Заставка при запуску додатка (Spash Screen)

SLY, CodeNet Давайте дивитися. Створено додаток на базі діалогового вікна, для якого і повинна з’являтися заставка. Сам клас заставки породжений від класу CWnd. class CGRSplashWin : public CWnd { // Construction public: CGRSplashWin(); BOOL Create(CWnd* pParent); // Attributes public: // Operations public: // Overrides // ClassWizard generated virtual function overrides //{{AFX_VIRTUAL(CGRSplashWin) protected: virtual BOOL PreCreateWindow(CREATESTRUCT& […]

Налаштування екранних заставок в Windows 7 за допомогою реєстру, Windows, Операційні системи, статті

Введення Екранна заставка, або скрінсейвер – це спеціальна комп’ютерна програма, яка з’являється на екрані, якщо протягом зазначеного проміжку часу користувач не виконує дії з мишею або клавіатурою. Спочатку, екранні заставки з’явилися у зв’язку з тим, що першим моделям моніторів було властиво вигоряти. Проблема була в свій час вирішена наступним чином: щоб уникнути втрати властивостей люмінофора […]