Групове використання делегатів у Visual C # (Sharp)

У прикладах з делегатом існує взаємно однозначне ставлення Але делегати по своїй суті здатні до групових взаємин Так, у прикладі з ітератором для обчислення поточної суми і максимального значення список обробляється в циклі лише один раз Далі наводиться модифікований код прикладу, в якому викликаються дві реалізації делегатів в одній ітерації List 1st = new List&ltint&gt […]

Оголошення делегата і використання методів розширення в Visual C # (Sharp)

Делега т обявляетс я в першо їрядків екоду: public delegate void ProcessValue(int value) ОГОЛОШЕННЯ е делегат а находітс я вн е област і бачимо і клас а мул і інтерфейсу, н про делега т матиме однаковий н іспользоватьс я в контекст е класу Поетом у в т о брешемо я ка до

Лямбда-вирази в Visual C # (Sharp)

Тепер ми готові розглянути рішення проблеми цієї глави за допомогою лямбдираженій, в основі яких лежать ті ж ідеї, що і для анонімних методів Дее наводиться код прикладу для обчислення поточної суми і максимального лю, модифікований з використанням лямбда-виразів:

Реалізація делегата в Visual C # (Sharp)

Реалізація делегата є простим процесом Потрібно тільки оголосити метод у класі, який має таку ж сигнатуру методу Делегат можна реалізувати за допомогою статичного методу або методу примірника різниці немає ніякої У наступному коді демонструється реалізація делегата ProcessValue на основі обох видів методів,

Делегати в Visual C # (Sharp)

З самого початку в мові С # застосовувалася концепція делегатів Делегат – Це мод, який не має типу Розглянемо, наприклад, таке визначення типу: interface IExample { void Method() } Якщо даний інтерфейс перетворити в делегата, то код буде виглядати так: