045 Якщо змінити посилання на діапазон у формулі для малюнка, створеного за допомогою інструменту Камера, зазнає змін і сам малюнок

Звязок між вихідним і кінцевим документом має ще одну корисну властивість Припустимо, ви закрили книгу, зображену на рис 1044, зліва Якщо тепер двічі клацнути на малюнку в Кніге1, вихідна книга відкриється автоматично, причому на аркуші буде виділено діапазон, відповідний малюнку

Копіювання малюнків і установка звязку з малюнками

Команда Копіювати малюнок (Copy Picture) створює копію зображення так само, як і інструмент Камера, але з одним важливим відзнакою Копійований малюнок статичний, тобто не повязаний з яким-небудь робочим листом Такого виду малюнки корисні, коли немає необхідності в оновленні відображуваних даних або коли важливіше швидкість, з якою Excel обробляє і перераховує дані на аркуші Також цю команду можна використовувати для включення зображень листів і діаграм в звіти або в інші документи Після приміщення зображення в буфер обміну вам ніхто не перешкодить вставити його в будь-яку таблицю Excel або в документ іншого додатка

Щоб скопіювати в буфер обміну зображення аркуша, виділіть діапазон комірок, обєкт або діаграму, відкрийте меню Правка та виберіть команду Копіювати малюнок (Copy Picture) при клавіші Shift (Тоді команди Копіювати і Вставити заміняться командами Копіювати малюнок і Вставити малюнок) Зявиться однойменне команді діалогове вікно, елементи управління якого використовуються таким чином:

► У режимі Як на екрані (As Shown On Screen), прийнятому за замовчуванням, на малюнку відтворюється точне зображення виділеного діапазону, обєкта чи діаграми

► Якщо вибрати варіант Як на печатки (As Shown When Printed), зображення прийме вигляд відповідно до настройками вікна Параметри сторінки (Page Setup), де встановлюються такі параметри, як друк сітки робочого листа або заголовків рядків і стовпців

► У режимі Векторний (Picture) Excel копіює малюнок у форматі, який може бути виведений на моніторі з будь-яким дозволом без втрати якості Цей режим корисний, якщо малюнок буде проглядатися на різних компютерах

► Якщо ж перемикач встановлений в положення Растровий (Bitmap), малюнок копіюється з тим обмеженням, що зображення може бути правильно відтворено тільки на екрані з роздільною здатністю, збігається з дозволом вихідного екрана

Для вставки малюнка з буфера обміну в документ Excel використовуйте команди Вставити,

Вставити малюнок або кнопку Вставити панелі інструментів Стандартна

Команда Вставити малюнок аналогічна команді Копіювати малюнок, за винятком того, що на екран не виводиться діалогове вікно Копіювати малюнок За замовчуванням при вставці малюнка завжди активний режим Як на друку Як вже говорилося,

ця команда буде присутній

в

меню

Правка,

якщо

відкривати

його

при клавіші Shift

t

Ще одна команда, що зявляється в меню Правка, що відкривається при клавіші

Shift, – це команда Вставити звязок з малюнком (Paste Picture Link) З її допомогою створюється динамічна копія зображення так само, як при роботі з інструментом Камера Різниця виявляється в тому, що копійований малюнок вставляється в режимі Як на друку, в той час як при роботі з камерою завжди встановлюється режим Як на екрані

Джерело: Ефективна робота: Microsoft Office Excel 2003 / М Додж, К Стінсон – СПб: Питер, 2005 – 1088 с: ил

Схожі статті:


Сподобалася стаття? Ви можете залишити відгук або підписатися на RSS , щоб автоматично отримувати інформацію про нові статтях.

Коментарів поки що немає.

Ваш отзыв

Поділ на параграфи відбувається автоматично, адреса електронної пошти ніколи не буде опублікований, допустимий HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*